Rejestr zmian
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.
Logo BIP.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej PAIH Logo PAIH
www.bip.gov.pl
www.paih.gov.pl

Zadania i kompetencje

Do zadań i kompetencji Zarządu należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Kodeksie spółek handlowych, statucie spółki oraz Regulaminie Zarządu. 

Zgodnie ze statutem spółki:

"§ 18

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 20

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

 2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

  1. regulamin Zarządu,

  2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,

  3. tworzenie i likwidacja oddziałów,

  4. powołanie prokurenta,

  5. zaciąganie kredytów i pożyczek,

  6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

  7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawienie weksli, z zastrzeżenie § 27 ust. 2 pkt 3 i 4 (§ 27 ust. 2 pkt 3 i 4 dot. kompetencji Rady Nadzorczej),

  8. zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 44 ust. 3 pkt 1-3 (§ 27 ust. 2 pkt 1 i 2 dot. kompetencji Rady Nadzorczej).

  9. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

§ 21

 1. Opracowanie planów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

 2. Zarząd Spółki jest obowiązany, w trybie art.  5a - 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, ze zm.), uzyskać zgodę Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na postawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli przedmiot tej czynności przekracza równowartość kwoty 50.000 EUR w złotych.”

Regulamin Zarządu określa zadania Zarządu w sposób następujący:

"§ 2

 1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.”

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2015-10-02 16:27:45 (Małgorzata Zaremba)
Opublikowano: 2015-10-02 16:27:48 (Małgorzata Zaremba)

Ilość odwiedzin: 13396

Strona do wydrukuPoleć stronęNa górę
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50; 00-025 Warszawa; tel.: +48 22 334 98 00; email: webmaster@paih.gov.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności