Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Wrocławski Park Przemysłowy


 

Czym jest Wrocławski Park Przemysłowy?

Utworzenie parku

Wrocławski Park Przemysłowy (WPP) został utworzony 14 maja 2005 r. na mocy umowy pomiędzy Gminą Wrocław oraz spółkami: DOZAMEL Sp. z o.o., Archimedes SA i Wrocławskim Parkiem Technologicznym SA. 7 grudnia 2007 r. do grona sygnatariuszy dołączyły Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. i Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o.

Celami utworzenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego były:

 • rewitalizacja obiektów, urządzeń i terenów przemysłowych oraz rozwój i zagospodarowanie nowych obszarów i ich efektywne wykorzystanie,
 • rozbudowa i przystosowanie istniejących obiektów przemysłowych do wymogów współczesnych technologii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy,
 • dostosowanie starych obszarów przemysłowych do aktualnych i przyszłych potrzeb zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • przyciągnięcie nowych inwestorów i producentów przemysłowych oraz stworzenie nowych miejsc pracy,
  integracja środowiska biznesowego.

Budynek A1 Dozamel Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 10)

 

Typ parku

WPP nie jest podmiotem gospodarczym a wydzielonym obszarem o powierzchni 163 ha, zlokalizowanym na terenie dawnych fabryk Archimedesa, Dolmelu i Pafawagu, którego tradycje przemysłowe sięgają XIX wieku. Znajduje się tu ok. 160 obiektów biurowo-przemysłowych i 19 ha powierzchni dróg.

Obszar ten posiada złożoną strukturę własności - właścicielami terenów, nieruchomości i dróg jest 70 różnych podmiotów (największe z nich to m.in. DOZAMEL Sp. z o.o., Gmina Wrocław, Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o.)

 

Podmiot zarządzający

Podmiotem zarządzającym Parkiem, na mocy umowy o utworzeniu WPP, został DOZAMEL Sp. z o.o. - spadkobierca danego Dolmelu. DOZAMEL świadczy usługi przemysłowe i zarządza zintegrowaną infrastrukturą, składającą się z hal przemysłowych i magazynów oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i teletechnicznych. DOZAMEL Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy ARP S.A.

Jako Zarządca WPP spółka odpowiada m.in. za planowanie rozwoju Parku i pozyskanie funduszy unijnych na jego rewitalizację, poprawę warunków gospodarowania dla działających tu firm oraz dla przyszłych inwestorów.

Zarządca Parku podejmuje inicjatywy i działania integrujące środowisko gospodarcze w Parku oraz kreujące korzystny wizerunek marki WPP. Jest również pomysłodawcą i organizatorem Krajowego Forum Parków Przemysłowych, a także m.in. członkiem Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

 

Formalne zorganizowanie Parku

Aby stworzyć płaszczyznę wymiany informacji i współpracy w ważnych dla Parku kwestiach, podmiot zarządzający kładzie duży nacisk na współpracę w obrębie Parku. W tym celu powołane zostały organy Parku - Rada Parku, w skład której weszli Uczestnicy Parku wpisani do Rejestru Uczestników WPP oraz Kolegium Doradcze, skupiające m.in. sygnatariuszy umowy o utworzeniu Parku. Opracowano i przyjęto dokumenty regulujące działalność gospodarczą w obrębie WPP - „Regulamin” i „Zasady gospodarowania”.

„Regulamin” ma za zadanie optymalizować wzajemne relacje Uczestników Parku i regulować zakres działania oraz organizację pracy organów Parku. Określa zadania i uprawnienia Uczestników Parku, podmiotu zarządzającego oraz Rady Parku i Kolegium Doradczego. „Zasady gospodarowania” określają wzajemne reguły postępowania uczestników Parku oraz podmiotu zarządzającego w celu wykorzystania szans tkwiących w Parku. Naczelną zasadą na obszarze WPP jest poszanowanie własności oraz nieograniczanie, poza uregulowaniami prawnymi, praw właścicieli oraz podmiotów gospodarczych do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Lokalizacja

Wrocławski Park Przemysłowy (WPP) rozciąga się na terenie 163 ha, o ponad stuletnich tradycjach przemysłowych - na terenach dawnych fabryk Archimedes, Dolmel i Pafawag. Ich nazwy posłużyły do nazwania trzech obszarów, na które umownie podzielono Park - obszar Archimedes („A”), obszar Dolmel („B”) i obszar „Pafawag” („C”).

Park posiada bardzo dogodne połączenie komunikacyjne z portem lotniczym (6 km), portem rzecznym na Odrze (4 km), autostradą (8 km) i centrum miasta (3 km). Znajduje się blisko, Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, obwodnicy śródmiejskiej, a także infrastruktury kolejowej - bezpośrednie połączenie z nią umożliwia własna bocznica kolejowa.

Wrocławski Park Przemysłowy

 

Oferta Parku

Zachęty inwestycyjne:

Lokalizacja firmy na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego wiąże się z konkretnymi korzyściami, m.in.:

 • korzystna lokalizacja - na obszarze o dużej koncentracji przemysłu, w centrum miasta, blisko lotniska, obwodnicy śródmiejskiej i infrastruktury kolejowej. Park posiada bardzo dogodne połączenie komunikacyjne z portem lotniczym (6 km), portem rzecznym na Odrze (4 km), autostradą (8 km) i centrum miasta (3 km),
 • zorganizowana infrastruktura przemysłowa (hale produkcyjne, magazyny, biura, drogi wewnętrzne, sieć i bocznica kolejowa oraz tereny do wynajmu i na sprzedaż), do której dostęp oznacza minimalizację ryzyka rozpoczęcia działalności w Parku - nie trzeba uzbrajać terenu, inwestować w nowe obiekty ani media techniczne,
 • szeroki dostęp do kompleksowych usług przemysłowych, umożliwiający firmom działającym w Parku koncentrację na swojej podstawowej działalności,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie WPP - programy pomocy publicznej władz miasta w formie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Działania Miasta i podmiotu zarządzającego w imieniu i na rzecz firm w Parku:

 • programy pomocy publicznej Miasta Wrocławia na wspieranie przedsiębiorczości w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla nowych inwestycji na terenie parków przemysłowych,
 • kreowanie korzystnego wizerunku i silnej marki Wrocławskiego Parku Przemysłowego,
 • systematyczna modernizacja dróg i usprawnienie komunikacji na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

   

Obszar „Dolmel”

 

Usługi oferowane w Parku

WPP jest jednym z największych w Polsce parkiem przemysłowym oferującym kompleksowe usługi i duże możliwości w zakresie wynajmu obiektów produkcyjnych i biurowych.

Ideą Wrocławskiego Parku Przemysłowego jest koncentracja działających tu firm na rdzennym biznesie. Jest to możliwe dzięki uporządkowanej ofercie usług przemysłowych i pozaprzemysłowych, świadczonych przez podmiot zarządzający, dostępnych w bezpośredniej bliskości firm w Parku. W pakiecie oferowanych usług znajdują się m.in.:

 • zarządzanie obiektami przemysłowymi - budowa, modernizacja, adaptacja;
 • wynajem powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych;
 • dostawa mediów niezbędnych w procesie produkcji: energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, sprzężonego powietrza oraz dostępu do sieci kanalizacyjnej i teleinformatycznej;
 • usługi przemysłowe - w tym m.in. serwis, remonty i naprawy maszyn i urządzeń dźwignicowych, usługi budowlane, magazynowe, transport specjalistyczny kolejowy i samochodowy w kraju i za granicą (w tym przewozy ładunków ponadnormatywnych), przeprowadzki maszyn, usługi ochrony pracy;
 • usługi pozaprzemysłowe - w tym m.in. konferencyjne, gastronomiczne, wypoczynkowe.


Pod marką WPP powstały dwa centra świadczące kompleksowe usługi ze specjalnymi ofertami dla firm zlokalizowanych w Parku - Centrum Konferencyjne WPP i Centrum BHP WPP:

 • Centrum Konferencyjne WPP:

  • dogodna lokalizacja blisko centrum Wrocławia i wrocławskiego przemysłu, bliskość szlaków komunikacyjnych,
  • budynek w standardzie klasy A, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • 4 klimatyzowane sale - na 150, 50, 27 i 22 osoby,
  • nowoczesne ciekawie zaaranżowane wnętrza, wyposażone w niezbędne rozwiązania techniczne, najnowszy sprzęt audiowizualny i bezprzewodowy Internet,
  • usługi dodatkowe - kompleksowa obsługa gastronomiczna spotkań (własna restauracja, hol, taras), bezpłatny parking.

 • Centrum BHP WPP:

  • sklep z artykułami bhp - sprzedaż detaliczna i hurtowa, szeroki asortyment czołowych polskich i zagranicznych producentów (Robod SA, PPO Strzelce, 3M, UVEX, KCL, Ansell, Venitex, Ejendals, Tiger Steel): ochrona wzroku, słuchu, głowy, odzież i obuwie ochronne, rękawice, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, środki czystości; własne duże zaplecze magazynowe, umożliwiające natychmiastową realizację sprzedaży, włącznie z dostawą do klienta,
  • urządzenia wendingowe do dystrybucji środków ochrony indywidualnej i narzędzi - SafetyPoint® i ToolPoint®,
  • outsourcing bhp,
  • serwis odzieży roboczej,
  • doradztwo i szkolenia z zakresu bhp i ppoż.

Na terenie WPP działa także niepubliczne przedszkole realizujące program wychowania przedszkolnego.

Centrum Konferencyjne WPP

 

Integratory parkowe

Dozamel Sp. z o. o. jest inicjatorem wielu działań na rzecz firm działających w Parku, tzw. integratorów środowiska gospodarczego WPP. Wszystkie te działania pozwalają zarządcy Parku na zacieśnianie współpracy pomiędzy firmami na terenie Parku i budowanie coraz lepszych relacji. Należą do nich:

 • Akademia WPP - cykliczne spotkania przedsiębiorców z terenu Parku z teorią i praktyką przedsiębiorczości w formie seminariów i wykładów (m.in. cykl „Spotkań z Ekspertem” organizowany we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą), mające na celu propagowanie wiedzy o najnowszych trendach w różnych dziedzinach działalności biznesowej;
 • portal informacyjno-społecznościowy www.wpp.wroc.pl - zawierający m.in. aktualności parkowe oraz stale aktualizowaną bazą firm prowadzących działalność na obszarze WPP;
 • System Identyfikacji Wizualnej WPP - ujednolicona wizualizacja graficzna marki WPP, rejestracja logo WPP jako znaku towarowego;

 

Firmy działające na terenie parku

We Wrocławskim Parku Przemysłowym prowadzi działalność ok. 280 przedsiębiorstw z blisko 60 różnych branż. Pracuje tu ponad 7 tys. osób. Kluczowe i najliczniej reprezentowane branże to: budowlana, elektromaszynowa, elektrotechniczna, elektroniczna, informatyczna, produkcja konstrukcji spawanych, metalurgiczna, metalowa, obróbka mechaniczna, transportowa i spedycyjna.

Obok firm krajowych, takich jak m.in. Archimedes, Dozamel, Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych, Donako mają tu swoje oddziały światowych koncernów, takich jak General Eletric Power, Bombardier Transportation, DeLaval, Fortaco. Działają tu także trzy szkoły wyższe.

 

Dane kontaktowe

Wrocławski Park Przemysłowy
DOZAMEL Sp. z o.o. - instytucja zarządzająca
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
www.wpp.wroc.pl

Władze Rady Parku
Rafał Komar - Przewodniczący Rady Parku
Ewa Hoyenski - Wiceprzewodnicząca Rady Parku,
email: wpp@wpp.wroc.pl

Zarząd DOZAMEL Sp. z o.o.
Paweł Kowalczewski - Prezes Zarządu
Roman Sztobryn - Członek Zarządu

Sekretariat Zarządu Spółki
tel.: +48 71 35 65 701
fax: +48 71 35 51 218
e-mail: sekretariat@dozamel.pl

Biuro Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem
DOZAMEL Sp. z o.o.

tel.: +48 71 35 65 556
e-mail: wpp@wpp.wroc.pl


NIP PL: 8960001014
REGON: 931085872
KRS: 0000085139 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS


(Ostatnia aktualizacja: luty 2020)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij