Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsi瑿iorc闚 PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Podlaski Park Przemys這wy


W Gminie Czarna Bia這stocka w ramach „Programu Operacyjnego Rozw鎩 Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Dzia豉nie I.3.  Wspieranie innowacji”  budowany jest Podlaski Park Przemys這wy (PPP).


I.  Podlaski Park Przemys這wy w Czarnej Bia這stockiej

Podlaski Park Przemys這wy (PPP) po這穎ny jest w 鈔odkowo wschodniej cz窷ci wojew鏚ztwa podlaskiego w Gminie Czarna Bia這stocka, 22 kilometry od Bia貫gostoku i 35 km do przej軼ia granicznego z Bia這rusi.  Zarz康zaj帷ym  Podlaskim Parkiem Przemys這wym s w豉dze Gminy Czarna Bia這stocka.

Przez teren Gminy Czarna Bia這stocka przebiegaj wa積e szlaki komunikacyjne:

  • droga krajowa nr 19 Bia造stok - Sok馧ka - Ku幡ica Bia這stocka (35 km do przej軼ia granicznego z Bia這rusi),
  • droga krajowa nr 8 Bia造stok - Suwa趾i - Ogrodniki (ok. 140 km do przej軼ia granicznego z Litw) oraz
  • mi璠zynarodowa linia kolejowa Warszawa - Bia造stok - Grodno (Bia這ru) - Wilno (Litwa).

Rysunek 1: Gmina Czarna Bia這stocka - sie po陰cze drogowych i kolejowych


II. Profil sektorowy

Gmina Czarna Bia這stocka jest gmin miejsko - wiejsk, przewa瘸j ma貫 gospodarstwa rolne o powierzchni upraw do 5 ha., dominuje uprawa zb騜 i ziemniak闚.      W og鏊nej powierzchni u篡tk闚 rolnych, kt鏎e zajmuj 3 866 ha (18,7% powierzchni gminy) grunty orne stanowi 60,5% (2338 ha), a u篡tki zielone 39,5% (1 528 ha). Grunty klasy V i VI stanowi 78,5% w strukturze grunt闚 ornych i 63,2% w strukturze u篡tk闚 zielonych.

Gmina Czarna Bia這stocka to subregion rolniczy, z dynamicznie rozwijaj帷ym si sektorem spo篡wczym, a w szczeg鏊no軼i przetw鏎stwem mleka, mi瘰a, drobiu oraz zb騜, a tak瞠 z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Sektory strategiczne to przede wszystkim: przemys spo篡wczy, przemys maszynowy, przemys drzewny i meblarski oraz sektor turystyczny.

Poza sektorem le郾ym, rolniczym i publicznym wi瘯szo嗆 przedsi瑿iorstw stanowi ma貫 i 鈔ednie firmy 鈍iadcz帷e us逝gi dla rynku lokalnego i regionalnego. Podobnie jak w ca貫j Polsce, r闚nie w mie軼ie i gminie Czarna Bia這stocka sektor prywatny dominuje nad sektorem publicznym.

Bogate i r騜norodne lasy, malowniczo po這穎ny sztuczny zbiornik wodny oraz liczne szlaki turystyczne decyduj r闚nie o wysokiej atrakcyjno軼i turystycznej gminy i subregionu.


III. Lokalizacja Podlaskiego Parku Przemys這wego

Podlaski Park Przemys這wy powstaje w miejscu zlikwidowanej Bia這stockiej Fabryki Maszyn Rolniczych BIAFAMAR. B璠zie to w pe軟i uzbrojony teren przemys這wy stanowi帷y wydzielony obszar o 陰cznej powierzchni 5,883 ha, po這穎ny w 鈔odku las闚 Puszczy Knyszy雟kiej. Wyb鏎 lokalizacji Podlaskiego Parku Przemys這wego by podyktowany dost瘼no軼i terenu pod inwestycje, jego korzystnym po這瞠niem oraz wieloletnimi tradycjami przemys這wymi.

Nieruchomo嗆 PPP wpisana jest do rejestru grunt闚 pod numerami 1578/51, 1578/56, 1578/57, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/97 i posiada urz康zon Ksi璕 Wieczyst (KW nr 120740) prowadzon przez S康 Rejonowy IX Wydzia Ksi庵 Wieczystych. Teren inwestycyjny jest w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Czarna Bia這stocka.

Rysunek 2: Mapa Gminy Czarna Bia這stocka


IV. Oferta Podlaskiego Parku Przemys這wego

Efektem realizacji projektu „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemys這wego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozw鎩 Polski Wschodniej b璠zie utworzenie terenu inwestycyjnego dla du篡ch i 鈔ednich inwestor闚. W ramach projektu budowane s nowoczesne magistrale uzbrojenia: elektroenergetycznego, gospodarki wodno-軼iekowej oraz uk豉du komunikacji drogowej. W豉dze Gminy opracowa造 r闚nie warianty ulokowania na terenie Podlaskiego Parku Przemys這wego „鈔edniej wielko軼i” b康 „ma造ch” zak豉d闚 produkcyjnych.

Nowoczesna infrastruktura techniczna dostosowana b璠zie do potrzeb potencjalnych inwestor闚 w uk豉dzie zaprezentowanym na poni窺zych rysunkach. Uk豉d ten jest uwzgl璠niony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.


Rysunek 3: Opcja rozmieszczenia zak豉d闚 produkcyjnych „鈔edniej wielko軼i

Rysunek 4: Opcja rozmieszczenia „ma造ch” zak豉d闚 produkcyjnych na terenie PPP

W obecnie obowi您uj帷ym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny PPP oznaczone jako 2.1 PU i 2.2 PU przeznaczone s pod zabudow produkcyjno-us逝gow. Funkcj podstawow tego obszaru b璠zie tworzenie na nim obiekt闚 produkcyjnych, magazynowych, s逝膨cych rozwojowi wsp馧pracy nauki z biznesem oraz obiekt闚 us逝gowych zwi您anych z funkcj przemys這w. Jako funkcj uzupe軟iaj帷 przewiduje si budow obiekt闚 administracyjnych i socjalnych, dr鏬 wewn皻rznych, plac闚, sk豉dowisk, urz康ze do roz豉dunku i przemieszczania, obiekt闚 i urz康ze infrastruktury technicznej.

Obszar Podlaskiego Parku Przemys這wego otoczony jest ze wszystkich stron lasem. W bezpo鈔ednim s御iedztwie PPP znajduj si obiekty przemys這wo-sk豉dowe. Teren inwestycyjny p豉ski, charakteryzuj帷y si dobrymi warunkami geotechnicznymi.


Rysunek 5: Miejsce realizacji inwestycji PPP

Dojazd do Podlaskiego Parku Przemys這wego mo磧iwy z drogi krajowej nr 19  obwodnic 陰cz帷 miasto Czarna Bia這stocka z terenami przemys這wymi (oko這 3 km), transport kolejowy ze stacji PKP Czarna Bia這stocka, oddalonej o oko這 3 km od terenu PPP.


Rysunek 6: Drogi dojazdowe do terenu PPP


V. Atrakcyjno嗆 inwestycyjna regionu

  • Poda i koszt pracy w wojew鏚ztwie podlaskim

Praca w Polsce jest cztery razy ta雟za ni w Dani, Szwecji czy Luksemburgu. W regionie podlaskim przeci皻ne miesi璚zne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi瑿iorstw w pa寮zierniku 2010 roku, wynios這 2920,80 z, czyli 85% 鈔edniego wynagrodzenia w Polsce. Niskie koszty pracy i ich wysoka wydajno嗆 s jednym z najwa積iejszych atut闚 regionu i Gminy Czarna Bia這stocka.

  • Motory rozwoju gospodarczego wojew鏚ztwa podlaskiego - firmy sukcesu

Strategiczne po這瞠nie Gminy Czarnej Bia這stockiej w pobli簑 miasta wojew鏚zkiego, umo磧iwia w陰czenie firm wybieraj帷ych lokalizacje w Podlaskim Parku Przemys這wym do grona regionalnych dostawc闚 towar闚 i us逝g oraz kooperant闚.

Analizuj帷 regionalny rynek potencjalnych kooperant闚 i dostawc闚 warto zwr鏂i uwag na firmy, kt鏎e znalaz造 si w czo堯wce presti穎wych og鏊nopolskich ranking闚.

Poni瞠j prezentujemy podlaskich laureat闚 og鏊nopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010:

  • Bia這stocka sp馧ka APS SA zwyci瞛ca w kategorii „Innowacyjna us逝ga” za  projekt pt. „Mikroprocesowe Systemy Sterowania i nadzoru nad prac oczyszczalni 軼iek闚".
  • Sp馧ka Plum z Ignatek zwyci瞛ca w kategoria „Innowacyjny projekt unijny - przedsi瑿iorca” za projekt pt. „Poprawa konkurencyjno軼i Firmy PLUM poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu - regulatora EcoMax PID".

Na uwag zas逝guj r闚nie grupy kapita這we („MISPOL”, „Makarony Polskie”, „Bia這stockie Zak豉dy Mi瘰ne S.A.”) oraz laureaci konkursu „Diamenty Forbsa 2010” (UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, Okr璕owa Sp馧dzielnia Mleczarska w Pi徠nicy, Sp馧dzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckim). Sukcesy wymienionych firm potwierdzaj opini o dobrych warunkach do rozwijania przedsi瑿iorczo軼i w regionie podlaskim i Gminie Czarna Bia這stocka.

VI. Sektory wysokiej szansy dla Podlaskiego Parku Przemys這wego i Gminy Czarna Bia這stocka

Najwi瘯sze szanse rozwoju na terenie Gminy Czarna Bia這stocka maj nast瘼uj帷e sektory:

  • Przemys metalowy i maszynowy
  • Energetyka (produkcja ekologicznych paliw - pellet produkowanych ze s這my i odpad闚 drewna)
  • Przemys spo篡wczy.

Przemys metalowy i maszynowy

Przemys metalowy i maszynowy jest powi您any z dynamicznie rozwijaj帷ym si w Polsce budownictwem, przemys貫m elektrotechnicznym, spo篡wczym i motoryzacyjnym oraz produkcj maszyn i narz璠zi rolniczych. Na terenie gminy Czarna Bia這stocka istniej wieloletnie tradycje przemys逝 metalowego i maszynowego, dzia豉 kilka nowoczesnych firm w tym sektorze.

Energetyka (produkcja ekologicznych paliw - pellet produkowanych ze s這my i odpad闚 drewna)

Oferta inwestycyjna PPP skierowana jest r闚nie do inwestor闚 zwi您anych z bran膨 energetyczn wykorzystuj帷 ekologiczne 廝鏚豉 energii. Bior帷 pod uwag rolniczy charakter regionu, zw豉szcza wysoki area uprawy zb騜 oraz wysok poda odpad闚 drewna, warto rozwa篡 koncepcj budowy na terenie PPP zak豉du produkuj帷ego pellet. Produkcja pelletu sk豉daj帷ego si z kilku rodzaj闚 surowca wyj軼iowego, np. s這my, trocin i makulatury, wsparta  innowacyjn technologi, spe軟ia kryteria projektu kwalifikuj帷ego si do otrzymania dofinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dzia豉nie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym).

Produkcja pelletu ze s這my i odpad闚 drewna jest prostym sposobem pozyskiwania paliwa ekologicznego, kt鏎ego odbiorcami mog by nie tylko gospodarstwa indywidualne, lecz przede wszystkim pobliskie elektrownie i elektrociep這wnie.


VII. Podsumowanie

W Polsce istnieje prawie p馧 tysi帷a wy窺zych szk馧 i uczelni, pracuje w nich ponad sto tysi璚y naukowc闚, z czego po這wa z tytu貫m doktora. Polska to dwa miliony student闚, w wy窺zych uczelniach uczy si prawie po這wa populacji pomi璠zy 19 a 24 rokiem 篡cia, a wska幡iki te wci捫 rosn. W鈔鏚 ko鎍z帷ych studia, wielu stanowi tak bardzo poszukiwani przez pracodawc闚 absolwenci szk馧 technicznych. Daje to szerokie pole manewru inwestorom szukaj帷ym znakomicie przygotowanych specjalist闚 z r騜nych dziedzin - od specjalist闚 zarz康zania i informatyk闚, po biochemik闚.

Podlaski Park Przemys這wy budowany w ramach Programu Operacyjnego Rozw鎩 Polski Wschodniej to atrakcyjne i bardzo dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, kt鏎ych doskona貫 po這瞠nie zapewnia przedsi瑿iorcom rynki zbytu oraz mo磧iwo軼i kooperacyjne. Profesjonalne zarz康zanie PPP przez lokalne w豉dze gwarantuje doskona陰 obs逝g najbardziej wymagaj帷ego inwestora. Przedsi瑿iorcy mog r闚nie liczy na pomoc w kontaktach z urz璠ami, doradztwo na etapie aplikowania o wsparcie z funduszy UE oraz atrakcyjne zach皻y inwestycyjne w postaci zwolnie z podatku od nieruchomo軼i. Kolejnym potencjalnym obszarem wsparcia dla inwestor闚 w Podlaskim Parku Przemys這wym jest program pomocowy UE przeznaczony dla przedsi瑿iorc闚 innowacyjnych lub prowadz帷ych dzia豉lno嗆 badawczo-rozwojow. Ofert teren闚 inwestycyjnych PPP w Czarnej Bia這stockiej znakomicie uzupe軟iaj potencjalni pracobiorcy dysponuj帷y wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.


KONTAKT:

Podlaski Park Przemys這wy
Urz康 Miejski w Czarnej Bia這stockiej
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Bia這stocka

Tel.: +48 85 713-13-40,
Fax +48 85 713-13-49
ppp@czarnabialostocka.pl


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrze穎ne; Wy陰czenie odpowiedzialno軼i

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie.
Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatno軼i. Akceptuj polityk prywatno軼i Portalu zamknij