Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Inwestycje zagraniczne


(dane za Narodowym Bankiem Polskim)

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 159 mld EUR na koniec 2015 r.

Głównymi inwestorami zagranicznymi, według stanu zobowiązań  na koniec 2015 r. byli inwestorzy pochodzący z:

 • Niderlandów: 30,3 mld EUR,
 • Niemiec: 27,3 mld EUR,
 • Luksemburga: 19,3 mld EUR,
 • i Francji: 17,9.

Stan BIZ na koniec 2015 roku


Źródło: PAIiIZ na podstawie danych NBP


W podziale sektorowym największe kwoty zobowiązań przypadały na:

 • przetwórstwo przemysłowe 53,8 mld EUR,
 • działalność finansową i ubezpieczeniową 31,4 mld EUR,
 • handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów 25,5 mld EUR,
 • działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości 13,1 mld EUR.

BIZ w Polsce w 2014 roku - napływ

Napływ BIZ do Polski wyniósł 12,2 mld EUR w 2015 roku. Składały się na niego udziały kapitałowe w kwocie 3,6 mld EUR, reinwestowane zyski 7,1 mld EUR i instrumenty dłużne 1,4 mld EUR.

Napływ BIZ w 2015 roku do Polski - główne inwestycje i dezinwestycje


Źródło: PAIiIZ na podstawie danych NBP

Największy napływ inwestycji odnotowano odnotowano z:

 • Niderlandów 2,87 mld EUR,
 • Wielkiej Brytanii 2,53 mld EUR
 • i Niemiec 2,35 mld EUR.

Największe dezinwestycje (wycofanie się inwestorów) miały miejsce w przypadku:

 • USA -0,31 mld EUR,
 • Słowacji -0,22 mld EUR,
 • Malty -0,21 EUR

W podziale sektorowym, w 2014 roku BIZ trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się:

 • przetwórstwem przemysłowym 2,8 mld EUR,
 • handlem hurtowym i detalicznym łącznie z naprawą pojazdów 2,4 mld EUR,
 • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 2,2 mld EUR.

Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce od 2013 roku jest przygotowywana w oparciu o nowe standardy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące sporządzania statystyki inwestycji bezpośrednich, opisane w Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 4th ed.

Ze względu na wprowadzone zmiany, dane z poprzednich lat i dane obecne nie są bezpośrednio porównywalne. Dane te przestają być także bezpośrednio porównywalne z prezentowanymi w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej inwestycjami bezpośrednimi w podziale na aktywa i pasywa.

Zbiorowość inwestorów zagranicznych w Polsce (dane za Głównym Urzędem Statystycznym)

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego liczyła 26 464 jednostek. W 2014 roku powstało 1 369 podmiotów z kapitałem zagranicznym wobec 1 489 w 2013 roku.

Wśród podmiotów utworzonych w 2014 roku było 1 104 nowych jednostek tzw. “greenfield”. Najwyższy udział podmiotów nowych zaobserwowano w działalności związanej z edukacją - 9,2%, kulturą, rozrywką i rekreacją - 7,7%, oraz w obszarze informacji i komunikacji - 6,0%

Kapitał zagraniczny w podmiotach, w których jego wartość przekraczała 1 mln USD, stanowił 96,5% ogółu kapitału zagranicznego w Polsce. Najwyższy udział kapitału zagranicznego tych podmiotów odnotowano w jednostkach prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego (37,0%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (21,1%).

Ulokowany w Polsce w końcu 2014 roku kapitał zagraniczny pochodził ze 125 krajów. Z krajów Unii Europejskiej pochodziło 89,7% kapitału zagranicznego, z krajów OECD - 93,9%. Kraje, które ulokowały w Polsce kapitał o największej wartości to: Niderlandy (18,4% kapitału zagranicznego ogółem), Francja (15,1%), Niemcy (15,7%).

Na koniec 2014 roku w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało 1 748,7 tys. osób, o 7,3% więcej w porównaniu z 2013 rokiem. Najwięcej osób pracowało w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym - 45,8% ogólnej liczby pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych - 23,3%.

Prawie 70% ogółu pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym zatrudnionych było w podmiotach mających siedzibę w czterech województwach: mazowieckim (34,9%), wielkopolskim (14,2%), śląskim (10,7%) oraz dolnośląskim (9,2%).

Materiał za: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 r., GUS.


Dodatkowe informacje

Narodowy Bank Polski

Główny Urząd Statystyczny

UNCTAD

OECD


Data aktualizacji: kwiecień 2017 r.

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij