Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Nieuczciwa konkurencja


1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2. Czyn nieuczciwej konkurencji

2.1 Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd
2.2 Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług

2.3 Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
2.4 Nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych
2.5 Naśladownictwo produktów
2.6 Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

2.7 Utrudnianie dostępu do rynku
2.8 Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
2.9 Kradzież sygnału telewizyjnego
2.10 Nieuczciwa reklama
2.11 Promocja
2.12  Systemy sprzedaży lawinowej
2.13  Sprzedaż w sklepach dyskontowych pod własną marką
3. Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji
3.1 Odpowiedzialność cywilna
3.2 Odpowiedzialność karna


1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia z zakresu nieuczciwej konkurencji, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wróć...


2. Czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przedsiębiorcą, w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest każda osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej), która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczy w działalności gospodarczej.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wymienia przykłady działań, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji. I tak, za czyny nieuczciwej konkurencji uważa się w szczególności:

Wróć...


2.1 Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd klientów co do jego tożsamości, na przykład używanie firmy lub skrótu firmy innego przedsiębiorstwa.

Wróć...


2.2 Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług

Za czyn nieuczciwej konkurencji w każdym przypadku uznane będzie takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić w błąd klientów co do istotnych cech tych towarów lub usług, takich jak ich pochodzenie, ilość, jakość, składniki, sposób zastosowania, a także ryzyko, związane z korzystaniem z nich. Ponadto czynem nieuczciwej konkurencji jest oznaczanie towaru lub usługi fałszywym lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem geograficznym. Ponadto czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.

Wróć...


2.3 Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje przedsiębiorstwa (techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne wchodzące w zakres tzw. know-how) posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W każdym przypadku za czyn nieuczciwej konkurencji będzie uznane:

 • przekazanie,
 • ujawnienie,
 • wykorzystanie,
 • nabycie od nieuprawnionego

cudzych informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wróć...


2.4 Nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się także nakłanianie:

 • pracownika przedsiębiorcy do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, lub też
 • klienta przedsiębiorcy do rozwiązania lub niewykonania umowy z tym przedsiębiorcą,
 • w celu osiągnięcia korzyści lub zaszkodzenia przedsiębiorcy.
Wróć...


2.5 Naśladownictwo produktów

Naśladowanie gotowego produktu poprzez kopiowanie zewnętrznej postaci tego produktu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli może wprowadzić klienta w błąd co do tożsamości produktu lub producenta. Dozwolone jest naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, chyba że wiąże się z naśladowaniem charakterystycznej formy produktu i przez to mogłoby wprowadzić klienta w błąd co do tożsamości tego produktu lub producenta. Przyjmuje się, że prawo naśladowania cech funkcjonalnych produktu może wchodzić w rachubę wyłącznie wówczas, gdy jest niezbędne dla zapewnienia produktowi funkcjonalności lub użyteczności (np. skopiowanie kształtu tubki, w którym sprzedawany jest krem do rąk, ale już nie jej kolorystki).

Wróć...


2.6 Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swoim lub innym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, jeżeli ma na celu przysporzenie korzyści lub wyrządzenie szkody.

Wróć...


2.7 Utrudnianie dostępu do rynku

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji szczegółowo opisuje działania, uznawane za utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, a przez to stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji. Wśród tych działań ustawa wymienia m.in. sprzedaż towarów/usług poniżej kosztów wytworzenia lub kosztów zakupu (dumping), bezzasadnie zróżnicowane traktowanie klientów, czy pobieranie opłat za przyjęcie towaru innych niż marża handlowa.

Ustawa także stwierdza, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku małym przedsiębiorcom poprzez sprzedaż towarów lub usług w sklepach o powierzchni powyżej 400 m2, po cenie nieuwzględniającej marży handlowej.
Wyjątkiem od zakazu takiej sprzedaży jest możliwość prowadzenia sprzedaży w ramach:

 • wyprzedaży posezonowej, prowadzonej dwa razy w roku, na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej, niż miesiąc;
 • wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości towaru;
 • likwidacji placówki handlowej.
Wróć...


2.8 Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, stanowiące jednocześnie przestępstwo, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.

Wróć...


2.9 Kradzież sygnału telewizyjnego

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, niektóre usługi, świadczone drogą elektroniczną, a oparte na dostępie warunkowym, podlegają ochronie. Do usług takich należy przede wszystkim rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów telewizyjnych i radiowych. W związku z tym m.in. wytwarzanie, import, dystrybucja, sprzedaż czy posiadanie urządzeń niedozwolonych, tj. służących do bezprawnego uzyskiwania dostępu do chronionych usług, następujące w celach zarobkowych, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Wróć...


2.10 Nieuczciwa reklama

W świetle ustawy czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest zwłaszcza:

 • reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
 • reklama wprowadzająca klienta w błąd, gdy może to wpłynąć na jego decyzję o zakupie towaru;
 • reklama, która wywołuje u klientów lęk, wykorzystuje przesądy czy łatwowierność dzieci;
 • reklama ukryta - sprawiająca wrażenie neutralnej informacji;
 • reklama istotnie ingerująca w prywatność, np. uciążliwe nagabywanie w miejscach publicznych.

Niedopuszczalna jest także reklama porównawcza, jeśli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Dla zgodności reklamy porównawczej z dobrymi obyczajami wymagane jest spełnienie przez nią szeregu kryteriów odwołujących się do jej rzetelności i obiektywizmu.

Wróć...


2.11 Promocja

Zasadą jest, że za czyn nieuczciwej konkurencji uważa się sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączoną z przyznaniem wszystkim lub niektórym nabywcom nieodpłatnej premii, którą stanowią towary lub usługi odmienne od stanowiących przedmiot sprzedaży. Czynu nieuczciwej konkurencji nie stanowi jednak sprzedaż promocyjna, jeżeli premią jest towar lub usługa:

 • niewielkiej wartości (lub próbka towaru); lub
 • wygrana w loterii promocyjnej, organizowanej na podstawie przepisów Ustawy o grach hazardowych, lub ewentualnie w konkursie, którego wynik nie zależy od przypadku.
Wróć...


2.12 Systemy sprzedaży lawinowej

Do czynów nieuczciwej konkurencji zaliczane jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, tj. systemu, w którym proponuje się nabywanie towarów lub usług poprzez składanie nabywcom obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji. Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej nie będzie jednak uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli:

 • obiecane korzyści materialne pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług; oraz
 • osoba rezygnująca z udziału w systemie ma prawo do odsprzedaży organizatorowi systemu za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich towarów, zakupionych od organizatora w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Wróć...


2.13  Sprzedaż w sklepach dyskontowych pod własną marką

Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów pod własną marką, tj. oznaczonych marką stanowiącą własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych, jeżeli towary te stanowią ponad 20% wartości obrotów.

Wróć...

3. Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji

Popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną, a także odpowiedzialność karnoprawną.

Wróć...


3.1 Odpowiedzialność cywilna

Przedsiębiorca, którego interes został naruszony, lub chociażby tylko zagrożony, w związku z dokonanym czynem nieuczciwej konkurencji, może żądać od przedsiębiorcy dokonującego czynu nieuczciwej konkurencji:

 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków tych działań,
 • złożenia określonego oświadczenia,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Z wymienionymi wyżej roszczeniami (z pewnymi wyjątkami) może także wystąpić organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.

Wróć...


3.2 Odpowiedzialność karna

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu popełnienia niektórych z przewidzianych w tej ustawie czynów nieuczciwej konkurencji. Popełnienie jednego z opisanych w ustawie przestępstw (lub wykroczeń) zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności (maksymalnie do 8 lat).
Ściganie przestępstw (lub wykroczeń) z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji następuje na wniosek (żądanie) pokrzywdzonego.

Wróć...

(Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2015)

Materiał przygotowany i opracowany dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. przez:

Kancelaria - Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij