Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Dlaczego Polska

Inwestycje zagraniczne

 

Wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wg Narodowego Banku Polskiego wyniosła na koniec 2015 r. 167,1 mld EUR.

Największy udział w tym miały:

 • Holandia: 30,3 mld EUR,
 • Niemcy: 27,3 mld EUR,
 • Luksemburg: 19,3 mld EUR,
 • Francja: 17,9 mld EUR.

 

Stan zobowiązań z tytułu BIZ na koniec 2015 roku


Źródło: PAIH na podstawie danych NBP


W podziale sektorowym największe kwoty zobowiązań przypadały na:

 • przetwórstwo przemysłowe 53,8 mld EUR,
 • działalność finansową i ubezpieczeniową 31,4 mld EUR,
 • handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów 25,5 mld EUR,
 • działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości 13,1 mld EUR.

BIZ w Polsce w 2015 roku - napływ

Napływ BIZ do Polski wg Narodowego Banku Polskiego wyniósł 12,2 mld EUR w 2015 roku. Składały się na niego udziały kapitałowe w kwocie 3,6 mld EUR, reinwestowane zyski 7,1 mld EUR i  instrumenty dłużne 1,4 mld EUR.

Napływ BIZ w 2015 roku do Polski


Źródło: PAIiIZ na podstawie danych NBP

Największy napływ inwestycji odnotowano z:

 • Holandii 2,87 mld EUR,
 • Wielkiej Brytanii 2,53 mld EUR
 • Niemiec 2,35 mld EUR.

Największe dezinwestycje (wycofanie się inwestorów) miały miejsce w przypadku:

 • USA -0,31 mld EUR,
 • Słowacji -0,22 mld EUR,
 • Malty -0,21 EUR

W podziale sektorowym, w 2015 roku BIZ trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się:

 • przetwórstwem przemysłowym 2,8 mld EUR,
 • handlem hurtowym i detalicznym łącznie z naprawą pojazdów 2,4 mld EUR,
 • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 2,2 mld EUR.

Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce od 2013 roku jest przygotowywana w oparciu o nowe standardy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące sporządzania statystyki inwestycji bezpośrednich, opisane w Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 4th ed.

Ze względu na wprowadzone zmiany, dane z poprzednich lat i dane obecne nie są bezpośrednio porównywalne. Dane te przestają być także bezpośrednio porównywalne z prezentowanymi w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej inwestycjami bezpośrednimi w podziale na aktywa i pasywa.

Zbiorowość inwestorów zagranicznych w Polsce (dane za Głównym Urzędem Statystycznym)

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego liczyła 25 961 jednostek (o 1,9% mniej niż przed rokiem). W 2015 roku powstało 534 podmiotów z kapitałem zagranicznym wobec 1 369 w 2014 roku.

Wśród podmiotów utworzonych w 2015 roku było 384 nowe jednostki tzw. “greenfield”. Podmioty nowe stanowiły 1,5% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym (w roku poprzednim 4,2%).

Kapitał zagraniczny w podmiotach, w których jego wartość przekraczała 1 mln USD, stanowił 96,5% ogółu kapitału zagranicznego w Polsce. Najwyższy udział kapitału zagranicznego tych podmiotów odnotowano w jednostkach prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego (36,0%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (21,4%).

Ulokowany w Polsce w końcu 2015 roku kapitał zagraniczny pochodził ze 127 krajów. Z krajów Unii Europejskiej pochodziło 90,8% kapitału zagranicznego, z krajów OECD - 93,9%. Kraje, które ulokowały w Polsce kapitał o największej wartości to: Niderlandy (18,6% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (17,5%), Francja (14,3%).

Na koniec 2015 roku w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało 1 818,5 tys. osób, o 4,0% więcej w porównaniu z 2014 rokiem. Najwięcej osób pracowało w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym - 45,5% ogólnej liczby pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych - 23,3%.

Podobnie jak przed rokiem prawie 70% ogółu pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym zatrudnionych było w podmiotach mających siedzibę w czterech województwach: mazowieckim (34,3%), wielkopolskim (14,8%), śląskim (10,5%) oraz dolnośląskim (9,4%).

Materiał za: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r., GUS.


Dodatkowe informacje

Narodowy Bank Polski

Główny Urząd Statystyczny

UNCTAD

OECD


Ostatnia aktualizacja: lipiec 2017 r.


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Biuletyn, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 19.818.000,00 zł

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij