Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Eksport

ukrainaQ&A Ukraina, Rosja, Białoruś
I. Kontynuowanie/zakończenie działalności w Ukrainie, Rosji, Białorusi

1. Czy firma realizująca zlecenie eksportowe do Rosji, które zostało tylko częściowo opłacone przez odbiorcę, powinna w obecnej sytuacji finalizować kontrakt? Czy kontrakty zawarte przed 24.02.2022 są objęte sankcjami?

Rekomendujemy rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie zaczynając od szczegółowej  analizy warunków kontraktu – konieczne jest dokonanie oceny zakresu przedmiotowego umowy pod kątem towarów objętych ograniczeniami, przy uwzględnieniu klasyfikacji celnej (CN), chemicznej (CA) lub innej (zastosowanej w przepisach sankcyjnych), a także weryfikacja partnerów gospodarczych pod kątem list podmiotów objętych ograniczeniami. Zachęcamy do zapoznania się z głównymi elementami takiej analizy dostępnej w zakładce „umowy eksportowe” w naszym alercie sankcyjnym.
Analizę należy również uzupełnić o zapoznanie się z aktem prawnym, który jest podstawą do nałożenia sankcji. Warto mieć na uwadze, że w decyzjach dotyczących sankcji nakładanych prze Unię Europejską oraz podmioty prawa międzynarodowego na Rosję i Białoruś następują liczne zmiany/nowelizacje/rozszerzenia. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie stanu prawnego na datę realizacji transakcji.


2. Jak powinien postąpić polski przedsiębiorca chcący w zgodzie z regulacjami prawno-skarbowymi wycofać się ze spółki mającej siedzibę w Federacji Rosyjskiej, w sytuacji braku zgody rosyjskiego wspólnika na odkupienie udziałów od wspólnika polskiego?

Rekomendujemy dążenie do polubownego rozwiązania sprawy oraz skorzystania z usług miejscowej kancelarii prawniczej, najlepiej z polecenia (PAIH może udzielić konkretnych rekomendacji w tym zakresie). Trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem rosyjskim wspólnicy rosyjskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.


3. Jak powinna postąpić polska firma importująca towary z Białorusi, które obecnie objęte są ograniczeniami wskutek nałożonych na ten kraj sankcji lub białoruskich sankcji odwetowych? Czy firma może uzyskać pozwolenie na taki import?

W sytuacji gdy w łańcuchu dostaw danej firmy znaczącą rolę odgrywają dostawcy z rynków objętych sankcjami (dotyczy to również rynku objętego działaniami wojennymi) powinna ona w pierwszej kolejności zrewidować swoje źródła zaopatrzenia i podjąć działania w celu znalezienia dostawców z alternatywnych rynków. Należy podkreślić, że wszelkie próby omijania sankcji międzynarodowych narażają firmę na konsekwencje prawne. Obecna sytuacja dowodzi jak istotną rolę w zapewnieniu stabilności działalności gospodarczej odrywa dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz rynków zbytu.

4. Czy w przypadku opłacenia w całości zamówienia importowego z Rosji, które nie zostało jeszcze całkowicie zrealizowane (firma polska czeka na ostatni transport drogą lądową przez Rosję i Białoruś), może być ono bez przeszkód sfinalizowane?

Rekomendujemy rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie zaczynając od szczegółowej  analizy warunków kontraktu – konieczne jest dokonanie oceny zakresu przedmiotowego umowy pod kątem towarów objętych ograniczeniami, przy uwzględnieniu klasyfikacji celnej (CN), chemicznej (CA) lub innej (zastosowanej w przepisach sankcyjnych), a także weryfikacja partnerów gospodarczych pod kątem list podmiotów objętych ograniczeniami. Zachęcamy do zapoznania się z głównymi elementami takiej analizy dostępnej w zakładce „umowy eksportowe”  w naszym alercie sankcyjnym.
Analizę należy również uzupełnić o zapoznanie się z aktem prawnym, który jest podstawą do nałożenia sankcji. Warto mieć na uwadze, że w decyzjach dotyczących sankcji nakładanych przez Unię Europejską oraz podmioty międzynarodowe oraz wobec Rosji i Białorusi następują liczne zmiany/nowelizacje/rozszerzenia i w związku z tym niezbędne jest uwzględnienie stanu prawnego na datę realizacji transakcji.


5. Czy w przypadku opłaconego w całości przez odbiorcę w Rosji zamówienia eksportowego, które dokonane było przed wprowadzeniem ograniczeń w handlu między Rosją i EOG, może być ono bez przeszkód sfinalizowane przez polskiego eksportera?

Rekomendujemy rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie zaczynając od szczegółowej  analizy warunków kontraktu – konieczne jest dokonanie oceny zakresu przedmiotowego umowy pod kątem towarów objętych ograniczeniami, przy uwzględnieniu klasyfikacji celnej (CN), chemicznej (CA) lub innej (zastosowanej w przepisach sankcyjnych), a także weryfikacja partnerów gospodarczych pod kątem list podmiotów objętych ograniczeniami. Zachęcamy do zapoznania się z głównymi elementami takiej analizy dostępnej w zakładce „umowy eksportowe” w naszym alercie sankcyjnym.
Analizę należy również uzupełnić o zapoznanie się z aktami prawnymi które są podstawą do nałożenia sankcji.
Warto mieć również na uwadze sankcje odwetowe, które są wprowadzane przez rząd rosyjski wobec państw członkowskich UE i środowiska międzynarodowego, które sprzeciwiło się agresji Rosji na Ukrainę. Trzeba pamiętać, że w publikowanych aktach  następują liczne zmiany/nowelizacje/rozszerzenia i w związku z tym niezbędne jest uwzględnienie stanu prawnego na datę realizacji transakcji.
Zachęcamy do śledzenia aktualności w zakładce „rosyjskie akty prawne” PAIH | Rosyjskie akty prawne"


6. Czy obecna sytuacja na Ukrainie może być podstawą do rozwiązania umowy, czy można to traktować jako siłę wyższą?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności przeanalizować postanowienia konkretnej umowy w części dotyczącej warunków na jakich może być ona rozwiązana oraz zastosowania klauzuli o sile wyższej.
Informacje na temat okoliczności wystąpienia siły wyższej i oraz zaświadczenia potwierdzającego ich wystąpienia są dostępne w naszym alercie kryzysowym ,który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku ukraińskim.7. Czy jest możliwość sprowadzenia z Ukrainy floty samochodów należącej do polskiej spółki?

Przejazd samochodem osobowym przez terytorium Ukrainy jest możliwy (stan na 25.03.2022], ale nie może go prowadzić mężczyzna w wieku 18-60 lat będący obywatelem Ukrainy.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym alercie kryzysowym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku ukraińskim."


II. Poland. Business Harbour

1. Czy jest możliwość uzyskania wizy PBH (Poland. Business Harbour) poza krajem zamieszkania (np. w Gruzji lub Uzbekistanie przez obywatela Białorusi)?

Tak, istnieje taka możliwość, ale tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach


2. W jaki sposób można uzyskać w PAIH rekomendację dla pracowników z Białorusi ubiegających się o wizę PBH (Poland. Business Harbour)?

Poprzez wypełnienie przesłanych przez PAIH formularzy aplikacyjnych i odesłanie ich na adres pbh@paih.gov.pl


3. Czy firma białoruska może relokować swój biznes do Polski i skorzystać przy tym ze wsparcia PAIH?

Tak. W PAIH można przeprowadzić relokację na dwa sposoby: w ramach programu Poland Business Harbour (zgłoszenia kierowane na adres pbh@paih.gov.pl) oraz przy wsparciu Centrum Inwestycji (zgłoszenia na skrzynkę invest@paih.gov.pl).


4. Czy białoruska firma produkcyjna (spoza branży IT) może uzyskać wsparcie w przeniesieniu działalności do Polski w ramach programu Poland. Business Harbour?

Tak, program PBH dostępny jest dla wszystkich małych, średnich i dużych przedsiębiorców, którzy zamierzają relokować część swoich pracowników do Polski


5. Czy rosyjska firma medialna, która nie może prowadzić swojej działalności w efekcie wprowadzonych w Federacji Rosyjskiej zmian w przepisach prawnych może uzyskać pomoc w przeniesieniu swojej siedziby do Polski?

Aktualnie PAIH nie udziela wsparcie firmom z rosyjskim kapitałem.


6. Czy PAIH udziela wsparcia w postaci umawiania wizyt w placówkach dyplomatycznych RP (Ambasady, Konsulaty) w krajach objętych programem Poland.Business Harbour, aby pracownicy firm relokujących się do Polski mogli ubiegać się o wizy PBH?

PAIH wspiera firmy w relokacji pracowników wydając im rekomendacje wizowe, które przyspieszają ścieżkę uzyskania wizy w konsulatach. PAIH nie wspiera w umawianiu spotkań wizowych w konsulatach.


7. Czy program Poland. Business Harbour obejmuje też osoby (obywateli Białorusi) które już znajdują się w Polsce?

Nie ma możliwości aplikowanie o wizę PBH w Polsce.


III. Przekraczanie granicy


1. Czy podróżujący może wjechać do Białorusi?

A. Granica lądowa (stan na 25.03.2022):

 • NIE. Generalnie wjazd dla obcokrajowców jest czasowo wstrzymany, przy czym wjechać mogą obcokrajowcy posiadający pobyt czasowy i stały w Białorusi (bez ograniczeń) oraz udający się w delegację służbową pod warunkiem, że posiadają zaproszenie od białoruskiej osoby prawnej (spółki różnego rodzaju, urzędy, organizacje publiczne (wszystkie podmioty prawa gospodarczego, które są zarejestrowane, posiadają pieczątkę, konto bankowe i t.d.), a także osoby spełniające poszczególne kryteria na podstawie prawa lokalnego: szczegóły na stronie internetowej.
  Obywatele Republiki Białorusi oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy nie muszą wykonywać testu PCR przy wjeździe do kraju. W pozostałych przypadkach podróżni muszą przedstawić oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego szczepienia przeciwko zakażeniu COVID-19 lub wyniki testu PCR.

 • WAŻNE!
  Oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko zakażeniu COVID-19 lub wynik testu PCR muszą mieć formę papierową i być sporządzone w języku białoruskim lub rosyjskim i (lub) angielskim. Przedstawione w innych językach są nieważne, nawet jeśli zostaną przetłumaczone i poświadczone notarialnie. Samoizolacja została zniesiona dla wszystkich białoruskich obywateli przybywających z zagranicy. Jednocześnie osoby, na które została nałożona izolacja przed wejściem w życie uchwały nr 727, zobowiązane są do jej zakończenia zgodnie z pierwotnie przyjętym terminem. 
 • WAŻNE!
  Kurs szczepień przeciwko zakażeniu COVID-19 należy zakończyć w ciągu 1 do 12 miesięcy przed datą przyjazdu na terytorium Republiki Białoruś. Dokument szczepienia musi zawierać nazwisko i imię obywatela, datę zakończenia szczepień (w języku białoruskim lub rosyjskim i (lub) angielskim).
 • WAŻNE!
  Osoby chcące przekroczyć granicę z Białorusią muszą przedstawić przetłumaczone przysięgle na jeden z języków państwowych Republiki Białoruś (białoruski, rosyjski) dokumenty potwierdzające cel podróży. W przypadku tranzytu obywateli Federacji Rosyjskiej do Rosji test PCR nie jest wymagany.

B: Granica powietrzna (stan na 09.03.2022):

 • Dla obywateli Republiki Białoruś oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na Białorusi nie ma ograniczeń w wjeździe do kraju. Nie potrzebują oni też testu PCR.
  Cudzoziemcy i bezpaństwowcy (z wyjątkiem tych, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy/stały na Białorusi) mogą wjechać na Białoruś tylko transportem lotniczym.
  Cudzoziemcy i bezpaństwowcy powyżej 6 r.ż.t (z wyjątkiem osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy/stały na Białorusi) przy wjeździe do Białorusi muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 3 dni przed przekroczeniem granicy.
  Z tego obowiązku są zwolnione osoby  posiadające zaświadczenie o przebiegu szczepienia przeciwko COVID-19.

 • WAŻNE!
  Okres ważności dokumentu PCR liczony jest od dnia jego wykonania, który uważany jest za pierwszy dzień ważności PCR, do upływu czwartego dnia. (Jeżeli data PCR to 01.12.2020, to od 05.12.2020 (godz. 00.00)  dokument PCR nie jest ważny na wjazd do Republiki Białoruś).
  Jeśli podróżny posiada dokument potwierdzający całodobowy tranzyt przez terytorium Białorusi, test PCR nie jest potrzebny.
  W przypadku braku dokumentu potwierdzającego całodobowy tranzyt przez terytorium Białorusi, cudzoziemcowi zostanie wydany formularz przyjazdu, który przy wyjeździe do kraju należy przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej. W takim przypadku w ankiecie, jako miejsce zamieszkania (pobytu) w Republice Białoruś, podróżni muszą dokonać wpisu: „przejazd przez terytorium Republiki Białoruś w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.


IV. Relokacja firm polskich


1. Czy firma polska prowadząca do tej pory działalność na terenie Białorusi może uzyskać wsparcie PAIH w relokacji biznesu do Polski spowodowanej problemami z surowcami oraz sankcjami UE (jak również kontrsankcjami ze strony Białorusi)?

Tak. W takim przypadku wsparcia w relokacji udzieli Centrum Inwestycji PAIH, zgłoszenia na skrzynkę invest@paih.gov.pl.V. Relokacja firm ukraińskich (także co-work)


1. Na jaką pomoc w przeniesieniu działalności do Polski z powodu działań wojennych mogą liczyć firmy ukraińskie i jaką ścieżką powinny się zgłaszać po taką pomoc?

Zapraszamy do zapoznania się z informacją wskazaną pod adresem: https://www.paih.gov.pl/pomoc_dla_ukrainy


2. Gdzie firma ukraińska chcąca przenieść produkcję do Polski może uzyskać informacje nt. możliwości wynajęcia powierzchni produkcyjnej, biurowej i magazynowej oraz formalności z tym związanych?

PAIH wspiera firmy, które planują przeniesienie biznesu do Polski, szczegóły wsparcia: https://www.paih.gov.pl/pomoc_dla_ukrainy


3. W jaki sposób firma ukraińska może się ubiegać o udostępnienie tymczasowej przestrzeni biurowej na czas załatwiania formalności i innych czynności związanych z przenoszeniem działalności do Polski (przestrzeń co-working)?

Zapraszamy do kontaktu poprzez stronę: https://cowork-ukraina.paih.gov.pl/


4. Gdzie mogą się zgłaszać polskie firmy, które mają możliwość nieodpłatnego lub płatnego udostępnienia przestrzeni produkcyjnej, biurowej lub magazynowej dla firm ukraińskich szukających możliwości relokacji do Polski z terenu Ukrainy?

Zapraszamy do kontaktu na adres invest@paih.gov.pl lub ukraina@paih.gov.pl


5. Gdzie mogą się zgłaszać polskie firmy, które chcą nieodpłatnie (lub na preferencyjnych warunkach) świadczyć usługi wspomagające działalność gospodarczą (np. Usługi doradcze, prawne, księgowe) na rzecz firm ukraińskich relokujących się do Polski z terenu Ukrainy?

Zapraszamy do kontaktu na adres invest@paih.gov.pl lub ukraina@paih.gov.pl


VI. Rozliczenia finansowe


1. Czy są problemy z transferami pieniężnymi między Polską i Białorusią?

Tak (stan na 25.03.2022). Wiele białoruskich banków jest objętych sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską i podmioty prawa międzynarodowego w związku z czym pojawiają się problemy z transferami i wymianą walut – banki wprowadzają dzienne limity na transfery i wymianę waluty. Trzy białoruskie banki zostały odcięte od dostępu do systemu SWIFT: Bank Dabrabyt, BelaGazpromBank, Bank Rozwoju Republiki Białorusi. Ponadto Unia Europejska podjęła decyzję o zamrożeniu środków Banku Centralnego Białorusi oraz wprowadziła zakaz obrotu papierami wartościowymi denominowanymi w euro lub banknotami z podmiotami białoruskimi.
Szczegóły dotyczące ograniczeń finansowych są dostępne w naszym alercie sankcyjnym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku białoruskim.


2. Czy można wykonywać przelewy z przedstawicielstwa polskiej spółki na Ukrainie do spółki w Polsce?

Nie można (stan na 25.03.2022), ponieważ Narodowy Bank Ukrainy ograniczył wykonywanie przelewów za granicę, z wyjątkiem płatności za import wybranych pozycji z listy ogłoszonej przez Rząd Ukrainy. Szczegóły dotyczące ograniczeń finansowych są dostępne w zakładce o tej samej nazwie w naszym alercie kryzysowym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku ukraińskim.


3. Jak można odzyskać należności od ukraińskich firm za dostarczone wcześniej towary?

Przelewy za granicę zostały ograniczone przez Bank Narodowy Ukrainy (stan na 18.03.2022). Wyjątkiem są płatności za dostawy towarów ze specjalnej listy krytycznego importu, opracowaną przez Rząd Ukrainy.
Szczegóły dotyczące ograniczeń finansowych są dostępne w zakładce o tej samej nazwie w naszym alercie kryzysowym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku ukraińskim.


4. Czy można dokonywać płatności za zakupione towary na rzecz firm, których udziałowcami są osoby objęte sankcjami? Dotyczy także firm, które mają siedzibę w innych krajach niż Rosja, Białoruś i Ukraina.

Rekomendujemy rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie zaczynając od szczegółowej  analizy warunków kontraktu – konieczne jest dokonanie oceny zakresu przedmiotowego umowy pod kątem towarów objętych ograniczeniami, przy uwzględnieniu klasyfikacji celnej (CN), chemicznej (CA) lub innej (zastosowanej w przepisach sankcyjnych), a także weryfikacja partnerów gospodarczych pod kątem list podmiotów objętych ograniczeniami. Zachęcamy do zapoznania się z głównymi elementami takiej analizy dostępnej w zakładce „umowy eksportowe” w naszym alercie sankcyjnym.

Analizę należy również uzupełnić o zapoznanie się z aktem prawnym, który jest podstawą nałożenia sankcji. Warto mieć na uwadze, że w decyzjach dotyczących sankcji nakładanych przez podmioty prawa międzynarodowego, w tym Unię Europejską, na Rosję i Białoruś następują liczne zmiany/nowelizacje/rozszerzenia. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie stanu prawnego na datę realizacji transakcji.


VII. Sankcje/kontrsankcje


1. Czy sankcje indywidualne nałożone na podmioty rosyjskie dotyczą także eksportu/importu towarów, których dostawy zostały zagwarantowane na podstawie umów zawartych przed nałożeniem sankcji?

Chcąc jednoznacznie odpowiedzieć na niniejsze pytanie, należy każdorazowo zapoznać się z aktem prawnym, będącym podstawą do nałożenia sankcji oraz sprawdzić warunki zawartej umowy.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym alercie sankcyjnym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku rosyjskim.
Informacje na temat obowiązujących sankcji nałożonych na Rosję przez podmioty prawa międzynarodowego, w tym Unię Europejską, można również znaleźć tutaj.


2. Jakie występują ograniczenia w eksporcie do Rosji w wyniku sankcji nałożonych na ten kraj i rosyjskich sankcji odwetowych oraz gdzie należy szukać aktualnych i szczegółowych informacji (dotyczących także konkretnych towarów)?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym alercie sankcyjnym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku rosyjskim.
Informacje na temat obowiązujących sankcji nałożonych przez podmioty prawa międzynarodowego, w tym Unię Europejską, można również znaleźć tutaj.


3. Czy obowiązują jakieś restrykcje na eksport polskich produktów do Ukrainy?

Na skutek działań wojennych prowadzenie działalności gospodarczej jest aktualnie niemożliwe w niektórych regionach Ukrainy. W całym kraju występują poważne problemy w rozliczeniach transakcji na skutek ograniczeń wprowadzanych przez Narodowy Bank Ukrainy. Na mocy Rozporządzenia „O funkcjonowaniu systemu bankowego i rynku walutowego od 24 lutego 2022 roku w warunkach stanu wojennego na całym terytorium Ukrainy” wprowadzono szereg tymczasowych ograniczeń w funkcjonowaniu systemu bankowego i rynku walutowego celem zapewnienia stabilnego funkcjonowania systemu finansowego państwa, maksymalnego wspierania działań Sił Zbrojnych Ukrainy, a także sprawnego funkcjonowania elementów infrastruktury krytycznej.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym alercie kryzysowym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku ukraińskim.


4. Jakie występują ograniczenia w eksporcie produktów z Polski do Białorusi w wyniku sankcji nałożonych na ten kraj oraz białoruskich sankcji odwetowych? Gdzie szukać aktualnych i szczegółowych informacji (dotyczących także konkretnych towarów)?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym alercie sankcyjnym, który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku białoruskim.
Informacje na temat obowiązujących sankcji nałożonych przez podmioty prawa międzynarodowego, w tym Unię Europejską, można również znaleźć tutaj.
Od 1 stycznia 2022 r. Białoruś wprowadziła zakaz importu szeregu produktów rolno-spożywczych z państw Unii Europejskiej (w tym Polski), a także kilku innych krajów. Jest to odpowiedź białoruskich władz na kolejny pakiet międzynarodowych sankcji wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za  represje względem białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wykorzystywanie sprowadzanych do Białorusi migrantów w celu destabilizacji sytuacji na granicy z Unią Europejską.
Zakaz importu wprowadzony przez władze białoruskie ma obowiązywać przez 6 miesięcy. Dotyczy on m.in. takich towarów jak: mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso i produkty drobiowe, podroby, tłuszcze, kiełbasy, mięso solone, suszone i wędzone, mączka mięsna, mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce, orzechy, wyroby cukiernicze, sól. Z zakazu importu wyłączone zostały m.in. produkty wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji tzw. "krytycznego importu".
Władze białoruskie zachowały sobie możliwość udzielania kwot na import towarów objętych embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzegła sobie prawo do rozszerzania listy towarów, których dotyczy zakaz importu.
Wykaz wszystkich produktów objętych zakazem został zamieszczony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z 6 grudnia 2021 r. nr 700 ws. zastosowania specjalnych środków wobec poszczególnych rodzajów towarów, czytaj tutaj.


5. Jakie występują ograniczenia w imporcie z Białorusi w wyniku sankcji nałożonych na ten kraj oraz białoruskich sankcji odwetowych? Gdzie szukać aktualnych i szczegółowych informacji (dotyczących także konkretnych towarów)?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym alercie sankcyjnym [link], który zawiera aktualne informacje na temat sytuacji na rynku białoruskim.
Aktualne informacje na temat obowiązujących sankcji nałożonych na Białoruś przez podmioty prawa międzynarodowego, w tym Unię Europejską można również znaleźć pod adresem. Rekomendujemy zapoznanie się z treścią rozporządzeń dostępnych tutaj i tutaj.


6. Jakie występują ograniczenia w imporcie z Rosji w wyniku sankcji nałożonych na ten kraj i rosyjskich sankcji odwetowych oraz gdzie szukać aktualnych i szczegółowych informacji (dotyczących także konkretnych towarów)?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym alercie sankcyjnym, który zawiera aktualne materiały na temat sytuacji na rynku rosyjskim.
Informacje na temat obowiązujących sankcji odwetowych przyjętych przez rząd rosyjski są dostępne w zakładce PAIH | Rosyjskie akty prawne.
Aktualne informacje na temat obowiązujących sankcji nałożonych na Rosję przez podmioty prawa międzynarodowego, w tym Unię Europejską, można również znaleźć pod adresem.VIII. Zerwane łańcuchy dostaw z Ukrainą, Rosją, Białorusią

1. Czy w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw wskutek działań wojennych (Ukraina) lub ograniczeń w handlu z Rosją i Białorusią (sankcje i sankcje odwetowe) firmy działające w Polsce mogą liczyć na pomoc publiczną w znalezieniu alternatywnych dostawców?

Tak. Sytuacja gospodarcza w zakresie zaopatrzenia w surowce i komponenty do produkcji uległa znaczącemu pogorszeniu w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę, towarzyszących konfliktowi sankcji nakładanych przez podmioty prawa międzynarodowego na Rosję i wspierającą ją Białoruś oraz sankcji odwetowych. PAIH wspomaga działającym w Polsce firmom w nawiązaniu kontaktów z alternatywnymi dostawcami.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij