Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Zasady ogólne

19% CIT jest podstawowym podatkiem od dochodów osób prawnych. Co do zasady, do polskiego systemu podatkowego implementowano postanowienia dyrektyw unijnych.


Stawka CIT

19%

Stawka CIT dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność 9%

Podatek u źródła:


dywidendy

19%

odsetki

20%

należności licencyjne

20%

usługi niematerialne

20%

Podatek CIT od nieruchomości komercyjnych

0,035%


Podatnikami CIT są:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i inne osoby prawne;
 • spółki kapitałowe w organizacji;
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych;
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Spółki osobowe, z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych nie są podatnikami CIT. Dochody uzyskiwane przez spółki osobowe są alokowane do wspólników i podlegają CIT na poziomie wspólników, łącznie z ich innymi dochodami.

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlegają CIT w Polsce od całości swoich dochodów. Podatnicy niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski - tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Porównanie opodatkowania różnych form prowadzenia działalności (oddział/spółka):Oddział

Spółka

Opodatkowanie

19%

19%

Wypłata zysku

Brak podatku od dystrybucji zysków oddziału.

19% WHT, przy czym istnieje możliwość zwolnienia lub niższej stawki.

Zasady opodatkowania

Konieczna jest odpowiednia alokacja przychodów i kosztów do działalności oddziału, co w praktyce czasami rodzi trudności z uwagi na brak precyzyjnych przepisów.

Spółka jest odrębnym podatnikiem podlegającym CIT na ogólnych zasadach.

Wprowadzenie odrębnej księgowości

Tak

Tak

Inne uwagi

Możliwość odliczenia w państwie jednostki macierzystej CIT zapłaconego w Polsce. W niektórych UPO przewidziano możliwość zwolnienia z podatku dochodów opodatkowanych w Polsce.

Możliwość odliczenia WHT zapłaconego w Polsce. W przypadku spółki-matki z siedzibą w Unii Europejskiej zwykle możliwość zwolnienia dla dywidend.

Podstawą opodatkowania jest suma dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu uzyskanego z innych źródeł przychodów. W szczególnych przypadkach podstawą opodatkowania może być przychód.


Źródła przychodów na gruncie CIT:

 • zyski kapitałowe - dywidendy, inne przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych oraz SKA, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub SKA, przychody ze zbycia udziałów/akcji spółek, przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika, przychody z praw majątkowych takich jak autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, znaki towarowe oraz know-how, przychody z papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych,
 • inne przychody, w tym z działalności operacyjnej - pozostałe przychody w tym ze sprzedaży towarów i świadczenia usług itp.

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.


Strata Podatkowa

 • strata z danego źródła przychodów możliwa do odliczenia od dochodu z tego źródła w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych („loss carry-forward system"); odliczenie w jednym roku nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty;
 • nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki będącej podatnikiem CIT w inną spółkę, która również będzie podatnikiem CIT.


Wróć...


Dystrybucja zysków

Dywidendy wypłacane przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce podlegają 19% podatkowi u źródła (podatek pobiera spółka wypłacająca dywidendę); dywidendy wypłacane między polskimi spółkami - nie podlegają ponownemu CIT na poziomie wspólnika.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują niższą stawkę podatku u źródła dla dywidend (5%, 10%, 15%), po spełnieniu odpowiednich warunków (m.in. spółka wypłacająca powinna posiadać certyfikat rezydencji odbiorcy dywidendy).

Istnieje możliwość zwolnienia dywidend od podatku, w przypadku gdy wypłata dywidendy dokonywana jest na rzecz spółki podlegającej w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest nieprzerwany, dwuletni okres posiadania przez spółkę otrzymującą dywidendę wymaganych 10% (w przypadku spółki szwajcarskiej - 25%) udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej tę należność. Zachowanie wymaganego okresu posiadania udziałów będzie również spełnione, jeśli okres ten upłynie po dniu uzyskania dywidendy.

Ponadto dla zastosowania zwolnienia od podatku wymagane jest, aby istniała podstawa prawna wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Podmiot zainteresowany skorzystaniem ze zwolnienia od podatku u źródła powinien przedłożyć płatnikowi:

 • aktualny certyfikat rezydencji lub zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu, przy czym obowiązek przedłożenia aktualnego certyfikatu rezydencji nie dotyczy spółek mających siedzibę na terytorium Polski;
 • oświadczenie, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Za dywidendę uznawany jest również dochód uzyskany m.in. z tzw. umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów oraz z likwidacji spółki.


Wróć...


Opodatkowanie dochodów z zagranicy

Dochody polskiego podatnika ze źródeł położonych za granicą podlegają 19% CIT łącznie z polskimi dochodami, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej. Od polskiego CIT można odliczyć podatek zapłacony za granicą przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty CIT należnej według polskich przepisów (w części przypadającej na dochód zagraniczny).

Dywidendy otrzymywane z zagranicy mogą być zwolnione z CIT w Polsce:

 • jeżeli są wypłacane przez spółki z siedzibą w państwie należącym do UE, EOG lub w Szwajcarii,
 • a polska spółka posiada nieprzerwanie i bezpośrednio co najmniej 10% (a w przypadku spółki z siedzibą w Szwajcarii - 25%) udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę przez okres co najmniej 2 lat

Okres 2 lat może upłynąć również po dniu wypłaty dywidendy.

Spółka wypłacająca i spółka otrzymująca dywidendę musi podlegać CIT od całości swoich dochodów w Polsce i w państwie należącym do UE, EOG lub w Szwajcarii. Dochody z likwidacji zagranicznych osób prawnych nie korzystają ze zwolnienia.

Dywidendy otrzymywane od spółek z siedzibą w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (innym niż państwa należące do UE, EOG lub Szwajcaria) podlegają 19% CIT, przy czym od polskiego CIT można odliczyć podatek u źródła zapłacony za granicą, a także po spełnieniu odpowiednich warunków zagraniczny CIT zapłacony przez zagraniczną spółkę-córkę (tzw. „underlaying tax credit"). Odliczenie nie może przekroczyć kwoty CIT należnej według polskich przepisów.


Wróć...


Mała klauzula antyabuzywna

Zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie stosuje się jeżeli:

 • osiągnięcie dochodu następuje w związku z transakcjami lub czynnościami których głównym celem lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku oraz
 • czynności te nie mają rzeczywistego charakteru (nie są dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych).

W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód) wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


Wróć...


CFC (Controlled Foreign Corporation)

Spółka, który posiada podmiot zależny, kwalifikowany jako tzw. zagraniczna spółka kontrolowana (CFC), powinna wykazać dochód CFC w Polsce. Dochód ten jest opodatkowany stawką 19%.

Za CFC jest uznawana:

 • zagraniczna spółka mająca siedzibę w raju podatkowym;

  albo

 • zagraniczna spółka mająca siedzibę w kraju, z którym UE lub Polska nie zawarły umowy międzynarodowej będącej podstawą do wymiany informacji podatkowych; albo
 • zagraniczna spółka:
  • w której polska spółka samodzielnie lub z innymi podmiotami powiązanymi posiada nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,

  • co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z przychodów pasywnych (dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych , ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek, praw autorskich, poręczeń i gwarancji, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, a także z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,

  • zapłacony podatek jest niższy od różnicy między podatkiem CIT który zapłacony byłby w Polsce a podatkiem faktycznie zapłaconym.

Polska spółka, która kontroluje CFC ma obowiązek, m.in.:

 • prowadzić rejestr zagranicznych spółek kontrolowanych,
 • ewidencję zdarzeń gospodarczych tych spółek;
 • składać zeznania o wysokości dochodu CFC oraz płacić od niego podatek.

Istnieje zwolnienie z opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych w przypadku prowadzenia przez nie „istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej” (dotyczy głównie spółek unijnych).


Wróć...


Zyski kapitałowe

Dochód ze sprzedaży akcji, udziałów i innych papierów wartościowych podlega 19% CIT (dochód z zysków kapitałowych). Strata podatkowa z tego tytułu może pomniejszać dochód uzyskany z tego źródła w kolejnych pięciu latach podatkowych.

Co do zasady (zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania) - sprzedaż udziałów/papierów wartościowych przez podmioty zagraniczne jest opodatkowana w państwie siedziby zbywcy. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zbywane są udziały w spółce, której majątek składa się głównie z nieruchomości położonych w Polsce - wówczas zyski takie mogą być również opodatkowane w Polsce tzw. „klauzula nieruchomościowa".

Co do zasady, sprzedaż udziałów/papierów wartościowych podlega 1% podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) od wartości rynkowej sprzedawanych walorów, chyba że następuje za pośrednictwem domu maklerskiego. Podatnikiem PCC jest nabywca.


Wróć...


Nieruchomości

Dochód ze sprzedaży nieruchomości podlega 19% CIT (dochód z innych źródeł przychodów).


Podatek CIT od nieruchomości komercyjnych

Podatkiem tym objęte są nieruchomości komercyjne sklasyfikowane według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, inne budynki handlowo-usługowe, których wartość początkowa przekracza 10 mln PLN.

Opodatkowanie tym podatkiem nie dotyczy środków trwałych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zawieszeniem/zaprzestaniem działalności, budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podstawą opodatkowania jest przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji pomniejszonej o kwotę 10 mln PLN.

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Obliczany i wpłacany za każdy miesiąc do 20. dnia następnego miesiąca. Odliczany od zaliczek na podatek CIT oraz rocznego CIT.


Klauzula nieruchomościowa

Dochody ze zbycia udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych a także należności będących następstwem posiadania udziałów w tych podmiotach, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce, podlegają opodatkowaniu w Polsce stawką 19%.


Wróć...


Działania restrukturyzacyjne

Polska implementowała dyrektywę dotyczącą wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich. Połączenia, podziały i wymiana udziałów dotyczące spółek z siedzibą w UE mogą być neutralne na gruncie CIT pod warunkiem, że spełnione będą określone warunki (np. określony stopień powiązań kapitałowych).

W praktyce, restrukturyzacja jest często prowadzona z wykorzystaniem spółek osobowych lub zamkniętych funduszy inwestycyjnych, ze względu na efekt konsolidacji wyników i obniżenie lub brak opodatkowania CIT.

W przypadku działań restrukturyzacyjnych, warunkiem koniecznym neutralności transakcji na gruncie CIT jest istnienie uzasadnionych przyczyn ekonomicznych jej przeprowadzenia. Ciężar wykazania uzasadnionych przyczyn ekonomicznych spoczywa na podatniku z uwagi na domniemanie, iż brak takich przyczyn wskazuje na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania jako główny cel jego działań.


Wróć...


Podatek u źródła

Podatkowi u źródła podlegają wypłacane z Polski dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne oraz wynagrodzenie za usługi niematerialne.

Co do zasady stawka podatku u źródła od dywidend wynosi 19%, przy czym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą przewidywać niższą stawkę (5%, 10%, 15%).

Zwolnienie dywidend z CIT w Polsce: patrz punkt „Dystrybucja zysków” oraz „Opodatkowania dochodów z zagranicy” (wyżej).

Odsetki i należności licencyjne podlegają 20% podatkowi u źródła w Polsce, przy czym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą przewidywać niższą stawkę (5%, 10%, 15%). Niektóre UPO przewidują również stawkę 0% w odniesieniu do odsetek (np. ze Szwecją, USA, Francją).

Odsetki i należności licencyjne będą zwolnione z podatku u źródła w Polsce, jeśli wypłacane są przez spółkę kapitałową z siedzibą w Polsce na rzecz spółki z siedzibą na terytorium innego niż Polska kraju UE/EOG lub w Szwajcarii oraz jeżeli:

 1. spółka wypłacająca odsetki/należności licencyjne posiada minimum 25% udziałów w kapitale spółki otrzymującej odsetki/należności licencyjne albo
 2. spółka otrzymująca odsetki/należności licencyjne posiada minimum 25% udziałów w kapitale spółki wypłacającej odsetki/należności licencyjne albo
 3. spółka podlegająca w państwie UE/EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale spółki wypłacającej oraz w kapitale spółki otrzymującej odsetki/należności licencyjne; oraz
 4. minimalny 25% udział w kapitale jest posiadany bezpośrednio i nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata - warunek ten nie musi być spełniony w momencie wypłaty w/w należności/odsetek.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest: posiadanie przez polską spółkę aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy oraz oświadczenia, że odbiorca lub spółka wskazana w pkt c. podlega w państwie swojej siedziby CIT od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i nie korzysta ze zwolnienia z CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Płatności z tytułu świadczenia usług niematerialnych, takich jak na przykład usługi doradcze, reklamowe, przetwarzania danych, podlegają 20% podatkowi u źródła z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy zawarte przez Polskę - zasadniczo nie przewidują możliwości pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia za usługi niematerialne).

Warunkiem niepobierania 20% podatku u źródła w Polsce jest posiadanie przez podmiot wypłacający aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy.


Wróć...


Koszty uzyskania przychodów i amortyzacja

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i które jednocześnie nie są wyłączone ustawowo z kategorii kup. Podatnicy zobowiązani są do udokumentowania ponoszonych kosztów. Kosztem podatkowym są również wydatki na zaniechane inwestycje. Przepisy zawierają listę ponad 60 pozycji, które nie są uznawane za koszty dla celów podatkowych. Są to m. in.: naliczone lecz niezapłacone odsetki, koszty reprezentacji (tj. zasadniczo koszty spotkań z kontrahentami), kary administracyjne i odsetki od zaległości publiczno-prawnych, co do zasady rezerwy tworzone zgodnie z zasadami rachunkowości, odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego lub składek na ubezpieczenie samochodu w tej części wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro. Kosztem nie są również wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, lecz odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami.

Odsetki

Co do zasady, koszt podatkowy występuje w momencie zapłaty (zasada kasowa) - inaczej niż dla celów księgowych, gdzie zasadą jest zaliczanie odsetek do kosztów w momencie naliczenia (zasada memoriału). Wyjątkiem są m. in. odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Różnice kursowe

mogą być rozliczane w momencie ich realizacji (tzw. metoda podatkowa) lub - w momencie ich naliczenia (tzw. metoda księgowa). W przypadku wyboru rozliczania wg zasady księgowej zasada ta obowiązuje przez minimum 3 lata podatkowe. Wyjątkiem są m. in. różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.


Wróć...


Amortyzacja

Podstawą odpisów amortyzacyjnych jest co do zasady koszt nabycia lub koszt wytworzenia amortyzowanego składnika. Przepisy przewidują następujące metody amortyzacji:

 • metoda liniowa (co do zasady);
 • metoda degresywna - oznacza wyższe koszty w początkowym okresie amortyzacji (możliwa dla niektórych składników: kotły i maszyny energetyczne, podstawowe oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu z wyjątkiem samochodów osobowych);
 • amortyzacja jednorazowa (dla składników o wartości do 10 tys. PLN);
 • stawki indywidualne (możliwe dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, przykładowo: budynek niemieszkalny używany dłużej niż 5 lat może być amortyzowany w ciągu 40 lat pomniejszonych o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat).

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą amortyzować niektóre środki trwałe jednorazowo. W ramach tej preferencji przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej 50 tys. Euro rocznie.

Dla składników amortyzowanych metodą liniową istnieje możliwość zmiany stawki w danym roku podatkowym aczkolwiek nie może być ona wyższa niż stawka wynikająca z przepisów podatkowych.

W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia, otrzymania aportu obejmującego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, nabywcy środków trwałych i wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych mają obowiązek kontynuowania zasad amortyzacji stosowanych przez zbywcę.

Amortyzacji nie podlegają:

 • grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów;
 • wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt podatkowy w momencie ich odpłatnego zbycia.

Stawki i okresy amortyzacji dla celów podatkowych mogą różnić się od amortyzacji księgowej.

Przykładowe stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji dla wybranych składników:Metoda liniowa

Metoda degresywna

Rodzaj środków trwałych

Okres amortyzacji

Roczna stawka amortyzacji (%)

Okres amortyzacji

Roczna stawka amortyzacji (%)

Samochód osobowy - 50.000 PLN

60 mc

20% (10.000 PLN)

n/a

Samochód ciężarowy -100.000 PLN

60 mc

20% (20.000 PLN)

30 mc

40% (40.000 PLN w pierwszym roku)

Komputer - 5.000 PLN

3 lata

30% (1.500 PLN)

18 mc

60% (3.000 PLN w pierwszym roku)

Maszyna do robót budowlanych - 1.000.000 PLN

60 mc

20% (200.000 PLN)

30 mc

40% (400.000 PLN w pierwszym roku)

Budynek biurowy -10.000.000 PLN

40 lat

2,5% (250.000 PLN)

n/a


Wróć...


Leasing

Dochód z umów leasingu podlega 19% CIT na zasadach ogólnych, przy czym przepisy podatkowe szczegółowo regulują dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, oraz grunty (lub prawo wieczystego użytkowania gruntów). Rozliczenie leasingu dla celów podatkowych może się różnić od rozliczenia dla potrzeb księgowych.

W obu rodzajach leasingu, po zakończeniu umowy możliwe jest przeniesienie przedmiotu umowy na własność korzystającego. Ze względu na możliwość zaliczania całej raty leasingowej do kosztów podatkowych, leasing operacyjny może być korzystniejszą formą pod względem podatkowym.

Podstawowe różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym:Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Raty leasingowe

Raty leasingowe są w całości kosztem u korzystającego i przychodem u finansującego.

Kosztem u korzystającego i przychodem u finansującego są raty leasingowe tylko w części odsetkowej.

Amortyzacja

Amortyzacji dokonuje finansujący.

Amortyzacji dokonuje korzystający.

Okres umowy

Min. 40% normatywnego okresu amortyzacji (lub min. 5 lat w przypadku nieruchomości).

Czas oznaczony - bez limitu maksymalnego/minimalnego.


Wróć...


Limit wydatków na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych

Brak możliwości rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków dotyczących:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości takich jak: autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, znaki towarowe oraz know-how,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i SKOK, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze nabywanych od podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych.

Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub z tzw. rajów podatkowych, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej podatkowej EBITDA.

EBITDA podatkowa = (przychody podatkowe - przychody z tytułu odsetek) - (koszty uzyskania przychodów - odpisy amortyzacyjne - odsetki).

Ograniczenie to stosuje się do nadwyżki wartości kosztów wskazanych w tym przepisie przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 3 mln PLN. Limit zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów = (5%*EBITDA podatkowa) + 3 mln PLN.

Kwota kosztów usług niematerialnych nieodliczona w danym roku podatkowym podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, zgodnie z zasadami oraz w ramach obowiązujących w danym roku limitów wynikających z tych przepisów.

Limit kosztów na usługi niematerialne NIE dotyczy:

 • kosztów usług, licencji i opłat ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych (z wyjątkiem podmiotów niepowiązanych mających siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych),
 • usług ubezpieczeniowych, gwarancji i poręczenia świadczonych przez podmioty profesjonalne,
 • kosztów usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio powiązanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi
 • kosztów refakturowanych przez podatnika.


Wróć...


Działalność badawczo-rozwojowa

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową zwane „kosztami kwalifikowanymi”.

Koszty kwalifikowane wymienione są w ustawie o CIT i obejmują m.in. materiały i surowece bezpośrednio zwiazane z prowadzoną działalnoscia badawczo-rozwojową, nabycie sprzęru specjalistyczngo, koszty ekspertyz, usług doradczych, koszty pracownicze itp.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Wróć...


Niedostateczna kapitalizacja

Z dniem 1 stycznia 2018 r. dokonano istotnej zmiany w przepisach dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji.

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% podatkowej EBITDA.

EBITDA podatkowa = (przychody podatkowe - przychody o charakterze odsetkowym) - (koszty uzyskania przychodów - koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej ŚT lub WNIP - odpisy amortyzacyjne)

EBIDA to nadwyżka sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszona o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Nadwyżka finansowania dłużnego to kwota, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym.

Koszty finansowania dłużnego to wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych lub prawnych, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Przychody o charakterze odsetkowym to przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Ograniczenia nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 mln PLN.

Limit zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów = (30%*EBITDA podatkowa) + 3 mln zł.

Koszty finansowania dłużnego wyłączone w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w następnych 5 latach podatkowych, zgodnie z zasadami oraz w ramach obowiązujących w danym roku limitów wynikających z tych przepisów.

Co do zasady, umowy pożyczki podlegają 2% PCC.

Przykłady zwolnień z PCC dla pożyczek:

 • pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez jej udziałowców (akcjonariuszy);
 • pożyczki udzielane przez przedsiębiorstwa zagraniczne prowadzące działalność w zakresie udzielania pożyczek;
 • pożyczki w związku z którymi zastosowanie znajduje zwolnienie z VAT (jako usługi pośrednictwa finansowego).


Wróć...


Podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

Istnieje możliwość konsolidacji wyników dla celów podatkowych w ramach PGK. Jednak ze względu na rygorystyczne warunki stawiane przez prawo, grupy kapitałowe nie są w Polsce popularną formą konsolidacji dla celów podatkowych.

Warunkami utworzenia grupy kapitałowej są m.in.:

 • posiadanie siedziby przez spółki należące do grupy w Polsce;
 • przeciętny kapitał każdej ze spółek należącej do grupy - nie niższy niż 500 tys. PLN (ok. 125.000 Euro; przy założeniu, że 1 Euro = 4 PLN);
 • minimalny udział w kapitale spółek zależnych posiadany przez spółkę dominującą - 75%;
 • brak korzystania przez spółki należące do grupy ze zwolnień z podatku dochodowego na podstawie innych ustaw (korzystanie ze zwolnienia z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE - nie wyklucza możliwości utworzenia PGK);
 • minimalny udział dochodów w przychodach grupy podatkowej - 2%;
 • szczegółowe wymagania co do formy i treści umowy;
 • minimalny okres obowiązywania umowy - 3 lata;
 • brak możliwości rozszerzenia umowy na inne spółki (i inne obostrzenia).


Spółki osobowe

Prowadzenie działalności poprzez spółki osobowe, z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych, może być alternatywą dla grup podatkowych. Dochody uzyskiwane przez spółki osobowe są alokowane do wspólników i podlegają CIT na poziomie wspólników, łącznie z ich innymi dochodami. Nie występują dodatkowe obowiązki administracyjne jak w przypadku podatkowych grup kapitałowych.


Wróć...


Zwolnienia i ulgi podatkowe

Przepisy przewidują szereg zwolnień z CIT zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych. Przykładowo, zwolnione z podatku są fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, organizacje pożytku publicznego, organizacje kościelne, spółki prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych po spełnieniu odpowiednich warunków. CIT nie podlega ponadto działalność rolnicza, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.


Fundusze

Dochody polskich funduszy inwestycyjnych są zwolnione z CIT, z wyjątkiem dochodów z najmu niektórych nieruchomości komercyjnych. Zwolnione z CIT mogą być również zagraniczne fundusze inwestycyjne, pod warunkiem, że spełniają warunki wskazane w ustawie o CIT.


Specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

SSE będą obowiązywać w Polsce do końca 2026 r.

Spółki działające w SSE mogą zazwyczaj korzystać ze zwolnienia z CIT. Wysokość zwolnienia zależy od regionu/województwa i waha się obecnie od 15% do 50% kwoty:

 • wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie realizacji inwestycji na terenie SSE,

  lub

 • sumie dwuletnich kosztów zatrudnienia dla nowo tworzonych miejsc pracy.

Dochody z działalności prowadzonej w SSE są zwolnione z podatku CIT pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • dochody muszą być uzyskane wyłącznie z działalności w SSE,
 • działalność gospodarcza będąca źródłem tych dochodów musi być prowadzona na podstawie oraz w granicach zezwolenia na działalność w SSE,
 • wielkość niniejszego zwolnienia podatkowego (jako formy pomocy publicznej) nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dopuszczalnej dla poszczególnych obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy (wysokość tą określają odrębne przepisy).

Zasadniczo zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE są wydawane na prowadzenie działalności produkcyjnej. Jednakże w większości SSE możliwe jest również prowadzenie działalności w zakresie usług: księgowych, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, rachunkowych, call center, usług informatycznych, usług dotyczących badań i analiz technicznych, usług badawczych.

Spółka prowadząca działalność w SSE może korzystać również ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Wróć...


Deklaracje/wymogi dokumentacyjne

Rok podatkowy trwa co do zasady 12 kolejnych miesięcy, przy czym w trakcie prowadzonej działalności podatnicy mogą zmieniać przyjęty rok podatkowy.


Deklaracje/Zaliczki na CIT

Miesięczne Brak obowiązku składania deklaracji. Obowiązek wpłaty zaliczki na CIT - do 20 dnia każdego miesiąca.
Roczne Zeznanie roczne CIT-8 jest składane w formie elektronicznej do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu każdego roku podatkowego. W tym terminie należy też wpłacić CIT wynikający z zeznania rocznego.


Wróć...

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2018


Materiał przygotowany i opracowany dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. przez:

Firmę doradztwa podatkowego MDDP


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij