Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Zachęty inwestycyjne > Program wspierania inwestycji - Granty rządowe

Zachęty inwestycyjne Granty rządowe


Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 1 października 2019 r.).

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Tytuły wsparcia

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

Granty z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
Rodzaj inwes­tycjiMini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN)Mini­malne zatrud­nienieInne wymogiMaksy­malne wsparcie (na każde miejsce pracy, w PLN)
B+R1 (poniżej 100 tys. na pracow­nika)103Wysoko-
zaawan­sowane procesy
do 15 tys. /20 tys.1,2
Centrum Dosko­nałości Procesów Bizne­sowych1.5/ 0.31150/ 501Zaawan­sowane/ Wysoko-
zaawan­sowane procesy
do 12 tys. /15 tys.1,2
Centrum Zaawan­sowanych Usług Bizne­sowych1.5/ 0.31250/ 501Średnio-
zaawan­sowane procesy
do 12 tys. /15 tys.1,2


2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

Granty z tytułu kosztów kwalfikowanych nowej inwestycji
Rodzaj inwes­tycjiMini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN)Mini­malne zatrud­nienieInne wymogiMaksy­malne wsparcie (jako % kosztów kwalifiko­wanych)
B+R1 (poniżej 100 tys. na pracow­nika)103
do 15% /20%1,2
Innowa­cyjna720Potwier­dzenie innowa­cyjności przez MPiTdo 10% /15%1,2
Strategi­czna160100
do 10% /15%1,2
 

3. Wsparcie na szkolenia pracowników

 Grant szkoleniowy - dodatkowo do powyższych grantów 
Maksymalne wsparcie (na każdego pracownika, w PLN) - 25% lub 50%1,2 kosztów kwalifikowalnych szkoleń

w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
2 w 5 województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim)
3 wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem

Wymóg spełnienia kryteriów jakościowych zgodnie z Programem

Poza wymogiem spełnienia powyższych kryteriów ilościowych, konieczne jest otrzymanie min. 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu dokonywanej przez PAIH

1. Kryteria jakościowe dla projektów usługowych


2. Kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych


Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

Zgodnie z Programem inwestorzy zobowiązani są do poniesienia w okresie utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.

Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polega na:

  1. zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych;
  2. zlecaniu realizacji programów studiów;
  3. udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
  4. finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. studia dualne.

Operator programu

Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister właściwy ds. gospodarki (aktualnie Minister Rozwoju i Technologii). Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji (CI) PAIH, które oprócz obsługi Programu, wspiera także inwestorów. Zapoznaj się w ofertą >>


Procedura udzielania wparcia:UWAGA! Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe dopiero po złożeniu do Ministerstwa właściwego ds. gospodarki wniosku o przyznanie pomocy publicznej wraz z załącznikami (analiza efektu zachęty jest wymagana tylko dla projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców).

Pomoc publiczna


Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielona po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Załączniki:
Materiały:

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 2011-2030 - Uchwała RM nr 116/2019 z 1.10.2019 r.

(Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2022 r.)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij