Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Inwestycje zagraniczne

Wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wg Narodowego Banku Polskiego wyniosła na koniec 2017 r. 199,1 mld EUR.

Największy udział w tym miały:

 • Holandia: 38,3 mld EUR,
 • Niemcy: 35,0 mld EUR,
 • Luksemburg: 27,7 mld EUR,
 • i Francja: 17,9 mld EUR.


Stan zobowiązań z tytułu BIZ do końca 2017 roku
Źródło: PAIH na podstawie danych NBP


W podziale sektorowym największe kwoty zobowiązań przypadały na:

 • przetwórstwo przemysłowe 61,6 mld EUR,
 • działalność finansową i ubezpieczeniową 40,8 mld EUR,
 • handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów 27,7 mld EUR,


BIZ w Polsce w 2017 roku - napływ

Napływ BIZ do Polski wg Narodowego Banku Polskiego wyniósł 8,1 mld EUR w 2017 roku. Składały się na niego udziały kapitałowe w kwocie -0,4 mld EUR, reinwestowane zyski 8,9 mld EUR i instrumenty dłużne w kwocie -0,4 mld EUR.

Największy napływ inwestycji odnotowano z:

 • Niemiec 3 mld EUR,
 • Luksemburga 2,9 mld EUR
 • Cypru 1,3 mld EUR.


Naplyw BIZ w 2017 roku do Polski
Źródło: PAIH na podstawie danych NBP


W podziale sektorowym, w 2017 roku BIZ trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się:

 • przetwórstwem przemysłowym 3,7 mld EUR, 
 • działalnością finansową i ubezpieczeniową 2,9 mld EUR 
 • Informacją i komunikacją 1,7 mld EUR.


Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce od 2013 roku jest przygotowywana w oparciu o nowe standardy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące sporządzania statystyki inwestycji bezpośrednich, opisane w Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 4th ed.

Ze względu na wprowadzone zmiany, dane z poprzednich lat i dane obecne nie są bezpośrednio porównywalne. Dane te przestają być także bezpośrednio porównywalne z prezentowanymi w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej inwestycjami bezpośrednimi w podziale na aktywa i pasywa.


Zbiorowość inwestorów zagranicznych w Polsce (dane Głównego Urzędu Statystycznego)

W 2017 r. analizowana grupa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego liczyła 22 102 jednostki. Dominowały jednostki do 49 osób pracujących, stanowiły one 80,2% ogólnej liczby analizowanych przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 60,8% ogółu). Podmioty średnie (50-249 osób pracujących) stanowiły 13,2% całej grupy, podczas gdy duże przedsiębiorstwa, o liczbie pracujących 250 i więcej - 6,6%. Większość podmiotów prowadziła działalność gospodarczą związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (28,3%), przetwórstwem przemysłowym (21,1%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (9,7%) oraz działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (9,4%). Co trzeci podmiot z kapitałem zagranicznym miał swoją siedzibę w województwie mazowieckim.

Kapitał podstawowy podmiotów z kapitałem zagranicznym wyniósł 211 114,1 mln zł. W jego strukturze kapitał zagraniczny stanowił 93,4%, podczas gdy kapitał krajowy i rozproszony stanowiły odpowiednio 4,5% i 2,1%. Wartość kapitału zagranicznego w 2017 roku wyniosła 197 167,1 mln zł. W dużych podmiotach zainwestowano 58,8% ogólnej wartości kapitału zagranicznego. 26,0% kapitału zagranicznego należało do jednostek o liczbie pracujących do 49 osób (w tym 19,0% kapitału zagranicznego należącego do mikroprzedsiębiorstw) i 15,2% - do średnich przedsiębiorstw. Najwyższy odsetek kapitału zagranicznego (38,1%) zaangażowano w podmiotach prowadzących działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym. Wysoki udział kapitału zagranicznego dotyczył również podmiotów prowadzących działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych - 23,0% łącznej wartości tego kapitału oraz z informacją i komunikacją - 10,2%. Niemal połowę kapitału zagranicznego zainwestowano w województwie mazowieckim (46,4%).

Kapitał zagraniczny w Polsce pod koniec 2017 roku pochodził ze 121 krajów. Ponad 90% kapitału zagranicznego pochodziło z krajów UE. Kraje, które zainwestowały w Polsce kapitał o największej wartości to Holandia (20,1% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (17,7%) i Francja (13,6%). Wartość kapitału holenderskiego na koniec 2017 roku wyniosła 39 583,6 mln zł. Prawie dwie trzecie tego kapitału zostało zaangażowane w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych. Wartość zainwestowanego kapitału niemieckiego w Polsce wyniosła 34 954,9 mln zł i był on w 36,7% zainwestowany w handel; naprawę pojazdów samochodowych, a w 32,6% w przetwórstwo przemysłowe. Wartość kapitału francuskiego zainwestowanego w Polsce wyniosła na koniec 2017 roku 26 850,8 mln zł. Prawie jedna trzecia francuskiego kapitału została zainwestowana w przetwórstwo przemysłowe i handel; naprawę pojazdów samochodowych. Kapitał z Luksemburga wyniósł 23 770,5 mln zł, 44,0% tego kapitału zostało zainwestowane w przetwórstwo przemysłowe. Kapitał pochodzący z Holandii, Niemiec i Luksemburga stanowił 45,9% kapitału zagranicznego zainwestowanego w przetwórstwo przemysłowe. W odniesieniu do handlu; naprawy pojazdów samochodowych, 54,9% kapitału pochodziło z Niemiec i Holandii. W budownictwie 55,8% kapitału pochodziło z Francji, Hiszpanii, Luksemburga i Holandii. W działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości 63,8% stanowił kapitał z Holandii, Luksemburga i Niemiec. W przypadku transportu i gospodarki magazynowej 48,4% kapitału pochodziło z Holandii, kolejne 26,4% z Luksemburga i Niemiec. Prawie 60% kapitału zainwestowanego w działalność profesjonalną, naukową i techniczną pochodziło z Holandii, Luksemburga i Niemiec. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia 45,6% to kapitał francuski, luksemburski i holenderski.

Na koniec 2017 roku podmioty z kapitałem zagranicznym zatrudniały 1 929,1 tys. osób. Duże podmioty, stanowiące 6,6% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego były miejscem pracy dla 76,2% ogółu pracujących osób w badanej zbiorowości. Podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym zatrudniały 46,3% ogółu osób pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych - 23,7%. Prawie 70% ogółu osób pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego było zatrudnionych w podmiotach mających siedzibę w czterech województwach: mazowieckim (32,4%), wielkopolskim (15,8%), śląskim (11,0%) i dolnośląskim (8,9%). Przeciętny podmiot z kapitałem zagranicznym zatrudniał 87 osób, przeciętny duży podmiot z kapitałem zagranicznym - 1000 osób, podmiot średni - 116 osób, podmiot mały - 23 osoby, a podmiot mikro - 2 osoby.

Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r., GUS.


Dodatkowe informacje:

Narodowy Bank Polski

Główny Urząd Statystyczny

UNCTAD

OECD


Data aktualizacji: czerwiec 2019 r.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij