Informacje Prasowe

Trwałe ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19

15 lutego 2022
W dniach 14-15 lutego w Wiedniu odbyło się 30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowe OBWE. Tematem spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie było "Promowanie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE poprzez trwałe ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19". Wśród mówców znaleźli się Wiceminister Mariusz Jerzy Golecki, Członek Zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski.

Rozmowy podczas dwudniowego posiedzenia dotyczyły głównie możliwości wspierania gospodarki poprzez promowanie transportu, ułatwień w handlu, inwestycji, przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw. Poruszony został także temat przeciwdziałania korupcji oraz znaczenia rozwoju kapitału ludzkiego dla bezpieczeństwa gospodarczego w erze po pandemii.

Spotkanie rozpoczął przemową inauguracyjną prof. Mariusz Jerzy Golecki, Wiceminister Rozwoju i Technologii. Pierwszego dnia dyskutowano m.in. o rolach polityki publicznej w odniesieniu do najbardziej dotkniętych przez pandemię sektorów gospodarki oraz współpracy publiczno-prywatnej. W panelu poświęconym tej tematyce głos zabierał m.in. Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podczas pozostałych sesji poruszono kwestie roli sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego we wzmacnianiu dobrych rządów oraz środków antykorupcyjnych w planach i politykach odbudowy. Omówiono także wpływ pandemii COVID-19 na transport i handel. Rozważano kwestie rozwoju wydajnych i zintegrowanych, przyjaznych dla środowiska sieci transportowych.

Drugiego dnia skupiono się bezpośrednio na elemencie ludzkim. Podczas bardzo obszernej wtorkowej sesji dyskutowano m.in. o nowych formach zatrudnienia i sposobach pracy w warunkach po pandemii oraz ochronie niezbędnej siły roboczej. Podniesiono także temat konieczności promowania uczenia się przez całe życie jako podstawowego narzędzia do rozwoju kapitału ludzkiego.

Uwagi końcowe wygłosił Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W swojej przemowie zaznaczył, że wpływ pandemii był szybki i poważny, ale wydaje się, że nastąpi podobnie szybkie odbicie. Zwrócił uwagę na różnego rodzaju zmiany płynące z pojawienia się COVID-19 takie jak przyspieszenie procesu cyfryzacji. Podkreślił również to jak pandemia zmieniła sposób, w jaki ludzie podróżują i pracują. Działalność biznesowa staje się cyfrowa a cyfrowe narzędzia i kanały komunikacji stały się już standardową częścią biznesu. Zwrócił też jednak uwagę, że inne problemy nie znikają z powodu Covid-19, lecz wręcz przeciwnie. W swojej mowie podniósł także kwestię tego jak agencje i instytucje publiczne powinny współpracować z sektorem prywatnym w celu stworzenia sprawiedliwego ekosystemu, który ułatwia rozwój przedsiębiorstw i wspiera przedsiębiorczość. Przykładami takiej działalności są polskie instytucje, takie jak Grupa PFR i PAIH.

Konferencja w Wiedniu była dla polskich reprezentantów także okazją do spotkania z przedstawicielami Austriackiej Izby Gospodarczej reprezentującej interesy przedsiębiorstw wobec państwa i wspierającej austriacki eksport. Wiceminister Mariusz Golecki wraz z Członkiem Zarządu PAIH Grzegorzem Słomkowskim mieli okazję porozmawiać z Sekretarzem Generalnym Izby Karlheinzem Kopfem oraz osobami zajmującymi się współpracą z zagranicą.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.