Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla członków rady nadzorczej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:


1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.


2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.


3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (np. na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o udzieleniu absolutorium lub uchwały o powołaniu/odwołaniu) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO;
b) realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO;
c) dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej i podatkowej podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO;
d) realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO;
e) realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO.
f) obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń.
g) realizacji ustawowych obowiązków archiwizacyjnych nałożonych na PAIH – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym członkowie Rady Nadzorczej. Odbiorcami mogą być również podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) jak również podmioty współpracujące z nami przy obsłudze naszych spraw.


5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

1) wykonania Umowy – do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia;
2) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;
3) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w/w celów.


8. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuje on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO.