Zachęty inwestycyjne

Granty rządowe

PL | EN

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 5 czerwca 2023 r.).

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

W świetle przepisów o regionalnej pomocy publicznej (zgodnie z definicją inwestycji początkowej zawartej w art. 2 ust. 49 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER)) przez inwestycję początkową należy rozumieć:

1

założenie nowego zakładu

2

zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

3

dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie

4

zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

5

nabycie aktywów należących do zakładu, który został lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe dopiero po złożeniu do Ministra właściwego ds. gospodarki wniosku o przyznanie pomocy publicznej wraz z załącznikami [analiza efektu zachęty jest wymagana tylko dla projektów realizowanych przez dużych (zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1)) przedsiębiorców].

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

Do ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy uprawnia realizacja inwestycji w:

 1. Centrum Usług Biznesowych;
 2. Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych.
Rodzaj inwes­tycjiMini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN)Mini­malne zatrud­nienieMaksy­malne wsparcie (na każde miejsce pracy, w PLN)Rodzaj procesów
Centrum Usług Biznesowych110015 tys.1 / 7,5 tys.Średnio­zaawan­sowane, zaawan­sowane i wysoko­zaawan­sowane usługi (określone w załączniku nr 2 do Programu)
Centrum Usług Badawczo​-​Rozwojowych1102do 40 tys.3 / do 30 tys.4 / do 20 tys.1 / do 15 tys.5
Usługi badawczo​-​rozwojowe (określone w załączniku nr 2 do Programu)

1w przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50%, lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem
2dla osób z wyższym wykształceniem
3w przypadku utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub posiadania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474), niezależnie od lokalizacji inwestycji
4w przypadku utworzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy, niezależnie od lokalizacji inwestycji
5w przypadku lokalizacji inwestycji na pozostałym obszarze kraju

2. Wsparcie z tytułu kosztów inwestycji (grant inwestycyjny)

Do ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji uprawnia realizacja inwestycji:

 1. Strategicznej;
 2. Innowacyjnej;
 3. w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych.
Rodzaj inwes­tycjiMini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN)Mini­malne zatrud­nienieMaksy­malne wsparcie (jako % kosztów kwalifiko­wanych)
Strategiczna160
50- mikro­przedsię­biorca / mały przedsię­biorca: 25%1 / 15%5
- średni przedsię­biorca / przedsię­biorca rozwijający: 20%1 / 10%5
- duży przedsię­biorca: 15%1 / 5%5
Innowa­cyjna720
Centrum Usług Badawczo​-​Rozwojowych1106do 25%7 / 15%8

1w przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50%, lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem
5w przypadku lokalizacji inwestycji na pozostałym obszarze kraju
6dla osób z wyższym wykształceniem
7w przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50%, lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem
8w przypadku lokalizacji inwestycji na pozostałym obszarze kraju

3. Zwiększenie wsparcia w związku ze szkoleniami pracowników

Wysokość wsparcia z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy lub kosztów inwestycji może być zwiększona w wypadku oferowania przez przedsiębiorcę pracownikom szkoleń.

Wysokość zwiększenia wsparcia w przeliczeniu na jednego pracownika może wynieść maksymalnie:

 1. 7 000 zł - w wypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50%, lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem;
 2. 5 000 zł - w wypadku lokalizacji inwestycji na pozostałym obszarze kraju.

Maksymalnie w ramach oceny jakościowej inwestycji przedsiębiorca może otrzymać 10 punktów. W przypadku ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji możliwy jest wybór maksymalnie 10 z 11 kryteriów jakościowych oceny inwestycji.

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w przypadku uzyskania co najmniej:

 • 4 punktów - w wypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej [zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm).] wynosi 50% lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem;
 • 5 punktów - w wypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 30% oraz 40%;
 • 6 punktów - w wypadku lokalizacji inwestycji na pozostałym obszarze kraju.
Tworzenia nowych miejsc pracy
 • Rodzaj wykonywanych procesów
 • Prowadzenie działalności B+R
 • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów
 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy
 • Utworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy
 • Inwestycja w budynku o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Wspieranie zrównoważonego terytorialnie rozwoju kraju
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym
 • Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Inwestycji
 • Inwestycja w sektorze strategicznym
 • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów
 • Prowadzenie działalności B+R
 • Inwestycja w OZE
 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy
 • Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Rozwój zrównoważony terytorialnie
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym
 • Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
Tworzenia nowych miejsc pracy
 • Rodzaj wykonywanych procesów
 • Prowadzenie działalności B+R
 • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów
 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy
 • Utworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy
 • Inwestycja w budynku o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Wspieranie zrównoważonego terytorialnie rozwoju kraju
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym
 • Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Inwestycji
 • Inwestycja w sektorze strategicznym
 • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów
 • Prowadzenie działalności B+R
 • Inwestycja w OZE
 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy
 • Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Rozwój zrównoważony terytorialnie
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym
 • Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

Duży przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie realizacji lub utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki lub ze szkołami ponadpodstawowymi w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanego wsparcia.

Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polega na:

 1. zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. sponsorowaniu badań naukowych;
 3. zlecaniu realizacji programów kształcenia;
 4. udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
 5. finansowaniu udziału studentów i uczniów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienie;
 6. udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 7. zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych;
 8. wyposażaniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, zadań dydaktycznych lub zajęć praktycznych;
 9. wyposażaniu szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych;
 10. współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji, wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister właściwy ds. gospodarki (aktualnie Minister Rozwoju i Technologii). Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Departament Wsparcia Inwestycji (DWI) PAIH, który oprócz obsługi Programu, wspiera także inwestorów. Zapoznaj się z ofertą »

Inwestor składa do:

 1. PAIH:
  • wypełniony w języku polskim formularz aplikacyjny (Informacja o projekcie),
  • analizę efektu zachęty* (dot. dużych przedsiębiorców),
  • załączniki,
  • kopię wniosku złożonego do ministra wł. ds. gospodarki.
 2. Ministra właściwego do spraw gospodarki:
  • wniosek o przyznanie pomocy publicznej wraz z niezbędnymi załącznikami.

PAIH:

 • dokonuje analizy przedstawionych przez przedsiębiorcę danych pod kątem spełnienia wymogów formalnych Programu,
 • sporządza opis projektu zawierający ocenę inwestycji i proponowaną na jej podstawie wysokość wsparcia wraz z uzasadnieniem.

Opis projektu wraz z kopią dokumentów przedłożonych przez przedsiębiorcę, na podstawie których został sporządzony opis, PAIH przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej wydaje rekomendację dot. wysokości grantu.

Minister właściwy ds. gospodarki podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu grantu i jego wysokości oraz przekazuje przedsiębiorcy informację o wysokości wsparcia, które przedsiębiorca może uzyskać w przypadku zawarcia Umowy.

Przedsiębiorca ma 30 dni, od dnia doręczenia informacji od Ministra właściwego do spraw gospodarki, na złożenie oświadczenia o akceptacji proponowanej wysokości wsparcia.

W przypadku akceptacji proponowanej wysokości wsparcia minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z przedsiębiorcą Umowę.

* Analiza efektu zachęty (studium wykonalności projektu) - zgodnie z Artykułem 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną duży przedsiębiorca musi wykazać, że:

 • bez uzyskania wsparcia projekt zostanie zrealizowany w innym państwie. Konieczna do tego jest analiza porównawcza scenariusza realizacji inwestycji w Polsce oraz innym państwie wraz ze szczegółowym wyliczeniem możliwej do uzyskania pomocy publicznej, albo
 • bez uzyskanego wsparcia, projekt inwestycyjny nie przyniósłby wystarczających korzyści beneficjentowi. Konieczna do tego jest analiza porównawcza opłacalności realizacji inwestycji (w oparciu o wskaźniki NPV oraz IRR) w Polsce z uzyskaną pomocą oraz bez pomocy.

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa (Dz.U. C 153 z 29.4.2021, s. 1–46) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielona po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa.

Definicje

Inwestycja początkowa:
a) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się:
a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;
b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat; lub
c) połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty a) lub b), w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Obszar zagrożony wykluczeniem (Lokalizacja inwestycji):
a) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, wymienionym w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2861), lub
b) w gminie, na terenie której położone jest to miasto, o którym mowa w lit. a), lub
c) w gminie graniczącej z miastem, o którym mowa w lit. a) lub z gminą, o której mowa w lit. b), lub
d) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
- z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

Jakie inwestycje kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu?

Wymagane minimalne koszty inwestycji oraz minimalna liczba nowych miejsc pracy mogą różnić się ze względu na wielkość przedsiębiorcy oraz to, czy planowana inwestycja znajduje się na obszarze zagrożonym wykluczeniem.

Typ inwestycji

Minimalne koszty inwestycji (mln zł) / Minimalna liczba nowych miejsc pracy

Ze względu na wielkość przedsiębiorcy

Ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zagrożonym wykluczeniem2

Duży

Rozwijający się1

Średni

Mały

Mikro

Strategiczna

160/50

48/15

32/10

8/3

3,2/1

80/25

Innowacyjna

7/20

2,1/6

1,4/4

0,35/1

0,14/1

3,5/10

Centrum Usług Biznesowych

1/100

0,3/30

0,3/20

0,3/5

0,3/2

0,5/50

Centrum Usług B+R

1/10

0,3/10

0,3/10

0,3/10

0,3/10

0,5/10

1 Przedsiębiorca rozwijający się to przedsiębiorca, nie będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, zatrudniający mniej niż 1000 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro.

2 Obszar zagrożony wykluczeniem:
a) miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, wymienione w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2861),
b) gmina, na terenie której położone jest to miasto, o którym mowa w lit. a,
c) gmina granicząca z miastem, o którym mowa w lit. a, lub z gminą, o której mowa w lit. b),
d) obszar powiatów lub miast na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
– z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

W przypadku reinwestycji* oraz ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji, minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia w istniejącym zakładzie, ulega obniżeniu o 90% i zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej.

* Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Jakie inwestycje kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu?

Wymagane minimalne koszty inwestycji oraz minimalna liczba nowych miejsc pracy mogą różnić się ze względu na wielkość przedsiębiorcy oraz to, czy planowana inwestycja znajduje się na obszarze zagrożonym wykluczeniem.

Typ inwestycji

Minimalne koszty inwestycji (mln zł) / Minimalna liczba nowych miejsc pracy

Ze względu na wielkość przedsiębiorcy

Ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zagro-żonym wyklu-czeniem2

Duży

Rozwija-jący się1

Średni

Mały

Mikro

Strategiczna

160/50

48/15

32/10

8/3

3,2/1

80/25

Innowacyjna

7/20

2,1/6

1,4/4

0,35/1

0,14/1

3,5/10

Centrum Usług Biznesowych

1/100

0,3/30

0,3/20

0,3/5

0,3/2

0,5/50

Centrum Usług B+R

1/10

0,3/10

0,3/10

0,3/10

0,3/10

0,5/10

1 Przedsiębiorca rozwijający się to przedsiębiorca, nie będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, zatrudniający mniej niż 1000 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro.

2 Obszar zagrożony wykluczeniem:
a) miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, wymienione w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2861),
b) gmina, na terenie której położone jest to miasto, o którym mowa w lit. a,
c) gmina granicząca z miastem, o którym mowa w lit. a, lub z gminą, o której mowa w lit. b),
d) obszar powiatów lub miast na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
– z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

W przypadku reinwestycji* oraz ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji, minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia w istniejącym zakładzie, ulega obniżeniu o 90% i zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej.

* Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Jakie projekty nie mogą liczyć na wsparcie?

Szczegółowy katalog wyłączeń określa art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

Zgodnie z ww. art., pomocy nie mogą uzyskać między innymi inwestycje w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury. Pomoc nie może zostać udzielona również na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który - w momencie składania wniosku o pomoc - ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek pomoc, w danym obszarze.

Jak określić status przedsiębiorstwa?

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu na potrzeby zdefiniowania wielkości przedsiębiorstw przyjęto następujące kryteria oceny: liczba zatrudnionych, obrót, suma bilansowa i niezależność („samodzielność”). Obrót i suma bilansowa są kryteriami alternatywnymi. Na tej podstawie wyodrębniono następujące kategorie przedsiębiorstw:

 • Kategoria
  przedsiębiorstwa
  Średnie
  Małe
  Mikro
 • Średnioroczne
  zatrudnienie
  < 250
  < 50
  < 10
  oraz
 • Roczny
  obrót
  ≤ 50 mln EUR
  ≤ 10 mln EUR
  ≤ 2 mln EUR
  lub
 • Całkowity
  bilans roczny
  ≤ 43 mln EUR
  ≤ 10 mln EUR
  ≤ 2 mln EUR

Wszystkie pozostałe firmy niebędące mikro, małymi ani średnimi przedsiębiorstwami należą do kategorii dużych i rozwijających się*.

* tj. przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 1000 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów Euro. Do oceny przynależności przedsiębiorcy do kategorii przedsiębiorcy rozwijającego się przepisy Załącznika I do Rozporządzenia nr 651/2014 stosuje się odpowiednio.

Mapa Intensywności Pomocy Regionalnej

województwa wielkopolskie i dolnośląskie: duży przedsiębiorca może uzyskać pomoc tylko na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej (tj. innej niż ta sama lub podobna do działalności prowadzonej wcześniej).

województwo łódzkie: 50% wsparcia dostępne w części rejonów Piotrkowskiego i Sieradzkiego

*MŚP: Średnie firmy mogą skorzystać z 10% większego wsparcia. Małe firmy mogą skorzystać z dodatkowych +10% (łącznie +20%)

Czy pomoc publiczną można kumulować?

Tak. O kumulacji pomocy publicznej stanowi Artykuł 8 GBER:

Art. 8. Kumulacja

 1. Aby ustalić, czy przestrzegane są określone w art. 4 progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia oraz określone w rozdziale III progi maksymalnej intensywności pomocy, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy państwa dla działania, projektu lub przedsiębiorstwa objętego pomocą.
 2. W przypadku gdy finansowanie Unii zarządzane centralnie przez instytucje, agencje, wspólne przedsięwzięcia lub inne organy Unii, które nie znajduje się bezpośrednio ani pośrednio pod kontrolą państwa członkowskiego, jest połączone z pomocą państwa, do określenia, czy przestrzegane są progi powodujące obowiązek zgłoszenia i maksymalne intensywności pomocy, uwzględnia się wyłącznie pomoc państwa, pod warunkiem że łączna kwota finansowania publicznego przyznanego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych nie przekracza najkorzystniejszej stopy finansowania określonej w obowiązujących przepisach prawa Unii.
 3. Wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia pomoc, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne, można kumulować z:
  a) wszelką inną pomocą państwa, pod warunkiem że środki te dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych;
  L 187/34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.6.2014
  b) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo lub w całości - kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.
 4. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, wyłączoną na mocy art. 21, 22 i 23 niniejszego rozporządzenia, można kumulować z każdą inną pomocą państwa, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, można kumulować z wszelką inną pomocą państwa, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego odpowiedniego łącznego progu finansowania ustalonego pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w niniejszym lub innym rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych lub decyzji Komisji.
 5. Pomocy państwa wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia nie można kumulować z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji byłoby przekroczenie poziomów intensywności pomocy określonych w rozdziale III niniejszego rozporządzenia.
 6. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 3 lit. b) pomoc przeznaczoną na pracowników niepełnosprawnych przewidzianą w art. 33 i 34 można kumulować z inną pomocą wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, przekraczając najwyższe progi mające zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że w wyniku tej kumulacji intensywność pomocy nie przekroczy 100 % odpowiednich kosztów w okresie zatrudnienia danych pracowników.”
Co jeżeli nie zrealizuję inwestycji w całości?

Dopuszcza się możliwość obniżenia wartości kosztów inwestycji o maksimum 40% i liczby nowo utworzonych miejsc pracy o maksimum 40%, jednakże w każdym przypadku wysokość deklarowanych kosztów inwestycji lub liczba nowych miejsc pracy nie może być niższa niż minimalne progi uprawniające do ubiegania się o wsparcie dla poszczególnych typów inwestycji określonych w programie.

Dopuszcza się możliwość obniżenia wartości kosztów związanych ze szkoleniem pracowników, w takim przypadku wysokość wsparcia zostaje ponownie obliczona zgodnie z zasadami określonymi w programie.

W przypadku łączenia instrumentów wsparcia, obniżona wartość kosztów inwestycji lub liczby nowo utworzonych miejsc pracy nie może być niższa niż minimalne warunki łączenia instrumentów wsparcia, albo wsparcie w ramach Programu musi zostać ograniczone do 3 mln zł.

Minimalne wartości kosztów inwestycji lub liczby nowo utworzonych miejsc pracy po ich obniżeniu są ustalane w Umowie.

W przypadku obniżenia parametru inwestycji, z tytułu którego przyznano wsparcie, wysokość wsparcia zostaje ponownie obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Programie.

Załączniki: