Inwestycje

Park Naukowo-Technologiczny Branice

 

Nazwa: Park Naukowo-Technologiczny Branice

Typ Parku: Park w fazie powstawania

Podmiot zarządzający: Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Dane kontaktowe:

Park Naukowo-Technologiczny Branice
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
(instytucja zarządzająca)

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
tel.: +48 727 432 104
e-mail: biuro@knhp.com.pl
www.knhp.com.pl

Lokalizacja

Projekt będzie zlokalizowany w Krakowie - Branicach (dzielnica Nowa Huta) na terenie po wschodniej stronie kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal. Obszar ten charakteryzował się, na dzień opracowania studium wykonalności, brakiem zabudowy na większej jego części, stosunkowo szerokim zakresem powiązań komunikacyjnych oraz nielicznymi walorami krajobrazowymi. Na części terenu, po północnej stronie ul. Igołomskiej, ustanowiono Specjalną Strefę Ekonomiczną - Krakowski Park Technologiczny.

Projekt został zlokalizowany na obszarze określonym następującymi granicami:

 • od północy - ul. Rusiecka i polne drogi,
 • od zachodu - po południowej stronie ul. Igołomskiej wzdłuż ogrodzenia terenów Huty ArcelorMittal, a po przecięciu ul. Igołomskiej przez tereny składowisk odpadów produkcyjnych Huty,
 • od południa - powyżej ul. Sasanek i jej przedłużenia,
 • od wschodu - ul. Rzepakowa.

Szczegółową lokalizację przedstawiono na mapie (Rysunek 1).

Rysunek 1. Lokalizacja Parku Naukowo - Technologicznego Branice (mapa)

Źródło: dane Urzędu Miasta Krakowa

Powierzchnia terenu objętego planowanym działaniem wynosi 127,75 ha.

Lokalizacja:

 • dzielnica Nowa Huta, obszar Branice,
 • po wschodniej stronie kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal Poland,
 • ok. 6 km od centrum Nowej Huty,
 • ok. 13 km od centrum Krakowa.


Profil sektorowy

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury parku przemysłowego wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie poprzez działania wspomagające powstawanie i rozwój małych oraz średnich firm wywodzących się z rynku lokalnego, a także stworzenie warunków do prowadzenia produkcji przemysłowej i działalności usługowej.


Kluczowe obszary funkcjonalne działalności Parku:

 • Wspieranie przedsiębiorców innowacyjnych.
 • Wspieranie realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
 • Stworzenie przestrzeni z dostępem do wysokiej klasy sprzętu dla studentów, młodych przedsiębiorców, wynalazców.
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie wspierania inicjatyw innowacyjnych oraz poszukiwanie partnerów strategicznych do nowych projektów.
 • Propagowanie rozwiązań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Stworzenie przestrzeni work&play&learn.
 • Zorganizowanie Think-Thank-Islands – platform wymiany bieżących informacji.
 • Działalność Centrum Designu i Ergonomii.


Kluczowe branże:

 • inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych,
 • czyste technologie energetyczne,
 • budownictwo samowystarczalne energetycznie.

Rysunek 2. Park Naukowo - Technologiczny Branice


Oferta Parku

„Kraków - Nowa Huta Przyszłości” to kompleksowa wizja ożywienia społeczno-ekonomicznego wschodniej części Krakowa, obejmująca realizację czterech projektów, które dzięki efektowi synergii przyczynią się do zmiany charakteru terenu oraz poprawy jego atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Kompleksowy program „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” obejmuje swoim zakresem cztery przedsięwzięcia:

 • Park Naukowo - Technologicznego w Branicach,
 • Centrum Logistyczne,
 • Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0,
 • Zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego.

Rysunek 3. Kraków Nowa Huta Przyszłości - położenie

Park Naukowo - Technologiczny w Branicach jest najważniejszym zamierzeniem ukierunkowanym na aktywizację gospodarczą wschodniej części Krakowa. W swoich założeniach ma to być obszar przeznaczony dla inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie.

W Parku Naukowo - Technologicznym będą zlokalizowane m.in.:

 • obiekty produkcyjne wysokich technologii, centrów technologicznych,
 • obiekty biurowe i administracyjne, inkubatory przedsiębiorczości,
 • obiekty naukowo-badawcze (laboratoryjne i doświadczalne),

W zakresie standardów przestrzennych, zdefiniowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, na terenie przeznaczonym pod realizację parku naukowo-technologicznego przyjmuje się:

 • Zabudowę usługową wolnostojącą i zespoły zabudowy usługowej;
 • Zabudowę usługową o wysokiej intensywności;
 • Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej min. 30%;

W koncepcji urbanistyczno-architektonicznej proponuje się następujące rodzaje zabudowy, tworzące zespół urbanistyczny (szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne wg wskaźników powierzchniowych i kubaturowych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997):

 1. ZABUDOWA BIUROWO-USŁUGOWA

  Obiekty typu BU.I to zabudowa o dużej intensywności, zlokalizowana wzdłuż ulicy Igołomskiej. Budynki o prostej formie na planie prostokąta, kryte płaskim dachem w układzie trójtraktowym, o maksymalnej wysokości 18m.

  Przeważa funkcja biurowa, uzupełniona usługami lokalizowanymi w parterach budynki, m.in. funkcje szkoleniowe, konferencyjne, ekspozycyjne, gastronomiczne.

 2. ZABUDOWA BIUROWO-USŁUGOWA

  Obiekty typu BU.II to zabudowa o średniej intensywności, zlokalizowana w południowej części obszaru, równolegle do ulicy Igołomskiej. Budynki o prostej formie na planie prostokąta, kryte płaskim dachem w układzie trójtraktowym, o maksymalnej wysokości 13m oraz obiekty wolnostojące.

  Przeważa funkcja biurowa, uzupełniona usługami lokalizowanymi w parterach budynki, m.in. funkcje szkoleniowe, konferencyjne, ekspozycyjne, gastronomiczne.

 3. ZABUDOWA BIUROWO-LABORATORYJNA

  Obiekty typu BL to zabudowa o średniej intensywności, zlokalizowana w północnej części obszaru, równolegle do ulicy Igołomskiej. Budynki o prostej formie na planie prostokąta, kryte płaskim dachem w układzie trójtraktowym, o maksymalnej wysokości 13m.

  Obiekty o funkcji laboratoryjnej z uzupełniającą funkcją biurową.

  Usytuowanie obiektów laboratoryjnych na zewnętrznym obwodzie zespołu poza strefę centralną, stanowiącą strefę publiczną jest wynikiem dążenia do stworzenia obszaru spokojnej pracy naukowo-badawczej.

 4. ZABUDOWA LABORATORYJNO-PRODUKCYJNA

  Obiekty typu LP to zabudowa o średniej intensywności, zlokalizowana w północnej części obszaru, na skraju terenu opracowania. Budynki o prostej formie na planie prostokąta, kryte płaskim dachem w układzie trójtraktowym, o maksymalnej wysokości 10m.

  Obiekty o funkcji laboratoryjnej i produkcyjnej wysokich technologii.

  Usytuowanie obiektów laboratoryjnych na zewnętrznym obwodzie zespołu poza strefę centralną, stanowiącą strefę publiczną jest wynikiem dążenia do stworzenia obszaru spokojnej pracy naukowo-badawczej.

 5. ZABUDOWA USŁUGOWA

  Obiekty typu U to zabudowa wolnostojąca o średniej intensywności uzupełniająca zabudowę biurowo-usługową w formie pojedynczych obiektów mieszczących szczególne funkcje uzupełniające funkcje biurowe.

  Budynki o interesującej formie i detalu architektonicznym.

  Obiekty o funkcji konferencyjnej i ekspozycyjnej oraz kulturalnej i socjalnej.

  Usytuowanie obiektów wewnątrz uporządkowanego układu urbanistycznego jako dominanty architektoniczne w ramach Parku Naukowo-Technologicznego Branice.

Rysunek 4. Wizualizacja Parku Naukowo-Technologicznego Branice


(Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2019)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij