Wybierz Polskę

Stabilność ekonomiczna i silna gospodarka

Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej i 6. w Europie. Gospodarka Polski rozwija się w stabilnym tempie od ponad 25 lat i jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, a PKB na mieszkańca kształtuje się na poziomie powyżej 70% średniej UE (wg parytetu siły nabywczej). O wyjątkowo zdrowych fundamentach rozwojowych świadczy fakt, że Polska, jako jedyny kraj w Europie, nie została dotknięta recesją w latach 2008-2010. Obecnie głównymi filarami wzrostu gospodarczego są eksport i konsumpcja krajowa.

Stabilność makroekonomiczna

Zdrowy stan finansów publicznych i możliwość długoterminowego planowania inwestycji świadczą o stabilności i przewidywalności gospodarczej. Polska jest jedynym krajem w Europie, który uniknął kryzysu, a finanse publiczne pozostają w dużo lepszym stanie, niż wynosi średnia unijna długu publicznego jako proc. PKB.

Ranking kredytowy Polski

Silna gospodarka

Polskie PKB (zmiana %, r/r)

Polskie PKB

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Proces modernizacji rozpoczęty w 1989 roku jest wciąż kontynuowany. Polska gospodarka staje się w coraz większym stopniu zintegrowana z gospodarką światową. Polskie przedsiębiorstwa są silnie wkomponowane w europejskie łańcuchy produkcyjne, a dla polskich władz priorytetem jest zapewnienie solidnych fundamentów dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Ten złożony cel osiągany jest za pomocą zapewnienia transparentnych i stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane gospodarcze (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dane za 2022)

  • PKB (zmiana %, r/r): 4,90%
  • PKB (ceny bieżące, mld USD): 688,3 mld USD
  • Inflacja (%, r/r): 14,40%
  • Stopa bezrobocia (%): 2,90%
  • Dług publiczny brutto (% PKB): 49,60%

Obroty towarowe (mld EUR)

Obroty towarowe (mld EUR)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2022 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 618,6 mld PLN w eksporcie oraz 1 711,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 93,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było ujemne i wyniosło 7,0 mld PLN. W porównaniu z tym samym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,0%, a import o 29,4%. (źródło)

Powrót »