Rejestr zmian
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.
Logo BIP.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej PAIH Logo PAIH
www.bip.gov.pl
www.paih.gov.pl

Walne Zgromadzenie

Do zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Kodeksie spółek handlowych i statucie spółki. Zgodnie ze statutem spółki: 

Ҥ 44

1.     Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1)       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2)       odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu na podstawie § 23 ust. 2,

3)       udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

4)       podział zysku lub pokrycie straty,

5)       przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2.     Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)       powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

2)       postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,

3)       wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która  wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 2),

4)       ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,           z zastrzeżeniem § 24 ust. 2.

3.     Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1)       zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2)       nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,

3)       nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,

4)       zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

5)       podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,

6)       emisja obligacji każdego rodzaju,

7)       nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

8)       przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,

9)       tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

10)  użycie kapitału zapasowego,

11)  postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

4.     Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)       połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2)       zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

3)       zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4)       rozwiązanie i likwidacja Spółki.

5.     Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

1)       zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

a)        zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

b)       zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziałów w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

c)        zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

2)       określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

a)        zmiany Statutu lub umowy Spółki,

b)       podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

c)        połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki,

d)       zbycia akcji lub udziałów Spółki,

e)        zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

f)          nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,

g)        rozwiązanie i likwidacja Spółki."

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2015-10-02 16:28:32 (Małgorzata Zaremba)
Opublikowano: 2015-10-02 16:28:34 (Małgorzata Zaremba)

Ilość odwiedzin: 12991

Strona do wydrukuPoleć stronęNa górę
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50; 00-025 Warszawa; tel.: +48 22 334 98 00; email: webmaster@paih.gov.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności