Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Klauzule informacyjne RODO
Strona główna > Klauzule informacyjne RODO > Obowiązek informacyjny związany ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny związany ze stosowaniem monitoringu wizyjnego


Informacja na temat przetwarzania danych pozyskiwanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przedstawicieli, pracowników i innych osób współpracujących wchodzących na oznaczony teren siedziby Spółki jest:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, numer NIP 526-030-01-67, o kapitale zakładowym 81.382.492,02 zł opłaconym w całości.

2. Inspektor ochrony danych
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@paih.gov.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) odnoszących się do konieczności zapewnienia ochrony mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa osób fizycznych na terenie użytkowanym przez Administratora.

4. Odbiorcy danych osobowych
Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym wykonawcom usług ochrony mienia, kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także organom władzy publicznej uprawnionym do otrzymania takich danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, od dnia nagrania, chyba że nagrania obrazu zawierające dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzymał informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. W takich przypadkach termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu poruszania się po terenie obiektu użytkowanego przez Administratora.

8. Obiekty i obszar objęty monitoringiem
Monitoringiem wizyjnym objęte są budynki położone w Warszawie:
a) przy ul. Kruczej 50, piętro 3 na obszarze: ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń druku, serwerowni;
b) przy ul. Bagatela 12 na obszarze: wjazdu na patio, portierni oraz korytarza na piętrze 3;
c) przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 na obszarze: holu windowego, wjazdu oraz parkingu wewnętrznego.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij