Mój biznes za granicą

Rejestracja do programu Mój biznes za granicą

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Akademii Biznesu, która odbędzie się w dniach 16-20 października 2023 r. w Warszawie w ramach projektu „Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych”.

Identyfikacja projektu:

Program operacyjny
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa Osi i Działania
Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Formularz składany w ramach projektu
Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych

Nazwa instytucji organizującej nabór do programu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.  1. 1. Dane MŚP
  2. 2. Dane firmy
  3. 3. Potencjał ekspor­towy
  4. 4. Dane kontak­towe
  5. 5. Oświad­czenia
Informacje dotyczące MŚP
Należy określić status MŚP na dzień składania Formularza poprzez zaznaczenie jednej z opcji: mikro, małe, średnie. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie mikro, małe lub średnie Przedsiębiorstwo.
  1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
  2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
  3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze stosownie skumulowane dane przedsiębiorstw powiązanych z przedsiębiorstwem Kandydata na Uczestnika Projektu lub przedsiębiorstw partnerskich, w myśl definicji zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L z 2014 r. Nr 187 s.1 z późn. zm.).
Wielkość MŚP
Forma prawna Firmy
Okres prowadzenia działalności firmy na terenie Polski
Dane firmy
Podaj NIP lub REGON

Potencjał eksportowy firmy
Czy Firma prowadzi działalność eksportową?   
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko

Należy podać adres, na który ma być kierowana korespondencja w formie elektronicznej (e-mail), zapewniająca skuteczną komunikację pomiędzy Organizatorem PAIH S.A. a Uczestnikiem.

E-mail firmowy
Powtórz e-mail
Telefon
Oświadczenia
* Zgłaszam chęć udziału w Akademii Biznesu, która odbędzie się w dniach 16˗20 października 2023 r. w Warszawie przy ul. Bagatela 12. *
* Oświadczam, że informacje przekazane na temat MŚP w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem naboru do Akademii Biznesu w ramach projektu „Mój biznes za granicą”. *
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych  przez PAIH podczas Wydarzenia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj.  informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. **
Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera w postaci e˗miesięcznika na wskazany przeze mnie adres mailowy. **


Jestem świadoma/y, że powyżej wyrażone zgody są  dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Akademii Biznesu,

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.


Program realizowany przy wsparciu z Funduszy Europejskich