Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Mój biznes za granicą
Strona główna > Mój biznes za granicą > Rejestracja do programu Mój biznes za granicą

Promocja Polskiej Gospodarki - Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

do projektu „Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Identyfikacja projektu:

Program operacyjny
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa Osi i Działania
Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Formularz składany w ramach projektu
Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych

Nazwa instytucji organizującej nabór do pilotażu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.  1. 1. Dane MŚP
  2. 2. Dane firmy
  3. 3. Potencjał ekspor­towy
  4. 4. Dane kontak­towe
  5. 5. Oświad­czenia
Informacje dotyczące MŚP
Proszę określić status Firmy na dzień składania formularza poprzez zaznaczenie jednej z opcji: mikro, mały, średni. Wsparcie może otrzymać wyłącznie mikro, małe lub średnie Przedsiębiorstwo.
  1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
  2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
  3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze stosownie skumulowane dane przedsiębiorstw powiązanych z przedsiębiorstwem Kandydata na Uczestnika Projektu lub przedsiębiorstw partnerskich, w myśl definicji zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L z 2014 r. Nr 187 s.1 z późn. zm.).

Wielkość MŚP
Forma prawna Firmy
Okres prowadzenia działalności firmy na terenie Polski
Dane firmy
Podaj NIP lub REGON

Potencjał eksportowy firmy
Czy Firma prowadzi działalność eksportową?   
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko

Należy podać adres, na który ma być kierowana korespondencja w formie elektronicznej (e-mail), zapewniająca skuteczną komunikację pomiędzy Organizatorem PAIH S.A. a Uczestnikiem.

E-mail firmowy
Powtórz e-mail
Telefon
Oświadczenia
* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem naboru do pilotażowego programu edukacyjnego w ramach projektu „Mój biznes za granicą”.
* Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych wprowadzonych przeze mnie w formularzu w związku z udziałem w pilotażowym programie edukacyjnym realizowanym w ramach projektu Mój biznes za granicą (dalej „Wydarzenie”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00˗025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w Wydarzeniu. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu.


Program realizowany przy wsparciu z Funduszy EuropejskichPolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij