Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Dlaczego Polska

Inwestycje zagraniczne

Wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wg Narodowego Banku Polskiego wyniosła na koniec 2016 r. 159 mld EUR.

Największy udział w tym miały:

 • Holandia: 33,9 mld EUR,
 • Niemcy: 29,2 mld EUR,
 • Luksemburg: 23,5 mld EUR,
 • i Francja: 17,8 mld EUR.

Stan zobowiązań z tytułu BIZ do końca 2016 roku
Źródło: PAIH na podstawie danych NBP


W podziale sektorowym największe kwoty zobowiązań przypadały na:

 • usługi łącznie 105,7 mld EUR,
 • przetwórstwo przemysłowe 55,5 mld EUR,
 • działalność finansową i ubezpieczeniową 33,4 mld EUR,
 • handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów 25,8 mld EUR,


BIZ w Polsce w 2016 roku - napływ

Napływ BIZ do Polski wg Narodowego Banku Polskiego wyniósł 12,6 mld EUR w 2016 roku. Składały się na niego udziały kapitałowe w kwocie 1,9 mld EUR, reinwestowane zyski 7,8 mld EUR i instrumenty dłużne 2,8 mld EUR.


Naplyw BIZ w 2016 roku do Polski
Źródło: PAIiIZ na podstawie danych NBP


Największy napływ inwestycji odnotowano z
:

 • Holandii 4,6 mld EUR,
 • Niemiec 3,1 mld EUR
 • i Luksemburga 1,9 mld EUR.

Największe dezinwestycje (wycofanie się inwestorów) miały miejsce w przypadku:

 • Irlandii -0,52 mld EUR,
 • Włoch -0,38 mld EUR,
 • Hiszpanii -0,17 EUR.

W podziale sektorowym, w 2016 roku BIZ trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się:

 • przetwórstwem przemysłowym 3,6 mld EUR,
 • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 2,4 mld EUR.
 • informacją i komunikacją 2,2 mld EUR.


Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce od 2013 roku jest przygotowywana w oparciu o nowe standardy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące sporządzania statystyki inwestycji bezpośrednich, opisane w Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 4th ed.

Ze względu na wprowadzone zmiany, dane z poprzednich lat i dane obecne nie są bezpośrednio porównywalne. Dane te przestają być także bezpośrednio porównywalne z prezentowanymi w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej inwestycjami bezpośrednimi w podziale na aktywa i pasywa.


Zbiorowość inwestorów zagranicznych w Polsce (dane za Głównym Urzędem Statystycznym)

W 2016 r. analizowana grupa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego liczyła 24 780 jednostek. W tej grupie dominowały jednostki do 49 osób pracujących, stanowiły one 82,7% ogólnej liczby analizowanych przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 65,1%). Średnie podmioty (50-249 osób pracujących) stanowiły 11,6% całej grupy, podczas gdy duże przedsiębiorstwa, o liczbie pracujących 250 i więcej - 5,7%. Większość podmiotów prowadziła działalność gospodarczą związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (29,1%), przetwórstwem przemysłowym (20,3%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (9,8%) oraz działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (9,6%). Co trzeci podmiot z kapitałem zagranicznym miał swoją siedzibę w województwie mazowieckim.

Kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego wyniósł 214 537,6 mln zł. W tej strukturze kapitałowej kapitał zagraniczny stanowił 92,8%, podczas gdy kapitał krajowy i rozproszony stanowiły odpowiednio 5,1% i 2,1%. Wartość kapitału zagranicznego w 2016 roku wyniosła 199 170,0 mln zł. W dużych podmiotach zainwestowano 58,9% ogólnej wartości kapitału zagranicznego. 27,6% kapitału zagranicznego należało do jednostek o liczbie pracujących do 49 osób (w tym 21,2% kapitału zagranicznego należącego do mikroprzedsiębiorstw) i 13,6% – do średnich przedsiębiorstw. Najwyższy odsetek kapitału zagranicznego (37,0%) zaangażowano w podmiotach prowadzących działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym.

Wysoki udział kapitału zagranicznego dotyczył również podmiotów prowadzących działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych - 23,6% łącznej wartości tego kapitału oraz z informacją i komunikacją - 10,0%. Niemal połowę kapitału zagranicznego zainwestowano w województwie mazowieckim (47,4%).

Kapitał zagraniczny zainwestowany w Polsce pod koniec 2016 roku pochodził ze 129 krajów. Ponad 90% kapitału zagranicznego pochodziło z krajów UE. Kraje, które zainwestowały w Polsce kapitał o największej wartości to Holandia (21,9% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (17,5%) i Francja (14,4%). Wartość kapitału holenderskiego na koniec 2016 roku wyniosła 43 597,9 mln zł. Ponad dwie trzecie tego kapitału zostało zaangażowane w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych.

Wartość zainwestowanego kapitału niemieckiego w Polsce wyniosła 34 802,5 mln zł i był on w 31,4% zainwestowany w przetwórstwo przemysłowe, a w 36,5% w handel; naprawę pojazdów samochodowych. Wartość kapitału francuskiego zainwestowanego w Polsce wyniosła na koniec 2016 roku 28 666,0 mln zł. Jedna trzecia francuskiego kapitału została zainwestowana w przetwórstwo przemysłowe i handel; naprawę pojazdów samochodowych. Kapitał z Luksemburga wyniósł 25 584,6 mln zł, 46,4% tego kapitału zostało zainwestowane w przetwórstwo przemysłowe. Wartość kapitału pochodzącego z Cypru wyniosła 6 452,3 mln zł. Jedna trzecia kapitału cypryjskiego została zainwestowana w przetwórstwo przemysłowe – 30,3%. Kapitał pochodzący z Holandii, Niemiec i Luksemburga stanowił połowę (50,8%) kapitału zagranicznego zainwestowanego w przetwórstwo przemysłowe.

Na koniec 2016 roku podmioty z kapitałem zagranicznym zatrudniały 1 855,2 tys. osób. Duże podmioty, stanowiące 5,7% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego były miejscem pracy dla 75,3% ogółu pracujących w badanej zbiorowości osób. Podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym zatrudniały 46,3% ogółu osób pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym, natomiast podmioty zajmujące się handlem; naprawą pojazdów samochodowych zatrudniały 23,9% pracujących. Prawie 70% ogółu osób pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego było zatrudnionych w podmiotach mających siedzibę w czterech województwach: mazowieckim (32,9%), wielkopolskim (15,0%), śląskim (11,0%) i dolnośląskim (9,2%).

Materiał za: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r., GUS.


Dodatkowe informacje:

Narodowy Bank Polski

Główny Urząd Statystyczny
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r.

UNCTAD

World Investment Reports

OECD

FDI Benchmark Definition Benchmark Definition of Foreign Direct Investemnt 4th ed. (BD4).


Data aktualizacji: kwiecień 2018 r.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij