Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

podkarpackie

podkarp_herb_okWojewództwo  Podkarpackie
Powierzchnia
17 845 km2
Liczba ludności:
- w tym w miastach
2 127 656
41.56 %
Gęstość zaludnienia119 osób/km2
Główne miastoRzeszów
Większe miasta w regioniePrzemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Parki Przemysłowe, Technologiczne
Centrum Obsługi InwestoraRzeszów
Lotnisko międzynarodoweRzeszów-Jasionka

Podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części Polski, graniczy z Ukrainą i Słowacją. Stolicą województwa jest Rzeszów, lider w UE pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców (353/1000). Podkarpackie dzięki korzystnemu położeniu oraz atutom sprzyjającym biznesowi, takimi jak: specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo – technologiczne, ulgi podatkowe, klastry (np. Dolina Lotnicza, Klaster IT, Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST, Klaster Jakości Życia), zyskało pozycję innowacyjnego centrum, a także stało się atrakcyjnym celem dla inwestycji zarówno dla przedsiębiorców krajowych jak i zagranicznych. Region ten jest silnie uprzemysłowiony i zorientowany w szczególności na przemysł lotniczy, elektromaszynowy, motoryzacyjny, biotechnologiczny, IT i chemiczny. Wymienione sektory charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem transferu innowacji i stymulują rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W regionie działa Stowarzyszenie Dolina Lotnicza - unikalny klaster, w którym wiele światowych firm lotniczych współpracuje ze sobą – PZL Mielec - Sikorsky, MTU Aero Engines, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, Heli-One. Na terenie Podkarpacia skoncentrowane jest 90 % polskiej produkcji przemysłu lotniczego. Ponadto województwo oferuje przedsiębiorcom dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników, kształconą na uczelniach publicznych i niepublicznych. Dodatkowymi atutami są Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka i autostrada A4.

Atuty województwa
 • bliskość rozwijających się rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • wschodnia granica Unii Europejskiej,
 • specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne - obszary przyjazne dla biznesu,
 • duży potencjał w sektorze lotnictwa, IT/ICT, inżynierii elektro-maszynowej, motoryzacji, biotechnologii oraz sektorze chemicznym, połączony z naukowym zapleczem akademickim,
 • dynamicznie rozwijający się przemysł lotniczy - funkcjonowanie klastra „Dolina Lotnicza”,
 • inwestycje zagraniczne – wiele firm międzynarodowych jest usytuowanych w regionie,
 • struktura wieku – młoda populacja sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu,
 • dobrze rozwinięta sieć pozarządowych organizacji wspierających rozwój regionalny,
 • dobrze wykształcony personel oraz relatywnie niskie koszty zatrudnienia,
 • konkurencyjne ceny gruntów inwestycyjnych,
 • dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (połączenia drogowe, autostrada, kolejowe i lotnicze).
Sektory wysokiej szansy
Lotniczy
 • 90% produkcji polskiego przemysłu lotniczego ulokowane na Podkarpaciu,
 • działające od 2003 roku w Rzeszowie Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza”, skupiające przedsiębiorców przemysłu lotniczego (obecnie w jego skład wchodzi ponad 150 firm),
 • szereg ośrodków naukowo-badawczych działających w województwie, dobrze rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe:
  • Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza",
  • Politechnika Rzeszowska z działającym Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego umożliwiającym zdobycie kwalifikacji pilota lotnictwa cywilnego,
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska),
  • Uniwersytet Rzeszowski – z m. in. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej,
  • Technika i szkoły zawodowe z profilami dedykowanymi lotnictwu.
 • kolebka polskiego lotnictwa (ponad siedemdziesięcioletnia historia rozwoju przemysłu lotniczego) np. firmy:
  • „PZL - Świdnik”,
  • „PZL - Mielec”,
  • WSK „PZL - Krosno”,
  • WSK „PZL Rzeszów” .
Informatyka
 • ASSECO Poland - lider branży informatycznej w województwie podkarpackim i Europie Środkowo-Wschodniej, zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem ogólnych przychodów ze sprzedaży oprogramowania.
 • doskonale rozwinięte zaplecze badawczo-rozwojowe i edukacyjno-szkoleniowe:
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • działające w regionie mniejsze firmy specjalizujące się w kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw średniej i dużej wielkości (w większości od podstaw tworzone przez absolwentów Politechniki Rzeszowskiej w latach 80 i 90-tych), stanowiące bazę potencjalnych poddostawców i kooperantów.
 • Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej -  stowarzyszenie skupiające 91  firm IT i instytucji z regionu. Klaster zrzesza osoby i podmioty wnoszące swój wkład w rozwój polskiej branży informatycznej. Firmy te zajmują się m.in. sprzedażą sprzętu komputerowego, tworzeniem oprogramowania czy montażem sieci komputerowych Do kompetencji klastra należy: współpraca z uczelniami wyższymi, administracją publiczną, przedsiębiorcami, instytucjami naukowo-badawczymi w celu realizowania wspólnych działań inwestycyjnych, wymiany doświadczeń, prowadzenia kampanii informacyjnej, wspierania przedsiębiorczości oraz podnoszenia wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa.

Jakość życia

 • na terenie województwa dynamicznie rozwijają się następujące segmenty jakości życia: wypoczynkowy (także agroturystyka), uzdrowiskowy i leczniczy, krajoznawczy, zakupowy (biznesowy) oraz opieka zdrowotna;
 • sektor turystyczny w województwie rozwija się najlepiej w obszarze południowym dzięki walorom przyrodniczym, atrakcjom antropogenicznym, a także szlakom turystycznym oraz turystyce religijnej;
 • dogodne warunki mikroklimatyczne sprzyjają rozwojowi ośrodków sanatoryjnych, pijalni wód mineralnych o właściwościach leczniczych, kompleksów SPA i wellness;
 • rozwój technologii proekologicznych – popularne staje się budownictwo pasyjne, stosowania paneli fotowoltaicznych, ochrona wód i gleb, inwestycje w zakłady segregacji odpadów;
 • aktywność instytucji wspierających rozwój branży: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Karpacki Klaster Turystyczny, Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka-Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej, Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacia”.
Odlewnictwo
 • klaster odlewniczy KOM CAST: 24 podmioty z województwa podkarpackiego,  świętokrzyskiego i lubelskiego,
 • kierunek odlewnictwa i spawalnictwa na Politechnice Rzeszowskiej,
 • korzyści funkcjonowania KOM-CAST to m.in.: współzawodnictwo zamiast konkurencji, wspieranie działalności badawczo – rozwojowej, pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, szybsza adaptacja systemu edukacyjnego.
Motoryzacja
 • jest od 2016 jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego (obok lotnictwa, jakości życia i sektora IT/ICT),
 • na Podkarpaciu działa już 160 firm motoryzacyjnych, skupiających 6% sektora w skali krajowej,
 • szkoły techniczne i zawodowe, jak i uczelnie wyższe oferują kierunki związane z motoryzacją i zapewniają stały dopływ wykwalifikowanej kadry,
 • Wschodni Sojusz Motoryzacyjny z 22 członkami, jest klastrem wspierającym rozwój branży samochodowej w regionie.
Potencjał ekonomiczny
PKB brutto w 2015 r.

w mln
w %
na 1 mieszkańca
Polska
1 798 302
100
46 764
Podkarpackie
70 307
3,9
33 050
Źródło: GUS

Wartość brutto środków trwałych wg rodzajów działalności (w tys. zł) w roku 2015 r.

Ogółem
Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
rybactwo
PrzemysłBudownictwoHandel i naprawy,
hotele i restauracje,
transport,
gospodarka
magazynowa,
łączność 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
Obsługa rynku
nieruchomości 
 Transport
i gospodarka
magazynowa
Polska3 471 800 888
152 115 8671 099 349 368 63 585 706 23 258 480 43 796 975 635 450 870
Podkarpackie152 880 431
7 179 66248 792 4782 462 277 6 722 269 898 004 33 202 921
Źródło: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 r. - PLN
Polska4508,08
Podkarpackie3656,07
Źródło: GUS

Lokalny rynek pracy
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w 2017 r..


Aktywni zawodowo
(w tys.)      
Współczynnik aktywności zawodowej (%)
Stopa bezrobocia
(%)
Polska17 207
56,2
7,1
Podkarpackie920
56,2
10,0
Źródło: GUS

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia stan na I kwartał 2017 r. (w tys.)

Ogółem
 Wyższe 
Średnie zawodowe  
Średnie ogólne 
Zasadnicze zawodoweGimnazjalnym i niższym
Polska 1324,2 
175,3
285,5141,4350,8
371,2
Podkarpackie 105,9
 15,6
  26,6
 11,030,8
21,7
Źródło: GUS, WUP Rzeszów

Struktura bezrobocia wg wieku stan na I kwartał 2017 r. (w tys.)

Ogółem 
24 lata i mniej25-3435-44 45-54
55 i więcej
Polska1324,2
170,7
370,6
294,4
 236,1 252,3
Podkarpackie105,9
15,0
32,3
23,6
 19,2 15,7
Źródło: GUS, WUP Rzeszów

Wyższe uczelnie w tym niepubliczne
Szkoły wyższe w roku akademickim 2015/2016

Szkoły ogółem
Szkoły niepubliczne
Studenci ogółem
Studenci szkół niepublicznych
Polska
415
283
1 348 822
453 097
Podkarpackie
14
7
51 051
14 165
Źródło: GUS

Wybrane uczelnie wyższe
 • Uniwersytet Rzeszowski
główne kierunki kształcenia: administracja, biologia, biotechnologia, ekonomia, europeistyka, filologie (polska, angielska, rosyjska, niemiecka), fizjoterapia, fizyka, grafika, informatyka, inżynieria materiałowa, matematyka, medycyna (w tym kierunek lekarski), nanotechnologia, ochrona środowiska, prawo, rolnictwo, socjologia, technologia żywności i żywienia.
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
główne kierunki kształcenia: automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika i
telekomunikacja, elektrotechnika,  informatyka, inżynieria środowiska, lotnictwo i
kosmonautyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna.
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
główne kierunki kształcenia: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo  i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, informatyka, informatyka i ekonometria, projektowanie gier komputerowych, ratownictwo medyczne, socjologia, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne.
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigoniaw Krośnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego  w Tarnobrzegu
Wybrani inwestorzy obecni w województwie

Firma
Sektor
Miejsce inwestycji
ASSECO Poland (Polska)
informatyczny
Rzeszów
OPTeam (Polska)informatyczny
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
UTC AEROSPACE SYSTEMS (USA)lotniczy
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
MTU Aero Engines Polska (Niemcy)lotniczy
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
Pratt & Whitney Rzeszów S.A (USA)lotniczy
Rzeszów
MB Aerospace (Kanada)lotniczy
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
Kronospan Holdings (Austria)meblarski
Mielec
Valeant Pharmaceuticals International (USA)farmaceutycznyRzeszów
Olimp Labs (Polska)farmaceutyczny
Nagawczyna
Heli-One Polska (Kanada)lotniczy
Jasionka
Kirchhoff Polska (Niemcy)motoryzacyjnyMielec
BORGWARNER Poland (USA)motoryzacyjnyPodkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
Piklington Automotive Poland (Wielka Brytania/Japonia)motoryzacyjny - szyby
Tarnobrzeg
The Goodyear Tire & Rubber Company (USA)motoryzacyjny - opony
Dębica
Liugong Machinery Poland (Chiny)huta stali
Stalowa Wola
Heineken International BV (Holandia)przemysł piwowarski
Leżajsk
TRI Poland (Japonia)motoryzacyjnyZagórz
Magellan Aerospace Poland (Kanada)lotniczy
Mielec
Uniwheels Production Poland (Niemcy)motoryzacyjnyStalowa Wola
Thoni Alutec (Niemcy)motoryzacyjnyStalowa Wola
Hutchinson (Francja)motoryzacyjny
Zawada k. Dębicy
Husqvarna Poland  (Szwecja)akcesoria ogrodnicze
Mielec
Fibrain (Polska)IT
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
 BSH Bosh und Siemens Hausgerate GmbH  (Niemcy) elektromaszynowy Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
Safran Transmission Systems Poland (Francja)lotniczy
Sędziszów Małopolski
Lockheed Martin (USA)lotniczy
Mielec

Użyteczne adresy
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 85-20-600
fax: +48 17 85-20-611
witryna internetowa: www.rarr.rzeszow.pl
witryna internetowa: www.coi.rzeszow.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel/fax: (+48 17) 850 17 00,
fax: (+48 17) 850 17 01
witryna internetowa: www.umwp.podkarpackie.pl

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel.: (+48 17) 867-10-00
fax: (+48 17) 867-19-50
witryna internetowa: www.rzeszow.uw.gov.pl

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel: (+48 17) 87 54 000
fax:  (+48 17) 87 54 105
witryna internetowa: www.rzeszow.pl
 
Aktualizacja sierpień 2017 – Michał Rzucidło

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij