Aktualności

Nowe zasady, wyższe poziomy wsparcia i łatwiejsze kryteria. Zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2030

26 marca 2021
Zaktualizowano program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Od teraz nowe inwestycje mogą uzyskać wsparcie nawet do 25 proc. kosztów kwalifikowanych lub do 20 tys. zł na nowo tworzone miejsca pracy. Poziom wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz liczby spełnianych kryteriów jakościowych, które przy okazji zmian także ograniczono - do dziesięciu. Niższe progi wsparcia będą obowiązywały do końca tego roku, z możliwością przedłużenia. Celem jest pobudzenie inwestycji w związku z pandemią COVID-19.
  • Program jest jednym z instrumentów umożliwiających wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Ma zwiększać innowacyjność i konkurencyjność kraju.
  • Nowelizacja przewiduje obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych, modyfikację kryteriów jakościowych oceny inwestycji i ułatwienie reinwestycji.
  • W przypadku inwestycji strategicznej, wymagane nakłady to 80 mln zł i co najmniej 50 miejsc pracy, dla inwestycji innowacyjnej odpowiednio 5 mln zł i 20 miejsc pracy, dla centrum usług biznesowych: 1 mln zł i 100 miejsc pracy, dla centrów B+R: 1 mln zł i 10 miejsc pracy.
  • Zmiany przewidują dodatkową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się.

IT © Zerophoto - stock.adobe.com


Nowe ułatwienia

Program zakłada cztery obszary zmian. To obniżenie ilościowych kryteriów inwestycyjnych, modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji i uproszczenie procedury aplikacyjnej. Ale to też indywidualne podejście do przedsiębiorcy, dzięki możliwości obniżenia kryteriów ilościowych do minimalnych progów uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach Programu.

W związku z nowelizacją, wsparcie uzyskać mogą przedsiębiorcy planujący następujące typy inwestycji:

1. Strategiczna - inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 80 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 50;

2. Innowacyjna - inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 5 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 20, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa, stanowiąca nowość co najmniej w skali kraju, rozumiana jako:

a. nowy lub udoskonalony produkt, który w istotnym stopniu różni się od produktów wytwarzanych dotychczas na terenie Polski i który zostanie udostępniony przez przedsiębiorcę potencjalnym użytkownikom w wyniku realizacji inwestycji (innowacja produktowa),
b. nowy lub udoskonalony proces, który w istotnym stopniu różni się od procesów stosowanych dotychczas w produkcji na terenie Polski i który zostanie zastosowany przez przedsiębiorcę w wyniku realizacji inwestycji (innowacja procesowa).

3. Centrum Usług Biznesowych - inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są określone procesy, o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 100;

4. Centra Usług Badawczo-Rozwojowych - inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem wynoszącej co najmniej 10, w ramach której realizowane są wyłącznie określone procesy, polegające na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych.


Nowelizacja wprowadza dodatkowo obniżenie progów uprawniających do skorzystania z Programu: dla mikroprzedsiębiorstw o 90 proc., małych przedsiębiorstw - o 80 proc. oraz średnich firm - o 70 proc.

Co istotne, zmiany przewidują też nową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się, czyli zatrudniającego mniej niż tysiąc pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro i dla której stosuje się 50 proc. obniżenie progów. Jest to szczególne ułatwienie dla wielu polskich firm, które utraciły status średniego przedsiębiorcy, a tym samym utraciły możliwość korzystania z wielu programów pomocy publicznej skierowanych do sektora MŚP. Dodam, że Program preferuje inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gminach graniczących z nimi. To też lokalizacje o ponadprzeciętnie wysokiej stopie bezrobocia, dla których również stosuje się obniżone o 50 proc. kryteria ilościowe programu - tłumaczy Jan Kamoji-Czapiński, Dyrektor Centrum Inwestycji PAIH.

Łatwiejszy dostęp
 
Obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych ma zwiększyć dostępność do wsparcia w szczególności MŚP, poprzez uzależnienie kryteriów ilościowych oceny inwestycji od wielkości przedsiębiorcy. To rozwiązanie wzorowane na przyjętym przy udzielaniu zwolnień z podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji.

Stosowany powszechnie podział na mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych przedsiębiorców rozszerzono poprzez dodanie kategorii przedsiębiorcy rozwijającego się. Chodzi tu o duże firmy zatrudniające mniej niż 1000 pracowników z rocznym obrotem do 250 mln euro, a więc wciąż zbyt małe, by konkurować z największymi graczami na rynku. Rozwiązanie pozwoli na dopasowanie wymagań do możliwości przedsiębiorców ze względu na skalę prowadzonej przez nich działalności. Ma zapobiec eliminowaniu z systemu wsparcia mniejszych podmiotów.

Modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji obejmuje zmiany systemu funkcjonujących już w programie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie (zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium jakościowego), doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji - zwolnień podatkowych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji.
 
Nowelizacja to też ułatwienie reinwestycji. W przypadku reinwestycji w istniejącym zakładzie planowanej przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji, minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia dla każdego z typów inwestycji ulega obniżeniu o 50 proc.

Cieszy nas, że wprowadzone zmiany ułatwiają dostęp do finansowania w szczególności dla MŚP oraz firm rozwijających się, które do tej pory miały ograniczoną możliwość skorzystania z tej formy wsparcia. To jednocześnie promocja inwestycji w mniej rozwiniętych regionach kraju, które najbardziej potrzebują nowych projektów. Zachęcamy do realizacji inwestycji z PAIH - dodaje Marcin Fabianowicz, Zastępca Dyrektora Centrum Inwestycji w PAIH.

Jak złożyć wniosek o wsparcie?

Punktem kontaktu dla inwestora chcącego uzyskać wsparcie jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Pierwszym krokiem jest przekazanie przez przedsiębiorcę informacji o projekcie w formularzu aplikacyjnym. W przypadku posiadania statusu dużego przedsiębiorcy - należy złożyć oświadczenie o niezbędności pomocy publicznej dla projektu (tzw. analiza efektu zachęty).

Eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podkreślają, że dzięki wprowadzeniu rozwiązań wzorowanych na przepisach dotyczących zwolnienia z CIT, więcej firm - w tym przede wszystkim rodzimych - może decydować się na realizacje nowych inwestycji. Wprowadzone rozwiązania wraz z innymi formami pomocy publicznej tworzą w Polsce atrakcyjny system zachęt. To z kolei wpływa na dalszy, zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.