Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Zachęty inwestycyjne > Polska Strefa Inwestycji - ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Zagraniczne Biuro Handlowe NairobiZachęty inwestycyjne  Polska Strefa Inwestycji


Informacje podstawowe

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku[1], dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych[2]. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy aż do końca 2026 roku. Dodatkowo w nowelizacji z dnia 31 lipca 2019 r. dopuszczono wsparcie również dla inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, tym samym znacznie rozszerzono ofertę lokalizacji, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać zwolnienie podatkowe. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w dużej mierze związana była ze zmianą mapy pomocy regionalnej.


Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

W świetle przepisów o regionalnej pomocy publicznej[3] przez nową inwestycję należy rozumieć:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa [4]

W przypadku inwestycji dużego przedsiębiorcy na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub regionu warszawskiego stołecznego nowa inwestycja może dotyczyć tylko inwestycji na rzecz nowej działalności gospodarczej[5].

Analogicznie jak w przypadku SSE, inwestycje realizowane w ramach określonych sektorów działalności gospodarczej nie będą objęte systemem wsparcia. Szczegółowy katalog wyłączeń określa rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji[6].

Zgodnie z nowymi regulacjami na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

 • wszystkie przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy też firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych[7] wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego czy sektora transportowego.
 • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.


Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT ustala się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (stanowiącą % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną):


Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027


Dla przedsiębiorców poszukujących terenów inwestycyjnych PAIH prowadzi Generator Ofert Inwestycyjnych, w którym można sprawdzić warunki uzyskania zwolnienia podatkowego dla konkretnej nieruchomości.

Wsparcie dla średnich i małych/mikro przedsiębiorstw zwiększa się o odpowiednio 10 i 20 punktów procentowych.

Ulgą może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność niepodlegającą wsparciu, działalność objęta wsparciem powinna być wydzielona organizacyjne, a wielkość zwolnienia będzie określana na podstawie danych (przychody i koszty) wydzielonej działalności. Ponadto Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji[8], w których wyjaśnione zostało między innymi, jak traktować sytuacje, gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji (ścisłe powiązania). Objaśnienia pomóc w kształtowaniu się jak najlepszej praktyki stosowania ww. przepisów, tj. jak najbardziej przewidywalnej, jednolitej oraz opartej na odpowiednich metodach wykładni prawa podatkowego.

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z regulacjami dot. pomocy publicznej są:

 • koszt nabycia gruntu, koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn), koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.)[9], lub
 • 2-letnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników[10].
Decyzja o wsparciu zawiera obligatoryjnie termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji.


Jak określić status przedsiębiorstwa?

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu na potrzeby zdefiniowania wielkości przedsiębiorstw przyjęto następujące kryteria oceny: liczba zatrudnionych, obrót, suma bilansowa i niezależność. Obrót i suma bilansowa są kryteriami alternatywnymi. Na tej podstawie wyodrębniono następujące klasy przedsiębiorstw:

 • Kategoria
  przedsiębiorstwa
  Średnie
  Małe
  Mikro
 • Średnioroczne
  zatrudnienie
  < 250
  < 50
  < 10
  oraz
 • Roczny
  obrót
  ≤ 50 mln EUR
  ≤ 10 mln EUR
  ≤ 2 mln EUR
  lub
 • Całkowity
  bilans roczny
  ≤ 43 mln EUR
  ≤ 10 mln EUR
  ≤ 2 mln EUR

Wszystkie pozostałe firmy niebędące mikro, małymi ani średnimi przedsiębiorstwami należą do kategorii dużych.


Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzja o wsparciu, wydawana na wniosek przedsiębiorcy, określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić. Decyzja jest w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministra Rozwoju i Technologii), przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do ustawy.Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru. Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Okres zwolnienia liczony jest od dnia otrzymania decyzji o wsparciu i wynosi odpowiednio:

 • Decyzja 
 • Intensywność pomocy publicznej:

  20%, 25%  10 lat  dolnośląskie,
  wielkopolskie,
  region warszawski stołeczny:
  Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola; Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz
 • Intensywność pomocy publicznej:

  30%, 40%  12 lat  ​pomorskie,
  śląskie,
  kujawsko-pomorskie,
  lubuskie,
  łódzkie,
  małopolskie,
  opolskie,
  zachodniopomorskie,
  region mazowiecki regionalny, z wyjątkiem podregionu siedleckiego
 • Intensywność pomocy publicznej:

  50%
  oraz na terenach będą­cych w granicach SSE

  15 lat  warmińsko-mazurskie,
  podlaskie,
  lubelskie,
  podkarpackie,
  świętokrzyskie,
  podregion siedlecki województwa mazowieckiego

Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu powierzchnia terenu, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położona co najmniej w 51% w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.


Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana (im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów) oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.


Kryteria ilościowe 

Stopa bezrobocia
w powiecie / przeciętna stopa bezrobocia
w Polsce
[11]

Minimalne koszty kwalifikowane

Duże przedsię­biorstwa

Średnie przedsię­biorstwa

Małe przedsię-biorstwa
oraz
Nowoczesne usługi
dla biznesu

Mikro przedsię­biorstwa

<60% średniej krajowej

100 mln PLN

10 mln PLN

5 mln PLN

2 mln PLN

60 - 100%

80 mln PLN

8 mln PLN

4 mln PLN

1,6 mln PLN

100 - 130%

60 mln PLN

6 mln PLN

3 mln PLN

1,2 mln PLN

130 - 160%

40 mln PLN

4 mln PLN

2 mln PLN

0,8 mln PLN

160 - 200%

20 mln PLN

2 mln PLN

1 mln PLN

0,4 mln PLN

200 - 250%

15 mln PLN

1,5 mln PLN

0,75 mln PLN

0,3 mln PLN

> 250%*

10 mln PLN

1 mln PLN

0,5 mln PLN

0,2 mln PLN

* oraz w 139 miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w gminie, na której położone jest to miasto oraz w gminach graniczących z takimi miastami.

W przypadku planowanej przez dużego i średniego przedsiębiorcę reinwestycji w istniejącym zakładzie (w tym w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu) - wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji obniża się o 50%.


Kryteria jakościowe 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY - maksymalnie 8 pkt

Liczba punktów

 

PROJEKTY PRODUKCYJNE

PROJEKTY USŁUGOWE

 

Zgodność z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną

Inwestycja w projekty wspierające branże z następujących sektorów:

 • żywności wysokiej jakości,
 • środków transportu,
 • profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • lotniczo-kosmicznego,
 • produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych,
 • maszynowego,
 • odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw,
 • ekobudownictwa,
 • usług specjalistycznych,
 • specjalistycznych usług teleinformatycznych lub
 • zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja

1

Działalność B+R

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

1

Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich

Aktywizacja zawodowa przez:

 • tworzenie przyzakładowego żłobka lub przedszkola,
 • pokrywanie kosztów związanych z pobytem dziecka w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych lub
 • zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

1

Tworzenie powiązań regionalnych

Współpraca z dostawcami, kooperantami

1

Robotyzacja i automatyzacja procesów

Zakup robota przemysłowego

1

Zielona energia

Inwestycja w odnawialne źródła energii

1

Wielkość przedsiębiorstwa

Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

1

Klaster / Centrum nowoczesnych usług

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Nie dotyczy

1


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY - maksymalnie 5 pkt

Liczba punktów

 

PROJEKTY PRODUKCYJNE

PROJEKTY USŁUGOWE

 

Tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nowa inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

1

Niski negatywny wpływ na środowisko

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

1

Lokalizacja inwestycji

Zlokalizowanie inwestycji:

 • w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takimi miastami,
 • na obszarze powiatów lub miast, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem miast - siedzib wojewody lub sejmiku województwa)

1

Wspieranie zdobywania wykształcenia

Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

1

Opieka nad pracownikiem

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

1


Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze uznaje się uzyskanie określonej liczby punktów (w zależności od lokalizacji - jak wskazano w tabeli poniżej) ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów:


Intensywność pomocy publicznej

Minimalna wymagana liczba punktów

 • 20% lub 25%

6

 • 30% lub 40%

5

 • 50%

4Jeśli masz pytania dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji lub innych zachęt inwestycyjnych, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem przez formularz kontaktowy.


 
 • [1] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 z późn. zm).
 • [2] Z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż).
 • [3] zgodnie z definicją inwestycji początkowej zawartej w art. 2 ust. 49 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER).
 • [4] Dodane ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086).
 • [5] inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 51 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.
 • [6] rozporządzenie rady ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz 1713 z późn. zm.).
 • [7] art. 13 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 • [8] Objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
 • [9] Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.
 • [10] Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat.
 • [11] Na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.
(Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022)

Wróć...

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij