Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce

Kutnowski Park Agro - Przemysłowy


Kutnowski Park Agro - Przemysłowy

Nazwa: Kutnowski Park Agro - Przemysłowy

Typ Parku: Park Przemysłowy

Etap rozwoju: rozwinięty

Status SSE: tak

Podmiot zarządzający: Urząd Miasta Kutno


#investinkutno


O Kutnie

Miasto Kutno liczy ok. 45 000 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 33,6 km2. Kobiety stanowią 53% populacji. Kutno jest stolicą powiatu kutnowskiego obejmującego swoim zasięgiem 11 gmin. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 886 km2, na której zamieszkuje 100 tys. ludności.


Widok z lotu ptaka na Rondo Solidarności w Kutnie (fot.: UM Kutno)
Widok z lotu ptaka na Rondo Solidarności w Kutnie (fot.: UM Kutno)


Doskonałe położenie geograficzne oraz uzbrojone w infrastrukturę techniczną tereny wchodzące w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) sprawiają, że miasto jest dziś w krajowej czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Stworzono tu dobre warunki do inwestowania, co zgodnie podkreślają prezesi firm, które zdecydowały się ulokować swój kapitał w Kutnie. Nakłady inwestycyjne samych tylko firm działających na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE, w ciągu minionych 15 lat osiągnęły wartość bliską 3 mld zł. Dzięki temu, powiat kutnowski, którego Kutno jest stolicą wyróżnia się ponadprzeciętną produkcją przemysłową w skali kraju, wyprzedzając wiele większych ośrodków miejskich (w tym byłych miast wojewódzkich).#investinkutno


O parku

Oficjalnie, Kutnowski Park Agro-Przemysłowy został utworzony w 1998 r. Położony jest we wschodniej części miasta Kutna, w dzielnicy Sklęczki. Zajmuje on obszar kilkuset hektarów, a w jego granicach funkcjonuje kilkadziesiąt firm z kapitałem polskim i zagranicznym. Zatrudnionych na tym terenie jest obecnie ponad 9000 osób.

Począwszy od 2001 r. Miasto sukcesywnie włączało tereny do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich łączna powierzchnia wynosi obecnie ponad 120 ha. W wyniku zmiany przepisów w 2018 r., status specjalnej strefy ekonomicznej może być nadany w dowolnym miejscu na terenie KPAP.


Widok z lotu ptaka na tereny KPAP (fot.: UM Kutno)
Widok z lotu ptaka na tereny KPAP (fot.: UM Kutno)


#investinkutno


Najwięksi inwestorzy zagraniczni w KPAP (w kolejności alfabetycznej):

Firma

Sektor

DS Smith Polska SA

Opakowaniowy

Enginova Sp. z o.o.

Metalowy

Fuji Seal Poland Sp. z o. o.

Opakowaniowy

Kellogg/UMA Investments Sp. z o.o.

Spożywczy

Hoop Polska S.A./ZMB Capital

Spożywczy

CNH Industrial Kutno Sp. z o.o.Maszyn rolniczych

Lampre Polska Sp. z o.o.

Metalowy

NewCold Sp. z o.o.Magazynowy

Nijhof-Wassink Sp. z o.o.

Transportowy

PCC Intermodal S.A.

Transportowy

Animex Foods

Spożywczy

Moje Bambino Sp. z o.o.

Meblarski

Sirmax Polska Sp. z o. o.

Tworzyw sztucznych

Vandemoortele Polska Sp. z o.o.

Spożywczy


#investinkutno


Lokalizacja

Kutnowski Park Agro-Przemysłowy położony jest bezpośrednio w pobliżu międzynarodowej linii kolejowej E-20, drogi krajowej Nr 92 (dawna DK Nr 2, E-30) oraz autostrady A1 (1,6 km). Odległość do autostrady A2 wynosi 35 km. Najbliższe lotnisko oddalone jest o 60 km od Kutna (Łódź Lublinek). Bezpośrednio przy linii międzynarodowej E-20 funkcjonuje nowoczesny Intermodalny Terminal Kontenerowy, którego operatorem jest firma PCC Intermodal.


Terminal intermodalny (fot.: UM Kutno)
Terminal intermodalny (fot.: UM Kutno)


#investinkutno


Profil sektorowy

Do dominujących gałęzi przemysłu na terenie KPAP zalicza się przemysł spożywczy, produkcję opakowań, przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcję maszyn rolniczych oraz przemysł farmaceutyczny. Ze względu na lokalizację Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego w centrum Polski oraz obecność terminala kontenerowego, część terenów przeznaczonych zostało pod potrzeby firm logistycznych.


#investinkutno


Oferta terenów inwestycyjnych

Oferta KPAP w zakresie terenów inwestycyjnych jest bardzo zróżnicowana i dotyczy zarówno terenów typu greenfield jak terenów zabudowanych. Zawiera grunty będące własnością Miasta jak i grunty prywatne; grunty w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jak i poza nią. Oferowane tereny objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Cały obszar KPAP ujęty jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, centrów logistycznych i obsługi transportu. Na całym obszarze parku maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi min. 90%, a maksymalna wysokość budynków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dedykowanym inwestycjom logistycznym dochodzi nawet do 30 m.

Infrastruktura na terenie Parku przystosowana jest do potrzeb odbiorców przemysłowych i gwarantuje dostarczanie wszystkich niezbędnych mediów. Obszar KPAP obsługiwany jest przez dwóch niezależnych dostawców energii elektrycznej, co sprawia, że inwestor ma możliwość wyboru z czyich usług korzystać. Na dzień dzisiejszy dysponują oni wolną mocą w wysokości 50 MW. Przez tereny inwestycyjne przebiega także gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia. Ponadto, w 2015 r. dobiegła końca rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie o dodatkowy bioreakator. Nowopowstająca infrastruktura jest dostosowywana do wymagań inwestorów przemysłowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Miasto Kutno zainwestowało w Kutnowskiej Strefie Przemysłowej ponad 32 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty przypadła na inwestycje bezpośrednio w Podstrefie Kutno ŁSSE.


#investinkutno


Pomoc dla inwestora

Na terenie Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego inwestor może skorzystać z następujących instrumentów:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości związane z utworzeniem nowych miejsc pracy (maksymalnie do 5 lat, na terenie całego miasta):

  Wielkość zwolnienia uzależniona jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Jeśli przedsiębiorca utworzy:
  • 20 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 1 roku,
  • 50 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 2 lat,
  • 100 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 3 lat,
  • 150 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 4 lat,
  • 300 nowych miejsc pracy w okresie do 3 lat od momentu zakończenia inwestycji - uzyska zwolnienie na okres 5 lat.

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości związane z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi (na terenie całego miasta):

  Jeśli przedsiębiorca poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie:
  • 10 milionów złotych – uzyska zwolnienie na okres 1 roku,
  • 20 milionów złotych - uzyska zwolnienie na okres 2 lat,
  • 30 milionów złotych - uzyska zwolnienie na okres 2 lat.

 • zwolnienie z podatku dochodowego na terenach Podstrefy Kutno ŁSSE w wysokości do 55%;


Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest otrzymanie Decyzji o wsparciu, wydawanej w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Decyzję w wsparciu można otrzymać na:

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną
 • usługową (w tym usługi magazynowania)
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych


Warunki do wejścia do strefy obowiązujące w Kutnie:

Warunki do wejścia do strefy obowiązujące w Kutnie
* W przypadku obecnych terenów objętych statusem SSE - decyzja wydawana jest na 15 lat

 • pomoc Urzędu Pracy w rekrutacji i szkoleniu nowo zatrudnianych pracowników.

  Wsparcie dotyczące tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu kutnowskiego udzielane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Aktualnie prowadzone są cztery programy w tym zakresie. Są to:
  • prace interwencyjne,
  • prace interwencyjne dla 50-latków,
  • staże,
  • refundacja dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.


W ramach usługi szkoleniowej Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje także szkolenia: grupowe oraz szkolenia indywidualne organizowane na wniosek osoby uprawnionej. Powiatowy Urząd Pracy może być organizatorem szkoleń dla osób bezrobotnych pod potrzeby firmy z kapitałem zagranicznym w momencie osadzenia się firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem skorzystania z finansowania jest wcześniejsze zgłoszenie zakresu tematycznego szkoleń oraz przewidywana ilość osób, które miałyby z niego skorzystać. Całkowity koszt takiego szkolenia pokrywany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Ze szkoleń mogą skorzystać jedynie osoby bezrobotne.


#investinkutno


Tereny inwestycyjne

Zaprezentowane poniżej tereny inwestycyjne są własnością Miasta i posiadają uregulowaną sytuację prawną. Część z nich włączona jest do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ofercie znajdują się także grunty prywatne, przeznaczone pod działalność przemysłową lub usługową. W stosunku do gruntów miejskich istnieje możliwość sprzedaży działek dostosowanych wielkością do indywidualnych potrzeb inwestora.


#investinkutno


Oferta 1 - ul. Poprzeczna, 2,34 ha

 • Lokalizacja - ul. Poprzeczna,
 • Właściciel terenu - Miasto Kutno,
 • Powierzchnia – 2,34 ha,
 • Przeznaczenie w MPZP - Przemysł,
 • Dostępne media - woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz,
 • Status ŁSSE - Tak.


Oferta 1 - ul. Poprzeczna, 2,34 ha (fot.: UM Kutno)
Oferta 1 - ul. Poprzeczna, 2,34 ha (fot.: UM Kutno)


#investinkutno


Oferta 2 - ul. Metalowa 5,9 ha

 • Lokalizacja - ul. Metalowa,
 • Właściciel terenu - Miasto Kutno,
 • Powierzchnia - 5,9 ha,
 • Przeznaczenie w MPZP - Przemysł,
 • Dostępne media - woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon,
 • Status ŁSSE - Tak.


Oferta 2 - ul. Metalowa 5,9 ha (fot.: UM Kutno)
Oferta 2 - ul. Metalowa 5,9 ha (fot.: UM Kutno)


#investinkutno


Dane kontaktowe

Urząd Miasta Kutno
Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

Pl. J. Piłsudskiego 18,
99-300 Kutno,
Tel.: +48 24 253 12 19,
Fax: +48 24 254 28 36

www.um.kutno.pl
zakładka „Dla inwestora”

www.facebook.com/invest.inkutno
www.twitter.com/InKutno
www.Linkedin.com/showcase/invest-in-kutno


(Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij