Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez PAIH S.A. danych osobowych w procesie rekrutacyjnym


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator” lub „PAIH”).
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor Ochrony Danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane są w celu:
1) w przypadku oferty zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem - w zakresie kategorii danych wymaganych zgodnie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) w przypadku przekazania w ramach procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, danych wykraczających poza art. 221 §1 Kodeksu pracy - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3) w przypadku oferty zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem obejmującego podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4) w przypadku oferty zatrudniania cudzoziemca - poza celami wskazanymi w pkt 1 i 2 powyżej, także w celu weryfikacji legalności zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub w celu przeprowadzenia procedury legalizacji zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
5) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - w celu realizacji przez PAIH przyszłych rekrutacji z Pani/Pana udziałem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie (co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem);
6) po zakończeniu procesu rekrutacyjnego - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa pracy, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych
Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) do czasu zakończenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem lit. c,
b) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania zgody, w zależności od tego która z tych okoliczności nastąpi wcześniej,
d) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych osobowych wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych i ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa pracy (imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, niemniej jednak PAIH jako podmiot prowadzący proces rekrutacyjny jest uprawniony na podstawie przepisów Kodeksu pracy do żądania danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury. Podanie innych danych niż wyżej wymienione jest w pełni dobrowolne.
W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie: imię i nazwisko; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia może spowodować brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w związku z brakiem możliwości skontaktowania się z Panią/ Panem i/lub dokonania oceny Pani/Pana aplikacji.
W przypadku cudzoziemców - Administrator może poprosić o podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa oraz o przedstawienie dokumentów, które pozwolą Administratorowi zweryfikować możliwość Pani/Pana legalnego zatrudnienia lub które będziemy mogli wykorzystać w ramach procedury legalizacji zatrudnienia. Brak przedstawienia dokumentów może stanowić przeszkodę w zatrudnieniu, bez względu na jego formę.
Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa lub wymaganymi przez Administratora zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art./ 9 ust. 2 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie (co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem).