Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

WojewództwaWojewództwa


W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin.

Administracja państwowa dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową. Administracja rządowa to zespół organów administracyjnych kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja samorządowa to administracja szczebla lokalnego oraz regionalnego.

Gminy

Gmina to podstawowa, posiadająca osobowość prawną jednostka podziału administracyjnego Polski, która wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu obowiązków gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Organami wykonawczymi gminy są rada gminy i wójt (burmistrz lub prezydent miasta). Obecnie w Polsce istnieje 2 478 gmin.

Burmistrz pełni rolę organu wykonawczego w gminie miejskiej, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. Burmistrz stoi na czele zarządu gminy. Wójt pełni rolę organu wykonawczego gminy wiejskiej, który stoi na czele zarządu tej gminy.

Powiaty

Powiat to lokalna wspólnota samorządowa znajdująca się na podległym mu terytorium, która posiada osobowość prawną oraz jest zasadniczą jednostką podziału terytorialnego. Prawa powiatu przysługują miastom powyżej 100 000 mieszkańców, a także miastom, które przestały być siedzibami województw. Powiat obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) albo obszar miasta (miasto na prawach powiatu). Organami wykonawczymi powiatu są rada i zarząd powiatu. Obecnie w Polsce istnieje 379 powiatów, w tym 314 ziemskich i 65 miast na prawach powiatu.

Starosta pełni najważniejszą funkcję w samorządzie powiatowym i jest wybierany na to stanowisko przez radę powiatu. Jest przewodniczącym zarządu powiatu, kieruje jego pracami oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starosta pełni rolę organu administracyjnego pierwszej instancji, który podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu lokalnej administracji publicznej.

Prezydent miasta pełni rolę organu wykonawczego w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, a także stoi na czele zarządu miejskiego.

Województwa

Województwo jest jednostką administracji rządowej. Jest to największa jednostka zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Na mocy ustawy z lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zostało utworzonych 16 nowych województw. Województwo posiada osobowość prawną. Na czele województwa stoi wojewoda.

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, a także pełni rolę organu nadzorującego jednostki samorządu terytorialnego.
 
Marszałek województwa pełni funkcję najważniejszego przedstawiciela samorządu województwa. Jest to osoba wybierana przez sejmik województwa bezwzględną większością głosów. Jako przewodniczący zarządu organizuje prace i kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Szef Urzędu Marszałkowskiego jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Urząd Marszałkowski stanowi jednostkę organizacyjną samorządu wojewódzkiego i jest aparatem pomocniczym służącym do realizowania zadań wyznaczonych przez marszałka oraz zarząd i sejmik województwa.


Więcej informacji o poszczególnych Województwach:


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij