Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce

Inwestycje zagraniczne

Wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wg Narodowego Banku Polskiego wyniosła na koniec 2018 r. 199,7 mld EUR.

Największy udział w tym miały:

 • Niderlandy: 42,6 mld EUR,
 • Niemcy: 34,8 mld EUR,
 • Luksemburg: 28,3 mld EUR,
 • Francja: 18,1 mld EUR.


Stan zobowiązań z tytułu BIZ do końca 2017 roku
Źródło: PAIH na podstawie danych NBP


W podziale sektorowym największe kwoty zobowiązań przypadały na:

 • przetwórstwo przemysłowe 62,6 mld EUR,
 • działalność finansową i ubezpieczeniową 37 mld EUR,
 • handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów 29,1 mld EUR,


BIZ w Polsce w 2018 roku - napływ

Napływ BIZ do Polski wg Narodowego Banku Polskiego wyniósł 11,8 mld EUR w 2018 roku. Składały się na niego udziały kapitałowe w kwocie 2,6 mld EUR, reinwestowane zyski 8,8 mld EUR i instrumenty dłużne w kwocie 0,3 mld EUR.


Największy napływ inwestycji odnotowano z:

 • Niderlandów 7,4 mld EUR,
 • Luksemburga 1,7 mld EUR,
 • Niemiec 1,5 mld EUR.


Naplyw BIZ w 2017 roku do Polski
Źródło: PAIH na podstawie danych NBP


W podziale sektorowym, w 2018 roku BIZ trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się:

 • przetwórstwem przemysłowym 5 mld EUR,
 • handlem hurtowym i detalicznym, w tym naprawą pojazdów samochodowych i motocykli 3,2 mld EUR,
 • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 1,5 mld EUR.


Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce od 2013 roku jest przygotowywana w oparciu o nowe standardy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące sporządzania statystyki inwestycji bezpośrednich, opisane w Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 4th ed.

Ze względu na wprowadzone zmiany, dane z poprzednich lat i dane obecne nie są bezpośrednio porównywalne. Dane te przestają być także bezpośrednio porównywalne z prezentowanymi w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej inwestycjami bezpośrednimi w podziale na aktywa i pasywa.


Zbiorowość inwestorów zagranicznych w Polsce (dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 26,8 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 196,4 mld zł. Ponad połowa (57,5%) kapitału zagranicznego była ulokowana w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób. Najwięcej podmiotów działało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (30,7%), a najwięcej kapitału zagranicznego (37,8%) skupiły podmioty przetwórstwa przemysłowego.

Dominowały jednostki mikro i małe o liczbie pracujących do 49 osób, stanowiły one 83,3% ogólnej liczby badanych przedsiębiorstw. Podmioty średnie (50-249 osób pracujących) stanowiły 11% całej grupy, a duże (250 i więcej osób) - 5,7%. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność gospodarczą związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (30,7%), przetwórstwem przemysłowym (18,5%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (9,5%) oraz obsługą rynku nieruchomości (7,9%).

Według danych na koniec 2018 kapitał podstawowy podmiotów z kapitałem zagranicznym wyniósł 211 383,3 mln zł. W jego strukturze kapitał zagraniczny stanowił 92,9% i wyniósł 196 399,3 mln zł. W dużych podmiotach zainwestowano 57,5% ogólnej wartości kapitału zagranicznego. 26,5% kapitału zagranicznego należało do jednostek o liczbie pracujących do 49 osób (w tym 20,1% kapitału zagranicznego należało do mikroprzedsiębiorstw) a 16% - do średnich przedsiębiorstw. Najwyższy odsetek kapitału zagranicznego (37,8%) zaangażowano w podmiotach prowadzących działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym. Wysoki udział kapitału zagranicznego odnotowano także w handlu, naprawie pojazdów samochodowych - 22,8% oraz w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości - 9,7%.

Kapitał zagraniczny zainwestowany w Polsce pod koniec 2018 roku pochodził ze 118 krajów, a w zdecydowanej większości (91,4%) z krajów UE. Kraje, które zainwestowały w Polsce kapitał o największej wartości, to Niderlandy (23,2% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (16,6%) i Francja (12,8%).

W 2018 roku podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody ogółem w wysokości 1 629 000,6 mln zł. W 96,4% przychody te zostały uzyskane przez podmioty zatrudniające 10 i więcej osób. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 1 555 622,7 mln zł. Najwyższe przychody ogółem osiągnęły podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (699 596,4 mln zł, co stanowiło 42,9% przychodów wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym), a także handlem i naprawą pojazdów samochodowych (607 889,0 mln zł, co stanowiło 37,3%).

Na koniec 2018 roku podmioty z kapitałem zagranicznym zatrudniały 2 033,5 tys. osób. Duże podmioty, stanowiące 5,7% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym, były miejscem pracy dla 76% ogółu pracujących w badanej zbiorowości. Podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym zatrudniały 45,7% ogółu osób pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym, natomiast podmioty zajmujące się handlem i naprawą pojazdów samochodowych zatrudniały 24,3% pracujących. Przeciętny podmiot z kapitałem zagranicznym zatrudniał 76 osób, przeciętny duży podmiot z kapitałem zagranicznym - 1020 osób, podmiot średni - 116 osób, podmiot mały - 23 osoby, a podmiot mikro - 2 osoby.

Spośród badanej grupy podmiotów z kapitałem zagranicznym ponad 46% uzyskiwało przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport. Najwyższy odsetek podmiotów osiągających przychody ze sprzedaży na eksport był w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu i naprawie pojazdów samochodowych (odpowiednio 29,7% i 33,1%).

Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 r., GUS.


Dodatkowe informacje i źródła:

Narodowy Bank Polski

Główny Urząd Statystyczny

UNCTAD

OECD


Data aktualizacji: luty 2020 r.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij