Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce
Strona główna > Inwestuj w Polsce > Prawo > Podatki > Ceny transferowe obowiązujące podatników CIT oraz PIT

Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące podatników CIT oraz PIT od 1 stycznia 2017 r.


Podsumowanie zagadnień ogólnych w zakresie cen transferowych

Na podstawie przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujące w Polsce transakcje realizowane przez podatników z podmiotami powiązanymi powinny być ustalane na poziomie rynkowym, zgodnie z zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle).

W Polsce wyróżniamy powiązania kapitałowe (posiadanie udziału pośredniego lub bezpośredniego w kapitale innego podmiotu udział na poziomie nie mniejszym niż 25%), powiązania zarządcze i kontrolne, o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowym.

Podstawowym obowiązkiem dla podatników jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych w przypadku spełnienia poniższych przesłanek:

1. Realizowanie transakcji z podmiotem powiązanym (kapitałowo lub osobowo), bądź z podmiotem mającym swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, oraz

2. Kwota transakcji przekroczyła równowartość wyrażonego w walucie euro limitu transakcyjnego ustalonego dla konkretnego podatnika (na podstawie przepisów Ustawy o CIT), tzw. określony próg transakcyjny.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych nakładające na podatników nowe obowiązki raportowania w zakresie cen transferowych.

Najistotniejszą wprowadzoną zmianą jest określenie obowiązków z zakresu cen transferowych od 2017 roku w zależności od wartości przychodów lub kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, osiąganych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Podsumowanie obowiązków w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2017 r. zostały przedstawione w tabeli poniżej.

 

Przychody / koszty w rozumieniu Ustawy o Rachun­kowości w poprzednim roku
(mln EUR [1])

Próg wartościowy jednej transakcji / zdarzenia
(tys. EUR)

Obowiązki z zakresu cen transferowych

< 2

-

BRAK [2]

Transakcje o wysokości przychodów/kosztów poniżej 2 mln EUR muszą być realizowane zgodnie z warunkami rynkowymi

2 - 3

50

Obowiązki:

 • Dokumentacja lokalna (tzw. Local file) - obejmująca m.in. opis podatnika oraz transakcji przekraczających określone progi wartościowe w danym roku, dane finansowe, opis metody i sposób kalkulacji dochodów (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru, opis otoczenia konkurencyjnego, dokumenty źródłowe (np. umowy), itp.

 • Oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej w ustawowym terminie

3 - 4

55

4 - 5

60

5 - 6

65

6 - 7

70

7 - 8

75

8 - 9

80

9 - 10

85

10 - 11

90

Obowiązki:

 • Wszystkie powyżej

 • Analiza porównawcza dla każdej transakcji objętej obowiązkiem dokumentacyjnym, stanowiąca element tej dokumentacji, uwzględniająca polskie dane porównawcze (o ile są dostępne)

 • Uproszczone sprawozdanie o realizacji transakcji/ innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. deklaracja CIT-TP, PIT-TP)

11 - 12

95

12 - 13

100

13 - 14

105

14 - 15

110

15 - 16

115

16 - 17

120

17 - 18

125

18 - 19

130

19 - 20

135

 

Przychody / koszty w rozumieniu Ustawy o Rachun­kowości w poprzednim roku
(mln EUR [3])

Próg wartościowy jednej transakcji / zdarzenia
(tys. EUR)

Obowiązki dokumentacyjne

20 - 30

140

Obowiązki:

 • Wszystkie powyżej

 • Dokumentacja grupowa (Master File) obejmująca m.in. wskazanie podmiotu sporządzającego, strukturę organizacyjną, politykę cen transferowych, opis działalności gospodarczej grupy, opis sytuacji finansowej grupy, opis zawartych porozumień cenowych

30 - 40

185

40 - 50

230

50 - 60

275

60 - 70

320

70 - 80

365

80 - 90

410

90 - 100

455

100 - 750

500

> 750

w przypadku skonsoli­dowanych przychodów całej grupy kapitałowej

500

Obowiązki:

 • Wszystkie powyżej

 • Powiadomienie CBC składane przez podmioty z grupy kapitałowej zobowiązanej do złożenia Country-by-country reporting wskazujące jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów

 • Country-by-country reporting (raportowanie wg krajów) informacja na poziomie grupy dotycząca wielkości dochodu, zapłaconego podatku oraz skali działalności prowadzonej przez podmioty z grupy w różnych państwach (obowiązek dla grup, w których spółka dominująca - konsolidująca sprawozdanie - ma siedzibę w Polsce)

Dokumentację sporządzają również podatnicy zawierający transakcje, umowę spółki niebędącej osobą prawną lub umowę wspólnego przedsięwzięcia z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, gdy wartość transakcji lub umowy przekracza 20 000 EUR

Dokumentację sporządzają również podatnicy zawierający umowę spółki niebędącej osobą prawną lub umowę wspólnego przedsięwzięcia z podmiotami powiązanymi, gdy wartość wkładów lub umowy wspólnego przedsięwzięcia przekracza 50 000 EUR

 Terminy ustawowe

Termin na przedłożenie dokumentacji cen transferowych wynosi:

 • 7 dni od doręczenia wezwania przez organ podatkowy dla transakcji przekraczających ustawowe limity lub

 • 30 dni od doręczenia wezwania przez organ podatkowy dla transakcji, których wartość nie przekracza ustawowych limitów, po otrzymaniu żądania przedłożenia dokumentacji dla takich transakcji od organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Organy przedkładając takie żądanie muszą zawrzeć wyjaśnienie powodów takiego działania.

Dodatkowo podatnik jest zobowiązany do przedłożenia za dany rok podatkowy do Urzędu Skarbowego w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (za 2017 i 2018 rok podatkowy termin ten został wydłużony i wynosi 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego):

 • oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz

 • formularza CIT - TP / PIT-TP.

 Sankcje

W przypadku nieprzedłożenia przez podatnika na wezwanie organów podatkowych dokumentacji cen transferowych i dokonania przez organy podatkowe doszacowania dochodów, podatnik jest narażony na zapłatę podatku w wysokości stawki sankcyjnej w wysokości 50% od wartości doszacowanych dochodów.

W przypadku uznania przez organ, że wynagrodzenie z tytułu transakcji zawieranej z podmiotami powiązanymi nie ma charakteru rynkowego, natomiast podatnik przedłożył organom dokumentacje cen transferowych w terminie, organ doszacowuje dochód do opodatkowania na podstawie standardowej stawki - 19%.

Konsekwencjami karnymi z tytułu niewywiązania się z obowiązków wynikających z polskich przepisów w zakresie cen transferowych są również sankcje wynikające z kodeksu karno-skarbowego.
Przypisy:

 • [1] Wyrażone w EUR wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.
 • [2] Limit nie ma zastosowania dla transakcji/zdarzeń z rajami podatkowymi.
 • [3] Wyrażone w EUR wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.

(Ostatnia aktualizacja: październik 2018)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij