Aktualności

Viktor Orbán ogłosił decyzje dotyczące polityki gospodarczej

22 lipca 2021
Decyzje ogłoszone przez premiera Węgier mają duży wpływ na branżę budowlaną. Rząd chce zmienić przepisy związane z podnoszeniem cen w związku z dotacjami na remonty domów.

Budapeszt


Na Węgrzech w minionych miesiącach zaobserwować można było podwyżkę cen materiałów budowlanych (stali, izolacji EPS, XPS, polipropylenu, polietylenu itp.). Zmiany szykowane przez rząd mają na celu umożliwienie rodzinom i osobom o niższych zarobkach wyremontowanie mieszkań i budowę domów. Jednak wielomilionowe dotacje rodzinne oraz niskooprocentowane kredyty i zwolnienia z VAT mogą być niewystarczające, jeśli ceny będą rosły za szybko.

Przeciwdziałać temu ma 5 kroków ogłoszonych na początku lipca:

  1. Od października mają obowiązywać ograniczenia na eksport materiałów budowlanych, ponieważ w przypadku niektórych produktów ceny wzrosły z powodu gwałtownego wzrostu popytu zagranicznego.

  2. Do tego czasu rząd ma wprowadzić obowiązek notyfikacji eksportu - producenci i dystrybutorzy materiałów zobowiązani zostaną do zarejestrowania swojej działalności na stronie resortu innowacji i technologii oraz do raportowania o miejscu pochodzenia danego produktu, trasie przewozu.

  3. Ponadto prowadzone są starania dotyczące wprowadzenia prawa pierwokupu na rzecz państwa. Rząd zatem będzie próbował zatrzymać na Węgrzech kluczowe materiały dla budownictwa. Dzięki obowiązkowi rejestracji rząd będzie miał większy wgląd w procesy rynkowe, a w razie potrzeby państwo będzie mogło skorzystać z prawa pierwokupu.

  4. Jeśli zaobserwowane zostaną ceny sprzedaży przekraczające dopuszczany przez rząd poziom cenowy, wówczas 90% ceny powyżej tego poziomu zostanie obciążone dodatkowym podatkiem. Dotyczy to obecnie głównie żwiru, piasku czy cementu.

  5. Kopalnie, które nabyły prawo do eksploatacji, ale nie zostały otwarte, muszą rozpocząć działalność w ciągu roku od uzyskania zezwolenia. W przeciwnym razie nabyte prawo lub koncesja zostaną cofnięte i przekazane innym.


Główny doradca premiera Márton Nagy zwrócił również uwagę na to, że nie ma podstaw do znacznej eksplozji cen surowców wydobywanych z krajowych kopalń żwiru, czego nie można wytłumaczyć np. rosnącymi światowymi cenami żelaza i drewna. Według niego z tym jest związana decyzja rządu o cofnięciu i przeniesieniu koncesji wydobywczych.

- Jeśli kopalnie zostaną zatrzymane lub wydobycie nie zostanie rozpoczęte, czy to z powodu opodatkowania przez państwo ekstra zysku, czy to z innych powodów, państwo może cofnąć owe prawa wydobywcze. Celem tego środka jest utrzymanie poziomu produkcji
- powiedział Nagy.

Natomiast kierownik biura PAIH w Budapeszcie, Marcin Karaskiewicz dostrzega w obecnej sytuacji szansę wkroczenia na węgierski rynek przez polskich przedsiębiorców.

Z dniem 1 stycznia 2021 ruszył rządowy program przewidujących 50% dofinansowanie renowacji domów/mieszkań rodzin posiadających co najmniej 1 dziecko, maksymalnie do kwoty 3 mln HUF (ok. 8500 EUR). Równolegle nastąpiło obniżenie 27% stawki VAT na sprzedaż nowych mieszkań i domów ponownie do poziomu 5%. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, wyżej wymienione rozwiązania legislacyjne wygenerowały nieplanowane wcześniej prywatne inwestycje budowlane, natomiast wzrost popytu na usługi budowlane wywindował ceny specjalistycznych usług oraz materiałów budowlanych. Zaistniała sytuacja może stanowić szansę dla polskich producentów - powiedział Marcin Karaskiewicz.