Aktualności

PAIH i KIG razem dla promocji polskiej gospodarki i wspierania rodzimych eksporterów

25 stycznia 2021
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) podpisały porozumienie o współpracy. Celem jest kooperacja w zakresie wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorców i ich umiędzynarodowienie.

KIG logo

Na mocy porozumienia, PAIH i KIG będą podejmować wspólne działania na rzecz promowania polskiej gospodarki za granicą oraz wspierania polskich firm w zakresie rozwoju eksportu.

Naszym celem jest zwiększenie na rynkach zagranicznych rozpoznawalności polskich marek, produktów i technologii. Chcemy pobudzać i podtrzymywać postawy proeksportowe naszych przedsiębiorców. Wierzę, że wspólnymi siłami i dzięki możliwościom, jakie zapewnia zarówno KIG, jak i PAIH, uda się wzmacniać rozwój polskiego biznesu - nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych firm i chcemy na nie reagować. Mamy też na uwadze wymagania, jakie stawia nowoczesna i innowacyjna gospodarka. Chcemy, żeby to szło ze sobą w parze, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii - mówi Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG Marek Kłoczko.

W ramach współpracy, do zadań PAIH i KIG będzie należało m.in. budowanie świadomości postaw proeksportowych, a w konsekwencji zwiększenie liczby firm, które prowadzą działalność poza granicami naszego kraju. Ale to także prezentacja oferty i możliwości wsparcia zarówno ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, jak i całej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ponadto, wspólne działania PAIH i KIG to szerzenie wiedzy na temat instrumentów finansowych i rozmaitych narzędzi umożliwiających wsparcie polskiego eksportu. Na mocy porozumienia, instytucje postawiły sobie za cel wzmocnienie polskiej gospodarki szczególnie w kontekście wpływu COVID-19 na przedsiębiorstwa.

Dzięki biurom PAIH na świecie i oczywiście dzięki naszym ekspertom, stale monitorujemy sytuację wynikającą z pandemii. Obserwacjami dzielimy się z naszymi przedsiębiorcami. Nawet w dobie globalnego kryzysu, promujemy polskie produkty i wspieramy w ten sposób eksporterów. Równolegle realizujemy naszą misję w zakresie edukacji, dając przedsiębiorcom wiedzę na temat poszczególnych rynków, kwestii formalnych różnic legislacyjnych i kulturowych. Dzięki współpracy PAIH i KIG te wysiłki się zwiększą. Cieszę się, że będziemy jeszcze aktywniej działać na rzecz wzmocnienia polskich przedsiębiorców m.in. poprzez rozwijanie eksportu, który szczególnie teraz jest siłą napędową naszej gospodarki - mówi p.o. Prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska.

By zrealizować wyznaczone cele, KIG i PAIH planują wykorzystywać potencjał zarówno sieci zagranicznych biur handlowych PAIH, jak i sieci zagranicznych izb partnerskich KIG, a także branżowych, regionalnych i bilateralnych członkowskich organizacji biznesowych Izby.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

O Krajowej Izbie Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych z całej Polski: izb regionalnych, branżowych i bilateralnych oraz stowarzyszeń i fundacji. Merytoryczna działalność KIG koncentruje się w 23 komitetach, których przewodniczącymi i członkami są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni. KIG prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazuje postulaty przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE. Opracowuje analizy i raporty gospodarcze dotyczące eksportu, bieżącej sytuacji branż oraz województw, a także comiesięczne raporty makroekonomiczne. Będąc członkiem Rady Przedsiębiorczości, KIG regularnie odnosi się do sytuacji polskich przedsiębiorców związanej ze skutkami pandemii Covid-19, podpisując się pod wieloma apelami do Rządu i Premiera RP, uczestnicząc w spotkaniach z ich przedstawicielami oraz monitorując sytuację polskich przedsiębiorców wszystkich branż. Poprzez działalność Biura Współpracy z Zagranicą KIG aktywnie promuje polski eksport i polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. We współpracy z lokalnymi partnerami na całym świecie oraz agendami rządowymi specjalizuje się w organizacji wydarzeń promocyjnych zagranicą oraz w Polsce, jak międzynarodowe targi, misje gospodarcze, fora biznesu i spotkania B2B jak również realizuje projekty z udziałem zagranicznych partnerów i przedsiębiorców. KIG jest członkiem EUROCHAMBRES oraz ma podpisane umowy o współpracy z ponad 200 izbami gospodarczymi na wszystkich kontynentach.