Mój biznes za granicą

Projekt Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych zakończył się 31 grudnia 2023 roku. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie projektem i zachęcamy do korzystania z wypracowanych narzędzi wsparcia eksportu (do pobrania poniżej).

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości wsparcia firm w Polsce zainteresowanych eksportem przez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów działań PAIH z wykorzystaniem doświadczeń partnera ponadnarodowego. Celem jest przygotowanie i przetestowanie modelu wsparcia, w tym edukacyjnego, który PAIH będzie wykorzystywać w obsłudze MŚP rozważających ekspansję zagraniczną. Opracowany model ma za zadanie podnieść efektywność polskich MŚP w procesie ekspansji międzynarodowej. Wypracowany zestaw narzędzi będzie skierowany do przedsiębiorców planujących rozpocząć ekspansję zagraniczną, w tym tych niemających w pełni sprecyzowanego potencjału eksportowego.

Współpraca z Partnerami umożliwi opracowanie nowego narzędzia wsparcia i zestawu standardów dotyczących wsparcia MŚP planujących ekspansję zagraniczną. Produktem finalnym będzie zarówno zestaw szkoleń jak i narzędzie analizy pozwalające na identyfikacje potrzeb konkretnego przedsiębiorcy jak i jego stanu przygotowania do eksportu.


Materiały szkoleniowe
Zadania w projekcie:
  • wypracowanie nowego rozwiązania,
  • testowanie i analiza efektów,
  • opracowanie wersji ostatecznej,
  • wdrożenie i upowszechnienie.
Rezultaty projektu:
  • wypracowany i przetestowany model wsparcia edukacyjnego MŚP, które zamierza umiędzynarodowić swoją ofertę,
  • podniesienie efektywności instytucji obsługujących MŚP planujących ekspansję zagraniczną,
  • transfer wiedzy i doświadczenia.Wartość projektu: 3 602 138,22 zł.
Okres realizacji projektu: XI 2020 - XII 2023.

Projekt w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet (FPK) - partner krajowy oraz Business France (BF) - partner ponadnarodowy.


Logotypy
Kontakt:

Marlena Achinger
Koordynatorka Projektu 

Adres Biura Projektu: 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Krucza 50
00-025 Warszawa

Biuro Projektu czynne
od poniedziałku do piątku
(godz. 8-15)


Partnerzy Projektu:


Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa

BUSINESS France

BUSINESS France
77, Boulevard Saint-Jacques
75014 Paris