Mój biznes za granicą

Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych

18 lipca 2023
Firma Openfield, na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet i Business France przeprowadziła badania, mające na celu dogłębną analizę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w wejściu na rynki zagraniczne oraz diagnozę ich potrzeb i oczekiwań dotyczących rozpoczęcia ekspansji zagranicznej. Zebrano mnóstwo interesujących danych, które w postaci najważniejszych wniosków stanowiły podstawę do zdefiniowania tej problematyki.

Wyniki badań


MBZ - Mapa


W badaniu CAWI udało się skontaktować z 233 podmiotami, które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące wsparcia instytucji dla firm MŚP w zakresie eksportu.

Ustalono, że IOB, mające w swojej ofercie usługi związane ze wsparciem przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej i jednocześnie świadczące usługi na terenie całego kraju, koncentrują się w województwie mazowieckim (15 pomiotów).

Kim są badane IOB?


MBZ - Wykres


Warto poświęcić uwagę najbardziej interesującym faktom na temat respondentów. Najwyższy odsetek obsługuje powyżej 100 przedsiębiorców rocznie, w zakresie wsparcia eksportowego - 41% badanych. Zdecydowanie więcej podmiotów w tej kategorii obsługują IOB o regionalnym zasięgu działania - 48% IOB regionalne vs 25% IOB centralne.

Co więcej, klientami badanych IOB są najczęściej średnie i małe przedsiębiorstwa, dość często mikroprzedsiębiorstwa, natomiast w najmniejszym stopniu są to duże podmioty.

Współpraca


MBZ - Biurko


Badanie wykazało, że współpraca między regionalnymi podmiotami jest bardziej rozbudowana i różnorodna (włączając różne grupy podmiotów) niż w przypadku instytucji centralnych. Badane instytucje o zasięgu krajowym najczęściej współpracują z takimi podmiotami centralnymi, jak PAIH, PARP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Natomiast instytucje regionalne częściej MBZ - Mapa zarówno z PAIH-em, jak i instytucjami samorządu województwa (urzędy marszałkowskie) oraz samorządu lokalnego (urzędy miast, powiatów, gminy).

Współpraca - właściwie po co?

Badane instytucje współpracują na różnych obszarach - najczęściej jest to wymiana informacji, pozyskiwanie informacji, realizacja projektów i organizacja misji. Częstotliwość komunikacji zależy od celu współpracy.

Jak skutecznie nawiązać współpracę?

  • Networking
    Wykorzystywanie sieci kontaktów, nawiązywanie relacji biznesowych wymiana wiedzy i umiejętności.
  • Misje gospodarcze i targi
    Uczestnictwo w targach, wyjazd na misje gospodarcze lub przyjmowanie takich misji - to czynnik sukcesu dla wielu podmiotów podejmujących współpracę.
  • Wspólny cel
    Realizacja projektu, rozwijanie produktu, organizacja wspólnych wydarzeń - to elementy, które dają pretekst do rozwijania i poszukiwania współpracy. Udane przedsięwzięcie otwiera możliwości dla kolejnych wspólnych działań.


Potrzeby badanych IOB


Aby skutecznie wspierać przedsiębiorców, istotne jest efektywne funkcjonowanie instytucji oferujących wsparcie. Badane podmioty wymieniły kilka kluczowych potrzeb, takich jak: dostęp do kompetentnych pracowników posiadających odpowiednią wiedzę w dziedzinie wsparcia, szkolenia kadry w celu utrzymania aktualności wiedzy, dostęp do aktualnych raportów dotyczących rynków zagranicznych oraz wsparcie finansowe i dostęp do zewnętrznego finansowania.

Komunikacja


MBZ - Ludzie


Przedsiębiorca może dowiedzieć się o dostępnym wsparciu poprzez takie działania informacyjne IOB, jak: kontakt osobisty, spotkania, szkolenia i biuletyny. Pośrednictwo w przekazywaniu oferty PAIH-u przez IOB, na przykład za pomocą wiadomości e-mail, jest skuteczną formą komunikacji, pozwalającą dotrzeć do różnorodnej grupy odbiorców.

"Mój biznes za granicą"

Badanie jakościowe z przedstawicielami IOB obejmowało ocenę prezentacji narzędzia "Mój biznes za granicą". Bez względu na to, czy oceny dokonywane były przez podmioty o zasięgu centralnym czy lokalnym, były one bardzo dobre. Przede wszystkim dlatego, że proponowane rozwiązanie omawia podstawowe zagadnienia i stanowi dobry wstęp do rozwoju działań eksportowych.

Rezultaty

Realizacja projektu badawczego pozwoliła na wypracowanie rekomendacji, które przysłużą się wzmocnieniu współpracy na dużą skalę. Obejmują one m.in. promowanie oferty PAIH-u podczas szkoleń i webinariów, edukację dotyczącą korzyści z budowania partnerstw oraz rozwijanie kanałów informacyjnych, takich jak webinaria, szkolenia i spotkania online.

Do pobrania: Badanie jakościowe oraz ilościowe w ramach projektu "Mój biznes za granicą" »


Mój biznes za granicą logotypy