Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy że:

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych - tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebranie nie dłużej niż 60 dni lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.