Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przekazywania przez PAIH S.A. danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)1;
2) realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)2;
3) kojarzenia podmiotów gospodarczych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej poprzez udostępnienie Pani danych kontaktowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych - na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO lub 49 ust. 1 lit. a RODO w zależności od państwa, do którego dane są przekazywane zgodnie z pkt 4 poniżej);
4) w celu realizacji przez Administratora zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki zgodnie z ustawą o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1491 z późn. zm.) - na podstawie Państwa zgody na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit e RODO);
5) przekazywania danych do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH, znajdującego się w państwie trzecim, tj. kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w ramach statutowej działalności Administratora - art. 6 ust. 1 lit a RODO lub 49 ust. 1 lit. a RODO w zależności od państwa, do którego dane są przekazywane zgodnie z pkt 4 poniżej)3;
6) przekazania danych do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH, znajdującego się na obszarze EOG w ramach statutowej działalności Administratora - na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)4;
7) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) realizacji ustawowych obowiązków archiwizacyjnych nałożonych na PAIH - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych - tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym linkiem.
W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).
W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
1) wykonania Umowy - do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia5;
2) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
4) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych)6;
5) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Ponadto, podmiotom danych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie - zgodnie z art. 21 RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

8. Ryzyko związane z przekazaniem danych do państw trzecich w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych
Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych jaki wynika z powszechnie przepisów obowiązujących w Polsce, w szczególności z przepisów RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt a) RODO, informujemy, że nie zapewniamy odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. W związku z brakiem możliwości zawarcia standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych, oraz wiążących reguł korporacyjnych, informujemy, że istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych. Dodatkowa zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotowi zlokalizowanemu w państwie trzecim jest niezbędna, gdyż istnieje potencjalne ryzyko, iż dane te będą przetwarzane bez zachowania rygorów wynikających z RODO.

1 W przypadku gdy zawarcie umowy z osobą fizyczną wiąże się z koniecznością przekazania przez Administratora danych osobowych zawartych w umowie poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2 W przypadku gdy zawarcie umowy z osobą prawną wiąże się z koniecznością przekazania przez Administratora danych osobowych zawartych w umowie poza Europejski Obszar Gospodarczy.
3 W przypadku przekazywania danych osobowych do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A., znajdującego się poza EOG.
4 W przypadku przekazywania danych osobowych do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A., znajdującego się na EOG.
5 W przypadku zawarcia Umowy.
6 W przypadku zawarcia Umowy.