Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Puławski Park Przemysłowy


Puławski Park Przemysłowy


Podstrefa Puławy SSE „Starachowice”

www.sse.pulawy.com


W dniu 24 kwietnia 2003 r., Gmina Miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., utworzyły Puławski Park Przemysłowy.

Puławski Park Przemysłowy dzisiaj, to obszar prawie 700 ha i cztery obszary kompetencji:

 1. Puławski Park Przemysłowy (PPP) - obszar ok. 570 ha, będący w kompetencji Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

 2. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - obszar ok. 112 ha, zlokalizowany na terenie PPP - w kompetencji Zarządu SSE „Starachowice” S.A. i Zarządu GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

 3. Puławski Park Przemysłowy – obszar ok. 130 ha, będący w kompetencji Gminy Miasta Puławy.

 4. Puławski Park Naukowo - Technologiczny (PPN-T) - zrealizowany na terenie PPP, pozostający w kompetencji Gminy Miasta Puławy.

 


Oświetlone instalacje Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (fot. Sławomir Kłak)Położenie

Puławy leżą w południowo-wschodniej Polsce, na styku trzech krain geograficznych: Niziny Mazowieckiej, Małopolskiego Przełomu Wisły i Wyżyny Lubelskiej.


Odległości od większych miast regionu, Polski i Europy:

 • do Warszawy - 110 km
 • do Lublina - 45 km
 • do Lwowa - 260 km
 • do Berlina - 700 km


Najbliższe lotniska:

 • Świdnik - 55 km
 • Warszawa - 110 km
 • Rzeszów - 167 km


Najbliższe porty:

 • Gdańsk, Gdynia ok. 450 km, Gdynia - własna portowa baza przeładunkowa.


Profil inwestycji

Z racji na specyficzny charakter działalności Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., związany z sektorem wielkiej syntezy chemicznej, Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice jest doskonałą lokalizacją dla inwestorów, których przedsięwzięcia mogą być realizowane w kooperacji z GA ZAP S.A., opartej o bogatą bazę produkowanych w Puławach produktów i półproduktów, dostępnych tu unikalnych mediów i surowców.

Podstrefa Puławy jest otwarta również dla inwestorów z innych branż, niezwiązanych z sektorem chemiczno - nawozowym. Unikatowa na terenach Polski oferta potencjału i asortymentu dostępnych mediów i surowców przemysłowych, stanowi świetną bazę dla realizacji wielu różnorodnych technologicznie i produktowo inwestycji. Położenie Podstrefy Puławy w Polsce Wschodniej, jest dodatkowym atutem dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą skierowaną na rynki wschodnie.


Tereny inwestycyjne w Podstrefie Puławy SSE:

Oferowane przez Podstrefę Puławy nieruchomości mają charakter wolnych terenów inwestycyjnych, tzw. greenfield.

 

Aktualna oferta  nieruchomości:

 • 32 307 m2 (działka nr 216/7)
 • 106 963 m2 (działka nr 216/9)
 • 64 107 m2 (działka nr 216/12)
 • 92 201 m2 (działka nr 216/14)


Własność
Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.


Przeznaczenie
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Puławy - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług.


Charakterystyka
Nieruchomości niezabudowane, czyste ekologicznie, częściowo zadrzewione i zakrzewione z dogodnym dojazdem wewnętrzną drogą asfaltową o szerokości 4 m. Realizacja procedury odlesienia gruntów, możliwa jest już w trybie uzyskiwania pozwolenia   na budowę i nie wydłuża procesu przygotowania terenów do inwestycji.Działki Podstrefy Puławy SSE położone na terenach Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
oferowane inwestorom zewnętrznym (fot. Sławomir Kłak)


Warunki budowlane

Konieczność zachowania 10% pow. biologicznie czynnej, max. wysokość budynków 20 m, intensywność zabudowy nie większa niż 2,0 całkowitej pow. nieruchomości.


Dostępne media

Energia elektryczna:

 • dla napięcia 6kV dostępne:
  • 5MW w odległości ok. 800m,
  • 9MW w odległości ok.1000 m
  • 5MW w odległości ok.1300 m
 • dla napięcia 30kV dostępne 100MW w odległości ok. 2500 m

Gaz naturalny:

 • DN 200 o objętości 500 m3/h w odległości ok. 350 m

Woda:

 • przemysłowa DN 250 w odległości 30 m
 • pitna DN 200 w odległości 400 m,
 • studzienna DN 500 w odległości 730 m

Kanalizacja:

 • przemysłowa DN 600 w odległości 730 m
 • wód opadowych DN 500 w odległości 30 m

Internet:

 • możliwość korzystania z istniejącej sieci szerokopasmowej na terenie Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. - przyłącze ok. 1500 m

Telekomunikacja:

 • możliwość korzystania z istniejącej sieci telekomunikacyjnej ISDA na terenie Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. - przyłącze ok. 100 m


Dodatkowe produkty, media i surowce


Produkty:

 • Saletra amonowa - PULAN®
 • Mocznik - PULREA™
 • Roztwór saletrzano-mocznikowy - RSM®
 • Siarczan amonu - PULSAR™
 • Melamina
 • Kaprolaktam
 • Nadtlenek wodoru
 • NOXy ™
 • Hydroksyloamina
 • Cykloheksanon
 • Kwas azotowy
 • Amoniak
 • Wodór 99,999
 • Ciekły dwutlenek węgla
 • Suchy lód
 • Folia polietylenowa

Produkty elektrociepłowni:

 • Para technologiczna 4,0 MPa
 • Para technologiczna 3,2 MPa
 • Para technologiczna 1,4 MPa
 • Prąd elektryczny 6,3 kV

Media:

 • Energia cieplna
 • Elektryczność
 • Woda zdemineralizowana
 • Woda zdekarbonizowana
 • Woda gorąca
 • Azot
 • Tlen
 • Powietrze pomiarowe
 • Powietrze procesowe
 • Elektryczne linie przesyłowe
Surowce:

 • Gaz naturalny
 • Benzen
 • Siarka
 • Kwas siarkowy
 • Węgiel
 • Polietylen
 • Kwas wodorochlorowy
 
 


Panorama terenów Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (fot. Sławomir Kłak)


Infrastruktura techniczna i transportowa

Puławski Park Przemysłowy jest przygotowany do kompleksowej obsługi inwestorów z wielu branż i sektorów.

Zainteresowanym rozpoczęciem działalności na jego terytorium, oferujemy:

 • sieci energetyczne średniego i niskiego napięcia,
 • sieci gazu ziemnego,
 • sieci pary technologicznej,
 • instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków,
 • powietrze technologiczne, powietrze pomiarowe,
 • szeroką paletę surowców i produktów do dalszego przetwarzania,
 • bocznicę kolejową o całkowitej długości torów ok. 60 km, co umożliwia szybki transport surowców oraz produktów drogą kolejową,
 • elektroniczne wagi - samochodową i kolejową,
 • nowoczesne parkingi dla TIR-ów,
 • teren Puławskiego Parku Przemysłowego, powiązany z siecią dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych, umożliwiających swobodny dojazd samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
 • dogodne połączenia z siecią dróg krajowych z wykorzystaniem obwodnicy i nowej przeprawy mostowej przez Wisłę,
 • nieograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu (łącza stałe, łącza radiowe, sieci ETHERNET, konta pocztowe, strony www), oraz dostęp do sieci telekomunikacyjnej (własna centrala telefoniczna).


Nocna panorama Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (fot. Sławomir Kłak)


Zachęty inwestycyjne

Regionalna pomoc publiczna

Lokalizacja Podstrefy Puławy SSE Starachowice w województwie lubelskim, daje możliwość skorzystania z największej możliwej do uzyskania na terenie Polski intensywności pomocy publicznej, która wynosi odpowiednio:

 • 70% dla firm małych
 • 60% dla firm średnich
 • 50% dla firm dużych

Oznacza to, że inwestorom Podstrefy Puławy SSE prowadzącym działalność na jej terenie na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości odpowiednio 70, 60, 50%, poniesionych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy zatrudnionych pracowników, wygenerowanych przez nowopowstałą inwestycję.

Lokalna pomoc publiczna - ulgi dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Puławy

Na podstawie uchwał Rady Miasta Puławy na terenie miasta i Puławskiego Parku Przemysłowego, w tym Podstrefy Puławy, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienia od podatku od nieruchomości. Warunkiem uzyskania zwolnienia od tego podatku jest realizacja nowej inwestycji i utworzenie w związku z tą inwestycją nowych miejsc pracy. Poniżej obowiązujące uchwały Rady Miasta Puławy dotyczące ulg od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie gminy Miasto Puławy  i Puławskiego Parku Przemysłowego:

Uchwała Nr X/90/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

TABELA: ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZE NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY, W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UTWORZONYCH NOWYCH MIEJSC PRACY 

Źródło: Uchwała Rady Miasta Puławy Nr X/90/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Ilość utworzonych nowych miejsc pracy

Ulgi w podatku od nieruchomości

MIKRO

1

12 m-cy

2

24 m-ce

MAŁY

2

12 m-cy

4

24 m-ce

ŚREDNI

8

12 m-cy

16

24 m-ce

DUŻY

30

12 m-cy

60

24 m-ce

Uchwała Nr X/91/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice w Puławach.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje przez okres 2 lat. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest zrealizowanie nowej inwestycji w terminie 3 lat od jej rozpoczęcia na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Puławach.

Otoczenie biznesowe

Puławy to miasto wyrosłe z rezydencji zaprojektowanej w XVII wieku na wiślanej skarpie przez Tylmana z Gameren, dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Do rozkwitu doprowadziła Puławy Izabela Księżna Czartoryska, która stworzyła tu na przełomie XVIII i XIX wieku, ważny ośrodek życia politycznego, umysłowego, kulturalnego i artystycznego, zwany często Polskimi Atenami.

Na kształt współczesnych Puław wpływ miała podjęta w roku 1960 decyzja o usytuowaniu właśnie tutaj potężnego kombinatu chemicznego. Dziś Spółka GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., to lider polskiego przemysłu nawozowo – chemicznego, znaczący eksporter i gospodarcza lokomotywa 50 tysięcznego miasta i zarazem całego regionu lubelskiego.

Puławy to także prężny ośrodek naukowy na mapie Polski i Europy, w którym funkcjonuje pięć instytutów naukowych:

 • Instytut Nawozów Sztucznych
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych)
 • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach.Most im. Jana Pawła II w Puławach (fot. Sławomir Kłak)

W 2006 roku miasto Puławy uzyskało bezterminowo tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu”, ukoronowanie trzykrotnego zdobycia tytułu Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, zaś w uznaniu dla działań i inwestycji proekologicznych tytuł Lider Polskiej Ekologii (2005) i Mecenas Polskiej Ekologii (2007).

Potwierdzeniem jakości zarządzania i stosowanych rozwiązań, są kolejne tytuły i certyfikaty: Bezpieczna Gmina , Przejrzysta Polska, czy ISO 9001.

Miasto jest aktywne gospodarczo, oferuje system udogodnień i ulg dla przedsiębiorców, wspiera instytucje i instrumenty okołobiznesowe, jest współzałożycielem Puławskiego Parku Przemysłowego (2003), najdalej wysuniętego na wschód terenu UE o tak znaczącym i specyficznym potencjale produkcyjnym i logistycznym. Miasto Puławy jest inicjatorem i inwestorem Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Dynamiczny i rozwojowy charakter miasta Puławy jest widoczny w inwestycjach - najważniejsze z nich na przestrzeni lat 2006–2012 to:

 • most im Jana Pawła II, największy w Polsce, a trzeci w Europie most łukowy: 400 mln zł,
 • pierwszy etap obwodnicy Puław (12, 71km): 311 mln zł,
 • Miasteczko Holenderskie (bezpieczne rozwiązania w ruchu drogowym): 30 mln zł,
 • Puławy w sieci – wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego: 19 mln zł,
 • przebudowa i modernizacja stadionu: 49 mln zł,
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny i przygotowanie terenów inwestycyjnych: 78 mln zł.
 • Wykorzystanie walorów rzeki Wisły – wspólny produkt turystyczny Kazimierz Dolny – Puławy – Janowiec: 65 mln zł.

W 2011 roku Miasto Puławy uzyskało zaszczytne prawo do używania godła promocyjnego „Teraz Polska”, Certyfikat „Aktywne Miasto” i Dyplom Europejski, w 2014 roku 2. miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wydatki samorządów z wykorzystaniem środków unijnych w latach 2011-2013 i  „Business Excellence” – pierwsze miejsce dla miasta Puławy w konkursie organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu, w 2015 roku „Perły Samorządu” - wyróżnienie w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców i Plakietkę Rady Europy - nagrodę przyznawaną samorządom za współpracę międzynarodową.


Tlenownia AIR LIQUDE POLSKA w Puławach (fot. Sławomir Kłak)


Inwestycje i Firmy w Podstrefie Puławy SSE:

 • Modernizacja mocznika i AdBlue - inwestycja Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 7,6572 ha, minimalne planowane nakłady - 45.700.000 EUR, nakłady poniesione - 46.378.677,72 EURO, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku.

 • Tlenownia - inwestycja Air Liquide Polska Sp. z o.o., obszar zajęty pod inwestycję - 0,9678 ha, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku.

 • Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULASKA - inwestycja Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 5,4472 ha, minimalne planowane nakłady - 50.000.000,- PLN, nakłady poniesione - 54.768.087,95 - PLN - inwestycja zrealizowana i oddana do użytku.

 • Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULGRAN S - inwestycja Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 3,4737 ha, minimalne planowane nakłady - 68.000.000,- PLN, nakłady poniesione - 108.034.095,63 - PLN - inwestycja zrealizowana i oddana do użytku.


Instalacja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu PULASKA (fot. Sławomir Kłak)


Powstanie Spółki GRUPA AZOTY

W kwietniu 2013 roku z inicjatywy Ministerstwa Skarbu, Grupa Kapitałowa Puławy i Grupa Kapitałowa Tarnów, dokonały konsolidacji w jedną grupę kapitałową pod nazwą GRUPA AZOTY, w skład której weszły oprócz wymienionych firm: GZNF "Fosfory" Gdańsk Sp. z o.o. i Zakładów Azotowych Chorzów S.A. (Grupa Puławy), również Zakłady Chemiczne Police S.A. i Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (Grupa Tarnów).

 

Dane kontaktowe:

Sekcja Współpracy z Inwestorami
GRUPA AZOTY
Zakłady Azotowe „Puławy“ S.A.


Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy; POLAND
Tel. +48 81 565 21 71

www.sse.pulawy.com
www.pulawy.comSpółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nocą (fot. Sławomir Kłak)


(Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2019)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij