Aktualności

30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowe OBWE

15 lutego 2022
Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH był jednym z przedstawicieli Polski podczas trwającego w dniach 14-15 lutego 30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowego OBWE w Wiedniu. Tematem tegorocznego spotkania było trwałe ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19.

Forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie skupiło się w tym roku na "Promowaniu bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE poprzez trwałe ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19". Wśród mówców, oprócz Członka Zarządu PAIH Grzegorza Słomkowskiego, znaleźli się także Wiceminister Rozwoju i Technologii Mariusz Jerzy Golecki oraz Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Rozmowy podczas dwudniowego posiedzenia dotyczyły głównie możliwości wspierania gospodarki poprzez promowanie transportu, ułatwień w handlu, inwestycji, przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw. Poruszony został także temat przeciwdziałania korupcji oraz znaczenia rozwoju kapitału ludzkiego dla bezpieczeństwa gospodarczego w erze po pandemii.

Uwagi końcowe wygłosił Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH. W swojej przemowie zwrócił uwagę na różnego rodzaju zmiany płynące z pojawienia się COVID-19 takie jak przyspieszenie procesu cyfryzacji. Podkreślił również to jak pandemia zmieniła sposób, w jaki ludzie podróżują i pracują. Działalność biznesowa staje się cyfrowa a cyfrowe narzędzia i kanały komunikacji stały się już standardową częścią biznesu.

Wpływ pandemii był szybki i poważny, ale wydaje się, że nastąpi podobnie szybkie odbicie. Niestety Covid-19 to nie nasz jedyny problem, inne sprawy nie znikają tak po prostu z powodu pandemii. Często jest wręcz przeciwnie, problemy nasilają się. Dlatego tak ważne jest by agencje i instytucje publiczne współpracowały z sektorem prywatnym w celu stworzenia sprawiedliwego ekosystemu, który ułatwi rozwój przedsiębiorstw i będzie wspierał przedsiębiorczość. - mówił Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH.

Konferencja w Wiedniu była dla polskich reprezentantów także okazją do spotkania z przedstawicielami Austriackiej Izby Gospodarczej reprezentującej interesy przedsiębiorstw wobec państwa i wspierającej austriacki eksport. Wiceminister Mariusz Golecki wraz z Członkiem Zarządu PAIH Grzegorzem Słomkowskim mieli okazję porozmawiać z Sekretarzem Generalnym Izby Karlheinzem Kopfem oraz osobami zajmującymi się współpracą z zagranicą.

Austriacka Izba Gospodarcza - Wirtschaftskammer Österreich

Izby gospodarcze w Austrii posiadają wieloletnią tradycję sięgającą XIX wieku. W 1849 roku wprowadzono obowiązkową przynależność przedsiębiorców do izb, a samym izbom nadano uprawnienia m.in. do opiniowania aktów prawnych. Interesy austriackich przedsiębiorców reprezentują izby gospodarcze w dziewięciu krajach związkowych oraz Austriacka Izba Gospodarcza z siedzibą w Wiedniu.

Główne zadania Austriackiej Izby Gospodarczej:

  • reprezentacja interesów przedsiębiorstw wobec państwa i innych grup społeczno-zawodowych, np. w zakresie ulg podatkowych, redukcji biurokracji, dotacji;
  • świadczenie usług doradczych - od prawa pracy po informację celną;
  • wsparcie w edukacji, prowadzeniu badań i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach;
  • wsparcie eksportu austriackich przedsiębiorców.


Ponadto Austriacka Izba Gospodarcza:

  • posiada ponad 100 przedstawicielstw zagranicznych na całym świecie - w tym w Warszawie i w Krakowie;
  • zrzesza ok. 540 000 firm członkowskich (od jednoosobowych przedsiębiorstw po wielkie elektrownie), a także około 1000 podmiotów prawa publicznego - zrzeszeń, stowarzyszeń, grup branżowych;
  • ma ustawowo zagwarantowane prawo do opiniowania ustaw i rozporządzeń oraz do delegowania swoich przedstawicieli do licznych komisji, rad nadzorczych i innych ciał doradczych (przedstawiciel Izby zasiada np. w Radzie Generalnej Austriackiego Banku Narodowego);
  • podlega nadzorowi prawnemu ze strony Federalnego Ministerstwa Gospodarki;
  • finansowana jest ze składek członkowskich, opłat wpisowych i innych opłat za dodatkowo świadczone usługi (np. analizy rynkowe, branżowe);
  • członkostwo w Izbie jest obligatoryjne.