Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Gospodarka i handel zagraniczny

Polska gospodarka wyróżnia się na tle innych krajów europejskich wyjątkową dynamiką wzrostu, a przede wszystkim stabilnością. Jako jedyna uniknęła recesji, a średni dochód na mieszkańca ulega systematycznemu zwiększeniu.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska gospodarka rozwijała się w 2018 roku w tempie 5,1% tj. znacznie szybciej niż wyniosło średnie tempo wzrostu w strefie euro i całej Unii Europejskiej (odpowiednio 2,4 i 2,7%). Prognoza wzrostu polskiego PKB na 2019 rok wynosi 3,8% wobec 1,3% w strefie euro i 1,6 w Unii Europejskiej.

Proces modernizacji rozpoczęty w 1989 roku jest kontynuowany. Polska gospodarka staje się w coraz większym stopniu zintegrowana z gospodarką światowa. Polskie przedsiębiorstwa są silnie wkomponowane w europejskie łańcuchy produkcyjne. Dla polskich władz priorytetem jest zapewnienie solidnych fundamentów dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Ten złożony cel osiągany jest za pomocą zapewnienia transparentnych i stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Gospodarka Polski rozwija się w stabilnym tempie od ponad 25 lat. Jest szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej, a PKB na mieszkańca kształtuje się na poziomie powyżej 70% średniej UE (wg parytetu siły nabywczej). O wyjątkowo zdrowych fundamentach rozwojowych świadczy fakt, że Polska jako jedyny kraj w Europie nie została dotknięta recesją w latach 2008-2010. Obecnie głównymi filarami wzrostu gospodarczego są eksport i konsumpcja krajowa.


Gospodarka


Procentowe zmiany PKB w Polsce na tle Strefy Euro i państw członkowskich UE w latach 2015-2024

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy


Handel zagraniczny

W 2018 r. po raz kolejny, obroty towarowe handlu zagranicznego osiągnęły rekordowo wysoką wartość. Eksport wyniósł 221 mld EUR i był wyższy o 7% (r/r), a import wyniósł blisko 226,1 mld EUR, tj. poziom wyższy o 9,7%.

Biorąc pod uwagę istotne czynniki zmienności otoczenia gospodarczego Polski, w tym spowolnienie popytu zagranicznego parterów handlowych i ogólnoświatowego handlu oraz niepewność w zakresie polityk celnych i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, osiągnięte w 2018 r. wyniki obrotów należy uznać za bardzo dobre.

Wyższa dynamika importu wynikająca z silnego popytu konsumpcyjnego, ożywienia w  inwestycjach oraz wyższych cen nośników energii, w tym ropy naftowej, skutkowała pogorszeniem zrównoważenia wymiany towarowej. Notowana za 2017 rok nadwyżka w wysokości 0,56 mld EUR uległa przekształceniu w deficyt na poziomie 5 mld EUR.

W 2018 r. lista pięciu najważniejszych rynków eksportowych i importowych kształtowała się tak samo jak przed rokiem. W obu przypadkach numerem jeden były Niemcy. Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 7,4% (do 177,6 mld EUR). W kontekście sygnałów napływających z gospodarki niemieckiej szczególnie cieszy wysoki wzrost sprzedaży na ten rynek (o 9,6%). Wśród ważniejszych krajów unijnych szybko także zwiększył się eksport do Niderlandów (o ok. 10%), na Węgry (o 8%), na Słowację (o ok. 9,5%) oraz do Belgii (o 13,3%). Eksport do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) zwiększył się o 7,6% (do 14,6 mld EUR), w tym do USA o ok. 12,5%, Norwegii o ok. 10%, RPA ok. o 15%, Izraela o ok. 8% i Japonii o ok. 14%. Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o 8,2% (do 13,6 mld EUR), w tym do Rosji o 9,6%, na Ukrainę o 4,6% oraz na Białoruś o ok. 9%. Niewielką zmianę w wielkości eksportu notowano na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się (wzrost o 0,5%, do ok. 15,1 mld EUR).

Wśród ważniejszych pozycji na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost eksportu: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o ok. 10,5%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o ok. 12,5%), wyrobów z żeliwa i stali (o ok. 11%) oraz paliw mineralnych (o 13%). W imporcie natomiast pod względem tempa wzrostu wyróżniały się: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części (wzrost o ok. 8,5%), pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (11,2-proc. wzrost) oraz paliwa i oleje mineralne (blisko 40-proc. wzrost). Największe pogorszenie salda notowano w obrotach paliwami i olejami mineralnymi (o 4,8 mld EUR), produktami farmaceutycznymi (o prawie 1,3 mld EUR) oraz pojazdami nieszynowymi i ich częściami (o 1,2 mld EUR).

Źródło: MPiT

Źródło: Insigos


Polski eksport

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 261,8 mld USD, a import 267,7 mld USD (wzrost odpowiednio o 13,1% i o 15,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,9 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku było dodatnie i wyniosło 0,6 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 221,0 mld EUR, a import 226,1 mld EUR  (wzrost w eksporcie o 7,0%, a w imporcie o 9,7%). Ujemne saldo wyniosło 5,1 mld EUR wobec dodatniego salda - 0,5 mld EUR, w analogicznym okresie 2017 roku.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 87,0% (w tym UE 80,4%), a w imporcie - 65,5% (w tym UE 58,3%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 80,0%) i 67,7% (w tym UE 60,4%) w analogicznym okresie 2017 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8%, a w imporcie 9,1%, wobec odpowiednio 5,8% i 7,9% po dwunastu miesiącach 2017 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 176,6 mld zł (minus 49,1 mld USD, minus 41,5 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej - minus 32,7 mld zł (minus 9,1 mld USD, minus 7,7 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 187,9 mld zł (52,3 mld USD, 44,1 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 194,7 mld zł (54,1 mld USD, 45,7 mld EUR).


Struktura polskiego eksportu według krajów w 2018 roku
(rozkład % według kraju)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny


W okresie styczeń - grudzień 2018 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu oraz importu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, z wyjątkiem Włoch w eksporcie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,8%, wobec 66,2% w analogicznym okresie 2017 r., a w imporcie ogółem - 64,7% (wobec 65,7% w styczniu - grudniu 2017 r.).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 28,2%, a w imporcie obniżył się o 0,7 p. proc i stanowił 22,4%. Dodatnie saldo wyniosło 49,5 mld zł (13,7 mld USD, 11,6 mld EUR) wobec 39,0 mld zł (10,2 mld USD, 9,1 mld EUR) w analogicznym okresie 2017 r.


Polski import

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 711,5 mld zł, w tym z UE - 667,7 mld zł, wobec odpowiednio 672,6 mld zł, w tym z UE 631,8 mld zł w analogicznym okresie 2017 roku.

Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki w stosunku do importu według kraju pochodzenia był większy o 4,9 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 1,9 p. proc., Belgii o 1,3 p. proc., Czech o 0,6 p. proc. oraz Rosji o 0,4 p. proc.


Struktura polskiego importu według krajów w 2018 roku
(rozkład % według kraju pochodzenia)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny


Struktura polskiego importu według krajów w 2018 roku
(rozkład % według kraju wysyłki)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

 

Dodatkowe informacje:


Data aktualizacji: czerwiec 2019 r.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij