POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA
NEWSLETTER
15 luty 2007
Numer 9

SPIS TREŚCI

 

AKTUALNOŚCI

Rekordowa wartość inwestycji

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne osiągnęły w 2006 r. wartość 14,7 mld USD – ogłosił szacunkowe dane Narodowy Bank Polski.

Jest to największy napływ BIZ w historii Polski. Do tej pory najlepszym pod tym względem był rok 2004, wielkość inwestycji wyniosła wtedy 12,9 mld USD. Pomimo bardzo dużego zainteresowania Polską inwestorów z krajów Unii Europejskiej, ubiegły rok należał do firm z Dalekiego Wschodu. Największe inwestycje rozpoczęły firmy z Japonii, m.in. Sharp, Bridgestone, Toyota czy Toshiba. Szacuje się, że wartość inwestycji japońskich w 2006 roku wyniosła ponad 1 mld USD.

Co skłania zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce? Dynamiczny wzrost wydajności pracy w przemyśle, duży rynek zbytu oraz tania, jak na warunki europejskie, siła robocza – twierdzi Leszek Kąsek, ekonomista Banku Światowego. Jego zdaniem - dużą część rekordowego w 2006 r. napływu inwestycji stanowiły, oprócz nowych projektów, reinwestowane zyski. – Świadczyć o tym mogą bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2006 r. – powiedział.

Inwestycje zagraniczne nie tylko ożywiają i unowocześniają gospodarkę, ale mają też duży wpływ na handel zagraniczny Polski.

Do spisu... 

Polska w mediach zagranicznych

Stacje TV 

 Liczba przekazów

 BBC World

 80

 CNN

 71

 TV5

 60

 France24

 58

 EuroNews

 48

 ZDF

 48

 ARD

 40

 Suma

 405

Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów w styczniu zachodnie stacje mówiły o Polsce dwa razy częściej niż w grudniu ubiegłego roku. Przekazy ich były z reguły neutralne.

PIMM analizował anglojęzyczne telewizje EuroNews, CNN, BBC World, niemieckie ARD i ZDF oraz francuskie France24 i TV5. Uwzględniając dołączenie do raportu od 1 stycznia 2007 roku francuskojęzycznej stacji France24 - liczba wyemitowanych przekazów w porównaniu do grudnia - wzrosła dwukrotnie.

Przekazy w całości poświęcone Polsce stanowiły 8% wszystkich monitorowanych materiałów. Wzmianki o Polsce pojawiły się w połowie transmisji, a reklamy stanowiły 3% wszystkich przekazów (dla porównania w grudniu było to 8%). Większość z 405 emisji miała charakter neutralny (10 było pozytywnych). Kolejny miesiąc z rzędu najwięcej emisji, bo aż 80 materiałów,  odnotowano w BBC World. Wśród poruszonych wątków dominowały tematy gospodarcze i polityczne, a także relacje z wydarzeń sportowych. Raport styczniowy w pełnej wersji jest dostępny na stronie Instytutu Monitorowania Mediów: www.instytut.com.pl

Do spisu... 

INWESTYCJE W POLSCE

Baterie słoneczne w Lublinie


Lublin
Źródło: PAIiIZ S.A. 
List intencyjny w sprawie budowy fabryki krzemowych modułów słonecznych podpisali prezydent Lublina oraz prezes polskiej firmy SolarEnTech Waldemar Wójcik. Inwestycja o wartości 50 mln euro stworzy 350 nowych miejsc pracy.

Pierwsza w Polsce fabryka baterii słonecznych powstanie w ciągu dwóch lat na działce wielkości 9 hektarów. Na pracę mogą liczyć absolwenci Politechniki Lubelskiej. Uczelnia uruchamia specjalnie nowy kierunek studiów – fizykę techniczną o specjalności: konwersja energii. Dzięki temu Lublin może stać się również ośrodkiem badań i wdrażania produkcji różnych źródeł energii odnawialnej.

Będziemy kształcili fachowców od alternatywnych źródeł energii, m.in. uzyskiwanej ze słońca – wyjaśnia prof. Jan Olchowik, kierownik Instytutu Fizyki PL. – To niezwykle perspektywiczna branża. Spodziewamy się, że do 2050 roku połowa energii używanej na świecie będzie pozyskiwana właśnie ze słońca.
Obecnie do największych światowych producentów baterii słonecznych należą Niemcy, Japonia oraz Stany Zjednoczone.

Do spisu... 

POLSKA W LICZBACH

Stan polskiej gospodarki w okresie styczeń-grudzień 2006 r. (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego):

  • Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 11,8%. Najwyższą dynamikę produkcji obserwowano w przetwórstwie przemysłowym (13,4%).

  • Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej (17,5%).

  • Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI ukształtowała się na poziomie 1,0%.

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2 309 tys. osób (spadek o 16,7%).

  • Stopa bezrobocia wyniosła 14,9%.

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2 644 zł (o 5,1% wyższe).

  • Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe po 0,25 pkt. proc. w styczniu i lutym. W kolejnych miesiącach wysokość stóp procentowych nie uległa zmianie.

  • Na rynku walutowym złoty umocnił się w stosunku do dolara oraz wobec euro.
  • Kursy walut:

Kupno

Sprzedaż

Dolar

2,9570

3,0168

Euro

3,8726

3,9508

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 15.02.2007

Do spisu... 

Z REGIONÓW

Plany Krakowskiej Strefy Ekonomicznej

Około 20 nowych zezwoleń na działalność w strefie, inwestycje o wartości kilkadziesięsiu milionów złotych, 60 hektarów nowych terenów – tak zapowiada się rok 2007 dla Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).


Krakowski Park Technologiczny
Źródło: PAIiIZ S.A.

Od początku tego roku, w ramach ustawy czekającej już tylko na podpis premiera, pomoc publiczna dla inwestorów na terenie krakowskiej SSE będzie mogła być zwiększona z 40 do 50 procent przypadku dużych firm oraz do nawet 70 procent w przypadku firm z małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Krzysztof Poradzisz, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego, spółki zarządzającej KSSE. Nowy wyższy poziom pomocy regionalnej stał się magnesem przyciągającym przedsiębiorców. W tym roku KSSE liczy na wydanie inwestorom około 20 nowych zezwoleń, dla porównania – w 2006 wydano ich 13, a rok wcześniej zaledwie cztery.

Krakowski Park Technologiczny (KPT) poszukuje szczególnie inwestorów z branży zaawansowanych technologii, informatycznej oraz elektronicznej. Do tej pory Park wydał 40 zezwoleń takim firmom, jak m.in. Motorola, ComArch, Shell, Ericpol, ACS i MAN, Car Technology Production, RR Donnelley. Inwestycje te przyniosły dotychczas cztery tysiące miejsc pracy, a w ciągu dwóch lat ma powstać kolejne trzy tysięcy etatów. Firmy deklarują nakłady inwestycyjne do końca 2009 roku w wysokości 600 mln złotych.

Krakowska strefa powstała w 1998 roku, jej powierzchnia wynosiła wówczas 66 hektarów. Obecnie liczy ona 264 hektary skupione w siedmiu podstrefach (Czyżyny, Pychowice, Branice, Kraków Business Park w Zabierzowie, Niepołomice, Tarnowski Klaster Przemysłowy) na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. W tym roku KPP zamierza wnioskować o dołączenie do niej 60 hektarów terenów w Krakowie, Niepołomicach, Brzesku i Tarnowie.

Ten rok powinien być korzystny dla wszystkich stref ekonomicznych. Nakłady inwestycyjne zapowiedziane w 2006 roku mogą osiągnąć 9 miliardów złotych.

Więcej informacji: www.sse.krakow.pl

Do spisu... 

ANALIZY I RAPORTY

Polska w raporcie Banku Światowego

Sytuacja gospodarcza Polski rysuje się optymistycznie w nowym raporcie Banku Światowego dotyczącego krajów Unii Europejskiej.

Według raportu, w nowych krajach Unii Europejskiej, również w Polsce, tempo wzrostu produkcji uległo w 2006 r. przyspieszeniu. W ocenie Banku, inflacja w Polsce i w Czechach zostaje pod kontrolą, choć pozostałe nowe kraje członkowskie UE stają przed problemem rosnącej inflacji. Thomas Blatt, główny ekonomista Banku Światowego, twierdzi, że gwałtowny spadek cen ropy naftowej może pomóc w przezwyciężaniu presji inflacyjnej w 2007 roku, a także, że polityka fiskalna krajów regionu w 2006 r. odpowiadała zwykle cyklom ekonomicznym. Sytuacja ta nie powinna się według niego zmienić w 2007 r. Polska i Bułgaria są jedynymi nowymi krajami Unii, w których udało się poprawić sytuację w zakresie strukturalnego deficytu budżetowego, podczas gdy np. na Węgrzech deficyt ten wzrósł do ok. 10% PKB. Polska zanotowała również niski poziom deficytu w obrotach zewnętrznych, w dużej części dzięki zagranicznym inwestycjom bezpośrednim. Jak piszą twórcy raportu – w krajach regionu zmniejszył się entuzjazm związany z planowanym wejściem do strefy euro. Najszybciej chcą wejść do niej kraje bałtyckie, pozostałe jednak, w tym Polska, zakłada przyjęcie euro w okresie lat 2010-2012. Według ekonomistów Banku Światowego, polska gospodarka przyspiesza i tym samym nadrabia zaległości z 2005 roku. Szybszy wzrost gospodarczy nie pociąga za sobą nadmiernej presji inflacyjnej, czy pogorszenia salda na rachunku obrotów bieżących z zagranicą, co jest zjawiskiem korzystnym. Dobra koniunktura to dobry czas na przeprowadzenie gruntownej reformy finansów publicznych, która ma fundamentalne znaczenie, aby dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce miał trwały charakter Raport porusza także kwestię bezrobocia w Polsce, szczególnie wśród młodych ludzi. Tematem specjalnym raportu jest ekspansja kredytowa w krajach „rozszerzającej się Unii Europejskiej” oraz związane z tym zagrożenia. Autorzy raportu zauważają, że koncentracja nowo udzielonych kredytów w sektorze gospodarstw domowych istotnie wpływa na kształtowanie potencjału długookresowego wzrostu, jednak pojawia się przy tym ryzyko znacznego wzrostu cen nieruchomości. Raport przewiduje niewielkie zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego nowych krajów członkowskich w 2007 r. w wyniku spowolnienia wzrostu w krajach strefy euro oraz zbliżenia poziomu produkcji do posiadanego potencjału.

Więcej informacji: siteresources.worldbank.org

Do spisu... 

CZY WIESZ, ŻE...?

Polak płaci w Internecie

Liczba polskich internautów zwiększa się z roku na roku. W 2006 roku z sieci korzystało już ponad 11 milionów Polaków. Dynamicznie rozwija się handel on-line, rośnie odsetek polskich  uczestników aukcji internetowych i procent transakcji finansowych dokonywanych drogą on-line. Tendencje są pozytywne. Z ok. 12 % w 2002 r. odsetek Polaków korzystających z  Internetu (powyżej 15 roku życia) wzrósł do prawie 37,4 % w 2006 r.

Najpopularniejszą formą płatności on-line są karty płatnicze i e-przelewy, czyli szybkie bezpośrednie przelewy internetowe. Banki promują produkty przeznaczone specjalnie do płatności internetowych – karty wirtualne, karty pre-paid, karty debetowe z funkcjonalnością płatności on-line. W 2006 roku zrealizowaliśmy w Internecie kartami płatniczymi ponad 760 tysięcy  transakcji o łącznej wartości ponad 181 mln zł (dane: eCard S.A.). Średnia wartość transakcji wyniosła ok. 240 zł – dwa razy więcej niż średnia wartość bezgotówkowych zakupów w zwykłym sklepie.

Na Zachodzie transakcje bezgotówkowe przy zakupach on-line stanowią 95%. W Polsce  zaledwie 30 % - daje to polskim bankom sporo przestrzeni do zagospodarowania.

Do spisu... Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Wydział Zarządzania Portalem, Departament Promocji Gospodarczej, tel.: (+48 22) 334 98 15, fax: (+48 22) 334 99 99, e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl