Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Podlaski Park Przemysłowy


W Gminie Czarna Białostocka w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3.  Wspieranie innowacji”  budowany jest Podlaski Park Przemysłowy (PPP).


I.  Podlaski Park Przemysłowy w Czarnej Białostockiej

Podlaski Park Przemysłowy (PPP) położony jest w środkowo wschodniej części województwa podlaskiego w Gminie Czarna Białostocka, 22 kilometry od Białegostoku i 35 km do przejścia granicznego z Białorusią.  Zarządzającym  Podlaskim Parkiem Przemysłowym są władze Gminy Czarna Białostocka.

Przez teren Gminy Czarna Białostocka przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:

  • droga krajowa nr 19 Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (35 km do przejścia granicznego z Białorusią),
  • droga krajowa nr 8 Białystok - Suwałki - Ogrodniki (ok. 140 km do przejścia granicznego z Litwą) oraz
  • międzynarodowa linia kolejowa Warszawa - Białystok - Grodno (Białoruś) - Wilno (Litwa).

Rysunek 1: Gmina Czarna Białostocka - sieć połączeń drogowych i kolejowych


II. Profil sektorowy

Gmina Czarna Białostocka jest gminą miejsko - wiejską, przeważają małe gospodarstwa rolne o powierzchni upraw do 5 ha., dominuje uprawa zbóż i ziemniaków.      W ogólnej powierzchni użytków rolnych, które zajmują 3 866 ha (18,7% powierzchni gminy) grunty orne stanowią 60,5% (2338 ha), a użytki zielone 39,5% (1 528 ha). Grunty klasy V i VI stanowią 78,5% w strukturze gruntów ornych i 63,2% w strukturze użytków zielonych.

Gmina Czarna Białostocka to subregion rolniczy, z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Sektory strategiczne to przede wszystkim: przemysł spożywczy, przemysł maszynowy, przemysł drzewny i meblarski oraz sektor turystyczny.

Poza sektorem leśnym, rolniczym i publicznym większość przedsiębiorstw stanowią małe i średnie firmy świadczące usługi dla rynku lokalnego i regionalnego. Podobnie jak w całej Polsce, również w mieście i gminie Czarna Białostocka sektor prywatny dominuje nad sektorem publicznym.

Bogate i różnorodne lasy, malowniczo położony sztuczny zbiornik wodny oraz liczne szlaki turystyczne decydują również o wysokiej atrakcyjności turystycznej gminy i subregionu.


III. Lokalizacja Podlaskiego Parku Przemysłowego

Podlaski Park Przemysłowy powstaje w miejscu zlikwidowanej Białostockiej Fabryki Maszyn Rolniczych BIAFAMAR. Będzie to w pełni uzbrojony teren przemysłowy stanowiący wydzielony obszar o łącznej powierzchni 5,883 ha, położony w środku lasów Puszczy Knyszyńskiej. Wybór lokalizacji Podlaskiego Parku Przemysłowego był podyktowany dostępnością terenu pod inwestycje, jego korzystnym położeniem oraz wieloletnimi tradycjami przemysłowymi.

Nieruchomość PPP wpisana jest do rejestru gruntów pod numerami 1578/51, 1578/56, 1578/57, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/97 i posiada urządzoną Księgę Wieczystą (KW nr 120740) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren inwestycyjny jest w użytkowaniu wieczystym Gminy Czarna Białostocka.

Rysunek 2: Mapa Gminy Czarna Białostocka


IV. Oferta Podlaskiego Parku Przemysłowego

Efektem realizacji projektu „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej będzie utworzenie terenu inwestycyjnego dla dużych i średnich inwestorów. W ramach projektu budowane są nowoczesne magistrale uzbrojenia: elektroenergetycznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz układu komunikacji drogowej. Władze Gminy opracowały również warianty ulokowania na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego „średniej wielkości” bądź „małych” zakładów produkcyjnych.

Nowoczesna infrastruktura techniczna dostosowana będzie do potrzeb potencjalnych inwestorów w układzie zaprezentowanym na poniższych rysunkach. Układ ten jest uwzględniony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.


Rysunek 3: Opcja rozmieszczenia zakładów produkcyjnych „średniej wielkości

Rysunek 4: Opcja rozmieszczenia „małych” zakładów produkcyjnych na terenie PPP

W obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny PPP oznaczone jako 2.1 PU i 2.2 PU przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową. Funkcją podstawową tego obszaru będzie tworzenie na nim obiektów produkcyjnych, magazynowych, służących rozwojowi współpracy nauki z biznesem oraz obiektów usługowych związanych z funkcją przemysłową. Jako funkcję uzupełniającą przewiduje się budowę obiektów administracyjnych i socjalnych, dróg wewnętrznych, placów, składowisk, urządzeń do rozładunku i przemieszczania, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Obszar Podlaskiego Parku Przemysłowego otoczony jest ze wszystkich stron lasem. W bezpośrednim sąsiedztwie PPP znajdują się obiekty przemysłowo-składowe. Teren inwestycyjny płaski, charakteryzujący się dobrymi warunkami geotechnicznymi.


Rysunek 5: Miejsce realizacji inwestycji PPP

Dojazd do Podlaskiego Parku Przemysłowego możliwy z drogi krajowej nr 19  obwodnicą łączącą miasto Czarna Białostocka z terenami przemysłowymi (około 3 km), transport kolejowy ze stacji PKP Czarna Białostocka, oddalonej o około 3 km od terenu PPP.


Rysunek 6: Drogi dojazdowe do terenu PPP


V. Atrakcyjność inwestycyjna regionu

  • Podaż i koszt pracy w województwie podlaskim

Praca w Polsce jest cztery razy tańsza niż w Dani, Szwecji czy Luksemburgu. W regionie podlaskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2010 roku, wyniosło 2920,80 zł, czyli 85% średniego wynagrodzenia w Polsce. Niskie koszty pracy i ich wysoka wydajność są jednym z najważniejszych atutów regionu i Gminy Czarna Białostocka.

  • Motory rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego - firmy sukcesu

Strategiczne położenie Gminy Czarnej Białostockiej w pobliżu miasta wojewódzkiego, umożliwia włączenie firm wybierających lokalizacje w Podlaskim Parku Przemysłowym do grona regionalnych dostawców towarów i usług oraz kooperantów.

Analizując regionalny rynek potencjalnych kooperantów i dostawców warto zwrócić uwagę na firmy, które znalazły się w czołówce prestiżowych ogólnopolskich rankingów.

Poniżej prezentujemy podlaskich laureatów ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010:

  • Białostocka spółka APS SA zwycięzca w kategorii „Innowacyjna usługa” za  projekt pt. „Mikroprocesowe Systemy Sterowania i nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków".
  • Spółka Plum z Ignatek zwycięzca w kategoria „Innowacyjny projekt unijny - przedsiębiorca” za projekt pt. „Poprawa konkurencyjności Firmy PLUM poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu - regulatora EcoMax PID".

Na uwagę zasługują również grupy kapitałowe („MISPOL”, „Makarony Polskie”, „Białostockie Zakłady Mięsne S.A.”) oraz laureaci konkursu „Diamenty Forbsa 2010” (UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckim). Sukcesy wymienionych firm potwierdzają opinię o dobrych warunkach do rozwijania przedsiębiorczości w regionie podlaskim i Gminie Czarna Białostocka.

VI. Sektory wysokiej szansy dla Podlaskiego Parku Przemysłowego i Gminy Czarna Białostocka

Największe szanse rozwoju na terenie Gminy Czarna Białostocka mają następujące sektory:

  • Przemysł metalowy i maszynowy
  • Energetyka (produkcja ekologicznych paliw - pellet produkowanych ze słomy i odpadów drewna)
  • Przemysł spożywczy.

Przemysł metalowy i maszynowy

Przemysł metalowy i maszynowy jest powiązany z dynamicznie rozwijającym się w Polsce budownictwem, przemysłem elektrotechnicznym, spożywczym i motoryzacyjnym oraz produkcją maszyn i narzędzi rolniczych. Na terenie gminy Czarna Białostocka istnieją wieloletnie tradycje przemysłu metalowego i maszynowego, działa kilka nowoczesnych firm w tym sektorze.

Energetyka (produkcja ekologicznych paliw - pellet produkowanych ze słomy i odpadów drewna)

Oferta inwestycyjna PPP skierowana jest również do inwestorów związanych z branżą energetyczną wykorzystującą ekologiczne źródła energii. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter regionu, zwłaszcza wysoki areał uprawy zbóż oraz wysoką podaż odpadów drewna, warto rozważyć koncepcję budowy na terenie PPP zakładu produkującego pellet. Produkcja pelletu składającego się z kilku rodzajów surowca wyjściowego, np. słomy, trocin i makulatury, wsparta  innowacyjną technologią, spełnia kryteria projektu kwalifikującego się do otrzymania dofinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym).

Produkcja pelletu ze słomy i odpadów drewna jest prostym sposobem pozyskiwania paliwa ekologicznego, którego odbiorcami mogą być nie tylko gospodarstwa indywidualne, lecz przede wszystkim pobliskie elektrownie i elektrociepłownie.


VII. Podsumowanie

W Polsce istnieje prawie pół tysiąca wyższych szkół i uczelni, pracuje w nich ponad sto tysięcy naukowców, z czego połowa z tytułem doktora. Polska to dwa miliony studentów, w wyższych uczelniach uczy się prawie połowa populacji pomiędzy 19 a 24 rokiem życia, a wskaźniki te wciąż rosną. Wśród kończących studia, wielu stanowią tak bardzo poszukiwani przez pracodawców absolwenci szkół technicznych. Daje to szerokie pole manewru inwestorom szukającym znakomicie przygotowanych specjalistów z różnych dziedzin - od specjalistów zarządzania i informatyków, po biochemików.

Podlaski Park Przemysłowy budowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej to atrakcyjne i bardzo dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, których doskonałe położenie zapewnia przedsiębiorcom rynki zbytu oraz możliwości kooperacyjne. Profesjonalne zarządzanie PPP przez lokalne władze gwarantuje doskonałą obsługę najbardziej wymagającego inwestora. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na pomoc w kontaktach z urzędami, doradztwo na etapie aplikowania o wsparcie z funduszy UE oraz atrakcyjne zachęty inwestycyjne w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości. Kolejnym potencjalnym obszarem wsparcia dla inwestorów w Podlaskim Parku Przemysłowym jest program pomocowy UE przeznaczony dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Ofertę terenów inwestycyjnych PPP w Czarnej Białostockiej znakomicie uzupełniają potencjalni pracobiorcy dysponujący wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.


KONTAKT:

Podlaski Park Przemysłowy
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Białostocka

Tel.: +48 85 713-13-40,
Fax +48 85 713-13-49
ppp@czarnabialostocka.pl


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij