Inwestycje

Zachęty inwestycyjne Granty rządowe


Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 1 października 2019 r.).

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Tytuły wsparcia

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

Granty z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
Rodzaj inwes­tycjiMini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN)Mini­malne zatrud­nienieInne wymogiMaksy­malne wsparcie (na każde miejsce pracy, w PLN)
B+R1 (poniżej 100 tys. na pracow­nika)103Wysoko-
zaawan­sowane procesy
do 15 tys. /20 tys.1,2
Centrum Dosko­nałości Procesów Bizne­sowych1.5/ 0.31150/ 501Zaawan­sowane/ Wysoko-
zaawan­sowane procesy
do 12 tys. /15 tys.1,2
Centrum Zaawan­sowanych Usług Bizne­sowych1.5/ 0.31250/ 501Średnio-
zaawan­sowane procesy
do 12 tys. /15 tys.1,2


2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

Granty z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji
Rodzaj inwes­tycjiMini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN)Mini­malne zatrud­nienieInne wymogiMaksy­malne wsparcie (jako % kosztów kwalifiko­wanych)
B+R1 (poniżej 100 tys. na pracow­nika)103
do 15% /20%1,2
Innowa­cyjna720Potwier­dzenie innowa­cyjności przez MPiTdo 10% /15%1,2
Strategi­czna160100
do 10% /15%1,2
 

3. Wsparcie na szkolenia pracowników

Grant szkoleniowy - dodatkowo do powyższych grantów
Maksymalne wsparcie (na każdego pracownika, w PLN) - 25% lub 50%1,2 kosztów kwalifikowalnych szkoleń

w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
2 w 5 województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim)
3 wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem

Wymóg spełnienia kryteriów jakościowych zgodnie z Programem

Poza wymogiem spełnienia powyższych kryteriów ilościowych, konieczne jest otrzymanie min. 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu dokonywanej przez PAIH


1. Kryteria jakościowe dla projektów BSS

Rozwój strukturalny
 • Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy
 • Miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem
 • Rodzaj inwestycji
 • Udział usług oferowanych dla klientów zagranicznych
 • Punktacja za progresy
 • Zasięg geograficzny inwestycji
Rozwój naukowy
 • Współpraca z instytucjami naukowymi przy wspólnych projektach badawczych finansowanych ze środków UE
Rozwój zrównoważony terytorialnie
 • Inwestycje w miastach średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze
 • Inwestycje w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia (ponad 160% średniej krajowej)
Rozwój zasobów ludzkich
 • Działania z zakresu opieki nad pracownikiem
 • Szkolenia dla pracowników
Odpowiedzialność społeczna
 • Działania z zakresu CSR 
 • stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami itp.
 • Mechanizm akcjonariatu pracowniczego
 • Prognozy wpływu do budżetu
Kryteria dodatkowe
 • Doświadczenie inwestycyjne
 • Międzynarodowa rozpoznawalność marki2. Kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych

Rozwój strukturalny
 • Wysokopłatne miejsce pracy
 • Miejsca pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników
 • Miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem inżynieryjnym
 • Znaczna liczba miejsc pracy
 • Inwestycje w branże zgodne z polityką rozwojową kraju
 • Atrakcyjność produktów na rynkach międzynarodowych
 • Kapitałochłonność
Rozwój naukowy
 • Współpraca z nauką
 • Działalność badawczo- rozwojowa
Rozwój zrównoważony terytorialnie
 • Inwestycje w miastach średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze i w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia
 • Wkład lokalny
 • Miejsce w łańcuchu produkcji
Rozwój zasobów ludzkich
 • Działania z zakresu opieki nad pracownikiem
 • Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
 • Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami i centami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi
Odpowiedzialność społeczna
 • Działania z zakresu CSR, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystanie rozwiań pro- środowiskowych
 • Mechanizm akcjonariatu pracowniczego
 • Prognozy wpływu do budżetu
Kryteria dodatkowe
 • Doświadczenie inwestycyjne
 • Międzynarodowa rozpoznawalność marki
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego


Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

Zgodnie z Programem inwestorzy zobowiązani są do poniesienia w okresie utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.

Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polega na:

 1. zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. zlecaniu realizacji programów studiów;
 3. udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
 4. finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. studia dualne.

Operator programu

Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister właściwy ds. gospodarki (aktualnie Minister Rozwoju i Technologii). Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji (CI) PAIH, które oprócz obsługi Programu, wspiera także inwestorów. Zapoznaj się z ofertą »

Procedura udzielania wparcia


Inwestor składa do PAIH:
 1. Informację o projekcie:
  • usługowym
  • produkcyjnym
 2. Analizę Efektu Zachęty*
PAIH:
 1. Weryfikuje złożone dokumenty
 2. Ocenia projekt**
 3. Szacuje wysokość wsparcia inwestycji
Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej wydaje rekomendację dot. wsparcia projektu
Minister właściwy ds. gospodarki podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu grantu i jego wysokości
W przypadku akceptacji oferty, zawierana jest umowa pomiędzy Inwestorem a Ministerstwem na podstawie, której wypłacany jest grant.

* Analiza efektu zachęty (studium wykonalności projektu) - zgodnie z Artykułem 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną duży przedsiębiorca musi wykazać, że:
 • bez uzyskania wsparcia projekt zostanie zrealizowany w innym państwie. Konieczna do tego jest analiza porównawcza scenariusza realizacji inwestycji w Polsce oraz innym państwie wraz ze szczegółowym wyliczeniem możliwej do uzyskania pomocy publicznej, albo
 • bez uzyskanego wsparcia, projekt inwestycyjny nie przyniósłby wystarczających korzyści beneficjentowi. Konieczna do tego jest analiza porównawcza opłacalności realizacji inwestycji (w oparciu o wskaźniki NPV oraz IRR) w Polsce z uzyskaną pomocą oraz bez pomocy.

** Ocena projektu
 • Przeprowadzenie analizy sektorowej, mającej na celu ocenę wpływu projektu inwestycyjnego na dany sektor gospodarki, dla projektów o kosztach inwestycji co najmniej 350 min zł.
 • Sporządzenie opinii regionalnej, mającej na celu ocenę wpływu projektu inwestycyjnego na jego najbliższe otoczenie w kontekście społeczno-gospodarczym, dla każdego rodzaju inwestycji.
 • W przypadku ubieganie się o wsparcie jako inwestycja innowacyjna, potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, czy rezultatem planowanej inwestycji produkcyjnej jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość co najmniej w skali krajowej. Innowacja produktowa lub procesowa to nowy lub udoskonalony produkt lub proces (lub kombinacja obu), który w istotnym stopniu różni się od poprzednich produktów przedsiębiorstwa lub procesów stosowanych dotychczas w przedsiębiorstwie i który został udostępniony przez przedsiębiorstwo potencjalnym użytkownikom lub zastosowany w procesie produkcji przez przedsiębiorstwo.

UWAGA! Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe dopiero po złożeniu do Ministerstwa właściwego ds. gospodarki wniosku o przyznanie pomocy publicznej wraz z załącznikami (analiza efektu zachęty jest wymagana tylko dla projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców).

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielona po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Załączniki:


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij