PAIiH
 
> Strona Główna > Komisja Socjalna
  
Komisja Socjalna
Logotypy

Komisja Socjalna

Komisja Socjalna w obecnym składzie została powołana Uchwałą nr 1/III/2012 Zarządu PAIiIZ S.A. z dnia 5 stycznia 2012 r. W skład Komisji wchodzi:

dziewięciu przedstawicieli wybranych przez pracodawcę, w tym po jednym pracowniku z każdej komórki organizacyjnej Agencji:

 1. Leszek Kołodziejczyk - Departament Rozwoju Gospodarczego,
 2. Agnieszka Schütte - Departament Promocji Gospodarczej,
 3. Monika Zdrojek – Departament Rozwoju Gospodarczego,
 4. Marcin Buliński - Departament Rozwoju Gospodarczego,
 5. Monika Grzenda - Biuro Organizacji Kadr

Utworzenie Komisji Socjalnej jest zgodne  z obowiązującym w Agencji Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PAIiIZ S.A. z 2003 r.

Na podstawie §10 ww. Regulaminu do obowiązków Komisji Socjalnej należy:

 • przygotowywanie Planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (nie później niż do dnia 31 marca danego roku),
 • rozpatrywanie i wydawanie opinii dot. wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu, składanych przez osoby uprawnione do otrzymywania tych świadczeń, w szczególności celem stwierdzenia zgodności z przepisami prawa, Regulaminem i Planem, oraz przekazywanie tych wniosków i opinii do Zarządu PAIiIZ S.A. celem podjaecia decyzji,
 • informowanie pracowników o możliwościach otrzymania świadczeń z Funduszu,
 • monitorowanie zgodności wypłaty świadczeń z Funduszu z obowiazującymi przepisami prawa, obowiazujacym w Agencji Regulaminem oraz Planem,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością Funduszu i przyznanych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji, której przechowywanie wynika z obowiazków służbowych określonych dla pracowników,
 • przygotowywanie, na wniosek Zarządu informacji o działalności Funduszu i przyznanych świadczeniach.