Poland. Business Harbour
Ścieżka biznesowa PAIH

Poland. Business Harbour jest rządowym programem umożliwiającym indywidualnym specjalistom z branży IT, start-upom, a także małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom szybką ścieżkę w relokacji biznesu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, fundacją Startup Hub Poland oraz Organizacją Pracodawców Usług IT SoDA zaowocowała w 2020 r. nawiązaniem współpracy z firmami białoruskimi, by w następnych miesiącach otworzyć się na kolejne rynki wschodnie, a od września 2022 r. na najbardziej obiecujące projekty z całego świata.

Program PBH funkcjonuje w ramach trzech niezależnych ścieżek. PAIH jest operatorem wyłącznie ścieżki biznesowej.
 • Ścieżka indywidualna Ścieżka indywidualna
  Przeznaczona jest wyłącznie dla indywidualnych specjalistów IT z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy aplikują o wizę w konsulacie właściwym dla miejsca zamieszkania lub rezydowania. Operatorem i jednostką zatwierdzającą firmy na liście jest Centrum GovTech działające w strukturze KPRM. Szczegółowe informacje TUTAJ».
 • Ścieżka start-upowa Ścieżka start-upowa
  Dedykowana jest start-upom z wybranych krajów, które wsparcie w kontakcie z konsulatami oraz możliwość dofinansowania uzyskują za pośrednictwem dedykowanych operatorów programu „Poland Prize”. Aktualnie PARP oczekuje na otwarcie nowej puli programów rozwojowych i grantowych. Szczegółowe informacje TUTAJ».
 • Ścieżka biznesowa Ścieżka biznesowa
  Przeznaczona jest dla małych, średnich i dużych firm, które działają przede wszystkim w sektorze IT, nowoczesnych technologii lub wysoko wyspecjalizowanej produkcji i planują relokację biznesu do Polski lub rozwój biznesu w Polsce. Operatorem ścieżki biznesowej jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Informacje dostępne również TUTAJ».
Ścieżka biznesowa PAIH

Zgłoszenie do Programu odbywa się przez wysłanie zgłoszenia poprzez Formularz kontaktowy», wskazując temat: „Poland. Business Harbour”.

Po przejściu wstępnej procedury weryfikacyjnej, konsultant z Departamentu Inwestycji Bezpośrednich PAIH skontaktuje się z firmą zainteresowaną udziałem w Programie PBH, informując o zasadach uczestnictwa i dalszych krokach.

Podmioty, do których kierowana jest ścieżka biznesowa

 • Ścieżka biznesowa kierowana jest do małych, średnich i dużych firmy z sektora IT, nowoczesnych technologii lub wysoko wyspecjalizowanej produkcji, realizujących w Polsce inwestycje bezpośrednie.
Jeśli inwestor zdecyduje się przekazać bieżącą obsługę relokacji pracowników firmie pośredniczącej (kancelarii prawnej, firmie doradczej), przekazanie obsługi w Programie PBH może nastąpić dopiero po weryfikacji inwestora bezpośredniego i jego projektu przez PAIH.

Osobą kontaktową dla PAIH pozostaje w takich przypadkach przedstawiciel inwestora bezpośredniego (firmy uczestniczącej w Programie) i za jego pośrednictwem należy kierować do PAIH listy osób wnioskujących o wizę. Polecamy, by firma pośrednicząca była umieszczana w kopii wiadomości.

Co do zasady firma uczestnicząca w PBH za pomocą ścieżki biznesowej powinna być zarejestrowana w jednym z krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia lub Ukraina.

W przypadku projektów o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki Program dostępny jest dla firm z całego świata, z wykluczeniem firm z kapitałem rosyjskim.

W momencie zgłoszenia oraz uczestnictwa w Programie nie może toczyć się przeciwko spółce postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, spółka nie może być w stanie zawieszenia, likwidacji, rozwiązania lub unieważnienia.

Uprawnienia związane z udziałem w Programie

Firmy uczestniczące w Programie mają możliwość uzyskania rekomendacji PAIH do wydania wiz krajowych z adnotacją „Poland. Business Harbour” (co do zasady wiz typu D-23) dla pracowników spółki i ich rodzin. Uzyskanie rekomendacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem wizy PBH. Ostateczną decyzję o wydaniu wizy podejmuje konsul RP.

Wiza PBH wydawana jest maksymalnie na 1 rok i umożliwia:
 • podjęcie zatrudnienia w Polsce bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę,
 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach analogicznych do zasad obowiązujących obywateli Polski.
Wiza PBH służy stałemu przebywaniu oraz wykonywaniu pracy na terytorium Polski, może służyć także odbywaniu podróży służbowych.

Jeśli celem wydania wizy jest głównie wykonywanie podróży służbowych do Polski bez planów stałego przebywania na terytorium RP, należy zawnioskować o inny rodzaj wizy (wymagana konsultacja z miejscowym konsulem RP).

Wiza PBH wydawana jest jednokrotnie. W okresie jej ważności należy zawnioskować w urzędzie wojewódzkim o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ze względu na terminy oczekiwania na wydanie ww. decyzji rejestracji w urzędzie wojewódzkim należy dokonać możliwie w początkowym okresie ważności wizy.

Wiza PBH może zostać wydana ponownie jedynie w uzasadnionych przypadkach, niezależnych od posiadacza wizy i przez niego niezawinionych, a zasadność jej wydania podlegać będzie indywidualnej ocenie konsula.

W przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o kolejną wizę PBH konsul ma prawo wymagać od aplikującego o wizę dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w Polsce lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie opodatkowanych dochodów w Polsce, a także dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub adres pobytu w Polsce. W przypadku członków rodziny należy przedstawić ww. dokumenty pracownika firmy uczestniczącej w Programie.

Pracownicy, których można zgłaszać do relokacji w ścieżce biznesowej Programu

O wizy krajowe typu D z adnotacją „Poland. Business Harbour” mogą ubiegać się osoby zatrudnione w firmie uczestniczącej w Programie na podstawie umowy o pracę, dzieło, zlecenie lub B2B przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, a także małżonkowie i dzieci pracownika.

Rodzaj stanowiska relokowanego pracownika powinien być dostosowany do wymogów projektu inwestycyjnego.

Pracownicy mogą być relokowani z dowolnej firmy znajdującej się w grupie kapitałowej firmy uczestniczącej w Programie, do co zasady z firm zarejestrowanych w krajach: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina.

Proces wnioskowania o wizę za pośrednictwem PAIH

Koordynator ze strony firmy przygotowuje formularz aplikacyjny zawierający dane osób wnioskujących o wizy PBH lub przekazuje dane ww. osób firmie pośredniczącej, potwierdza dopełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych, poświadcza spełnienie wymogu minimalnego okresu zatrudnienia pracowników/podwykonawców w firmie uczestniczącej w PBH i przesyła dane do PAIH.

Z uwagi na fakt, że PAIH współpracuje z firmami, a nie indywidualnymi wnioskodawcami, formularz nie powinien być wypełniany przez poszczególne osoby wnioskujące o wizę. Przy przygotowaniu pliku koordynator przestrzega wytycznych PAIH oraz zasad opisanych w zakładce „How to fill in the file” formularza aplikacyjnego.

Obowiązuje niżej wskazana minimalna liczba osób na pojedynczym formularzu aplikacyjnym, by wydać rekomendacje PAIH:
 • 3 pracowników, jeśli firma nie widnieje na liście, dostępnej TUTAJ»,
 • 15 osób (łącznie: pracowników wraz z uprawnionymi członkami rodziny), jeśli firma widnieje na liście, dostępnej TUTAJ».
Wypełniony formularz aplikacyjny podlega weryfikacji przez konsultanta PAIH.

Rekomendacje do uzyskania wizy PBH przekazywane są raz w tygodniu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

PAIH nie uczestniczy w kolejnych etapach procesu wizowego. Osoba kontaktowa wskazana w formularzu aplikacyjnym winna monitorować status obsługi zgłoszenia dla osób z listy bezpośrednio (e-mailowo) w placówce dyplomatyczno-konsularnej, do której zostały przekazane listy rekomendacyjne.

Termin złożenia dokumentów wizowych może zostać wskazany bezpośrednio przez konsula/ przedstawiciela centrum wizowego lub wybrany w systemie e-konsulat przez koordynatora firmy. W różnych krajach oraz placówkach dyplomatyczno-konsularnych zlokalizowanych w tym samym kraju, mogą być przyjęte różniące się od siebie rozwiązania organizacyjne, w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie wiz.

Polecamy sprawdzenie wytycznych na stronie internetowej odpowiedniej polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej. W przypadku dodatkowych pytań, co do przebiegu procesu wizowego, należy skontaktować się z wydziałem konsularnym ambasady RP lub konsulatem generalnym RP, ewentualnie z PAIH.

Firmy zarejestrowane w krajach innych niż Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina

W przypadku firm realizujących projekty o skali i randze szczególnie istotnej dla polskiej gospodarki, w sektorach i rodzajach inwestycji wspieranych przez PAIH, udział w Programie możliwy jest także dla firm z krajów innych niż Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Przyporządkowania projektu do kategorii i ścieżki obsługi dokonuje konsultant PAIH, przekazując firmie szczegółowe wytyczne.
Łączenie ścieżki biznesowej PAIH oraz ścieżki indywidualnej

Jeśli firma jest klientem PAIH, a chce dodatkowo mieć opcję korzystania ze ścieżki indywidualnej do wnioskowania o wizy PBH, należy wypełnić formularz» oraz oczekiwać na zamieszczenie firmy na liście, dostępnej TUTAJ».

Instytucją weryfikującą firmę przed zamieszczeniem na liście jest Centrum GovTech: govtech@kprm.gov.pl.

Specjalista IT może wnioskować o wizę PBH w ścieżce indywidualnej dopiero po weryfikacji i umieszczeniu firmy pod ww. linkiem.

Ścieżka indywidualna umożliwia również wnioskowanie o wizę PBH dla osób planowanych do zatrudnienia. W przypadku kandydatów do pracy osoba wnioskująca powinna posiadać dokument potwierdzający zamiar jego zatrudnienia przez firmę widniejącą na liście dostępnej TUTAJ», a także przedstawić dowód przepracowania co najmniej 1 roku na stanowisku związanym z IT lub dokument poświadczający wykształcenie na kierunku związanym z IT.

Nie należy dublować wniosków o wizę PBH, przesyłając dane tej samej osoby za pośrednictwem ścieżki biznesowej PAIH i ścieżki dla indywidualnych specjalistów IT. Należy korzystać z jednego sposobu wnioskowania o wizę PBH.

Pozostałe usługi PAIH poza asystą w uzyskaniu wiz PBH

Uczestnicy Programu PBH stanowią klientów PAIH i mogą oczekiwać nieodpłatnej asysty w takim samym zakresie jak pozostali inwestorzy bezpośredni. Dotyczy to m.in. dostarczenia raportów makroekonomicznych, kadrowych i sektorowych, pomocy w identyfikacji optymalnej lokalizacji inwestycji i znalezieniu biura, ułatwienia kontaktu z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacji wizyt lokalizacyjnych i spotkań z interesariuszami, informacji w zakresie finansowania publicznego oraz wsparcia w identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych.

Masz pytania do ścieżki biznesowej PAIH? Skontaktuj się z nami: