Klauzule informacyjne RODO
Strona główna > Klauzule informacyjne RODO > Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z PAIH S.A.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z PAIH S.A.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy że:

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) realizacji przez Administratora zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki zgodnie z ustawą o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1491 z późn. zm.) - na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz prowadzenie komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych - tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz załatwienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszonego zapytania,
2) do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
3) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
Ponadto, podmiotom danych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie - zgodnie z art. 21 RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij