Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Wybierz Polskę > Strategiczna lokalizacja w sercu Europy

Strategie wejścia na rynki zagraniczneWybierz Polskę Strategiczna lokalizacja w sercu Europy


Infrastruktura 

Polska dynamicznie rozwija infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą i morską. Ze względu na strategiczną lokalizację na przecięciu głównych szlaków transportowych na linii północ-południe oraz wschód-zachód, Polska mocniej akcentuje silną pozycję na logistycznej mapie Europy. Świadczy o tym m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego czy udział w inicjatywie Pasa i Szlaku, a także trasa Pn.-Pd. „via carpatia”.

Szlaki
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Projekty strategiczne realizowane w Polsce: 

1. CEF (Connecting Europe Facility, (pl.) „Łącząc Europę”)

zastąpił unijny program TEN-T. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na okres 2021-2027 o niemal 50 proc. wzrośnie finansowanie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej. W czerwcu 2018 roku KE zaproponowała na ten cel 42,3 mld euro,

2. Centralny Port Komunikacyjny Solidarność

planowany hub transportowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym. Port miałby zostać wybudowany 40 km od Warszawy w miejscowości Stanisławów, a przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 roku.

3. Krajowy Punkt Dostępowy (KPD)

usługa realizowana w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2, która umożliwia dostęp do informacji o warunkach ruchu. Jest to pierwszy etap wdrażania idei tzw. „jednego okienka”, integrującego zasoby danych o utrudnieniach w skali kraju w czasie rzeczywistym, a także dane o parkingach na głównej sieci dróg, połączonych z protokołem komunikacyjnym DATEX II.

4. Fundusz Dróg Samorządowych

przekazujący środki finansowe na zasadach konkursowych w celach dofinansowywania projektów infrastrukturalnych na poziomie samorządowym, planowo ma w ciągu 10 lat zagospodarować środki sięgające 36 mld PLN.

5. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

zapewniający dokończenie budowy najważniejszych ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnic, a także realizację działań inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

6. Krajowy System Zarządzania Ruchem

jednolity, zintegrowany system teleinformatyczny, umożliwiający dynamiczne zarządzanie ruchem w sieci dróg krajowych. Celem jest również integracja z systemami ITS wdrażanymi przez innych zarządców dróg, w tym na obszarach miejskich. System ma być funkcjonalny w 2021 roku.

7. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

zakładający dalsze zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie o połowę liczby zabitych i ciężko rannych na polskich drogach, edukację na temat zagrożeń drogowych, walkę z nadmierną prędkością oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. 

8. Krajowy Program Kolejowy

zapewniający połączenie do 2023 roku ośrodków wojewódzkich zmodernizowanymi liniami kolejowymi, co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h, oraz wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na najważniejszych szlakach kolejowych.

9. Program Kolej Plus

ułatwi dostęp do kolei pasażerskiej, poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczeństwo na drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy). Dotyczyć to będzie głównie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej.

10. Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji.

11. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

12. Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016 - 2023

jeden z projektów przewidzianych do realizacji w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, obejmujący 188 inwestycji dworcowych na łączną kwotę 1,4 mld zł. W wyniku podejmowanych działań na dworcach poprawić ma się poziom obsługi pasażerów oraz nastąpi integracja kolei z innymi gałęziami transportu.

13. Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku

celem głównym programu jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego. Mają one pełnić rolę kluczowych węzłów, globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej i przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

14. Rozwój śródlądowych dróg wodnych w latach 2016-2020 (z perspektywą do roku 2030)

prowadzone są prace, których celem jest zwiększenie wolumenu przewozu towarów i osób transportem wodnym śródlądowym. Priorytetami są: Odrzańska Droga Wodna (E-30), poprawa warunków nawigacyjnych drogi wodnej rzeki Wisły, połączenie Odra - Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40.


Tranzyt przez Polskę

Przez Polskę przebiega ruch tranzytowy między Europą Zachodnią a Południową oraz krajami wschodniej części kontynentu (m.in. Estonia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina, Kazachstan) i Chinami. Przez Polskę przebiegają trasy o znaczeniu międzynarodowym, między innymi:

Autostrady i drogi ekspresowe (19.05.2021)
Autostrady_i_drogi
Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wikipedii 

Oznaczenie
na mapie
PołączenieLiczba połączonych
krajów
1 Helsinki – Tallinn – Ryga – Warszawa/Gdańsk6
2Berlin – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród 4
3Berlin/Drezno – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – Lwów – Kijów 3

4

Gdańsk – Grudziądz – Toruń – Łódź – Katowice – Żylina – Ostrawa
3


Terminale przeładunkowe w Polsce
Terminale przeładunkowe
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Transport intermodalny w Polsce w 2019 r.

Transport morski

Polska ma cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej:

1. Port Szczecin

ma charakter uniwersalny i obsługuje zarówno ładunki drobnicowe (kontenery, ładunki ponadgabarytowe), jak i masowe (węgiel, koks, zboże itp.). Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 215 m i o maksymalnym zanurzeniu 9,15 m. W 2018 r. obroty ładunkowe w porcie w Szczecinie stanowiły 10,2% obrotów w polskich portach morskich. 

2. Port Świnoujście

usytuowany jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 270 m i o maksymalnym zanurzeniu 13,5 m. W porcie tym zlokalizowany jest terminal obsługujący suche ładunki masowe, głównie węgiel, rudę oraz produkty rolnicze (terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno-spożywczych). Istotną funkcją portu jest obsługa ładunków drobnicowych przeładowywanych metodą konwencjonalną, a także w kontenerach i w systemie ro-ro. Port w Świnoujściu posiada terminal promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych i samochodowo-kolejowych kursujących na trasie w relacji ze Szwecją. Udział portu w Świnoujściu w obrotach ładunkowych polskich portów morskich w 2018 r. wyniósł 18,3%. W zakresie oferty żeglugowej Szczecin oferuje regularne połączenia żeglugowe do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Rosji oraz kontenerowe połączenia dowozowe do największych portów bazowych - Hamburg, Bremenhaven oraz Rotterdam.

3. Port Gdynia

W 2018 r. obroty zrealizowane w porcie w Gdyni stanowiły 22,8% obrotów ogółem polskich portów morskich i wyniosły 20 974,3 tys. ton, osiągając najwyższy poziom notowany od 2000 r. Port specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach (posiada dwa nowoczesne terminale kontenerowe) i w obsłudze jednostek tocznych (terminal dla jednostek ro-ro). Do gdyńskiego portu mogą zawijać statki o maksymalnej długości 340 m i zanurzeniu do 13,0 m.

4. Port DCT Gdańsk

roczna przepustowość terminala to 3.000.000 TEU, a powierzchnia składowa to 55.000 TEU. Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 425 m i maksymalnym zanurzeniu 15 m. Port morski w Gdańsku ma największy udział w obrotach ładunkowych polskich portów morskich, który w 2018 r. wyniósł 46,2%.

W 2020 r. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 88,5 mln ton, tj. o 5,7% więcej niż w 2019 r. Krajowy obrót morski wyniósł 2,8 mln ton (o 33,5 proc. więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 3,1 proc. obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 85,7 mln ton ładunków (96,9 proc. obrotów ogółem), tj. o 6,6 proc. mniej niż w 2019 r.

Transport lotniczy

W Polsce funkcjonuje kilkanaście międzynarodowych portów lotniczych. Największe lotnisko - warszawskie Okęcie (Lotnisko Chopina), obok lotnisk w Katowicach oraz Gdańsku, jest również ważnym hubem przeładunkowym dla lotniczego transportu towarowego. W planach jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego(CPK).

Od drugiej połowy 2017 przy warszawskim Lotnisku Chopina działa terminal cargo.

Według prognozy PwC wolumen polskiej branży transportu lotniczego wzrośnie od 2018 r. do 2022 r., o 7,7% .według szacunków Związku Regionalnych Portów Lotniczych polskie lotniska obsłużyły w 2019 blisko 49 mln pasażerów.
Lotniska w Polsce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego za 2019 r.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij