Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor Ochrony Danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wprowadzonym monitoringiem wizyjnym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia,
b) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz ochrony mienia Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary: wejście do siedziby, korytarze i ciągi komunikacyjne. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Nagrania z obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskanie w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przebywania na terenie obiektu objętego monitoringiem wizyjnym.