Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-585) ul. Bagatela 12. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 121 818 000 zł opłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67.

 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie www.paih.gov.pl, pod adresem e-mail: iod@paih.gov.pl; pod numerem telefonu 22 334 99 87; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.


 2. Cele i podstawy przetwarzania.

  Będziemy przetwarzać Twoje dane:
  1. w celu wysyłania comiesięcznego wydania „PAIH Business Brief” z:

   • najnowszymi wydarzeniami z kraju i zagranicy,
   • prezentacjami rynków zagranicznych i atrakcyjności inwestycyjnej województw,
   • informacjami na temat ekspertów Zagranicznych Biur Handlowych,
   • narzędziami wsparcia,
   • raportami i komentarzami,
   • ciekawymi informacjami.

   oraz okazjonalnego wysyłania „PAIH Business Brief Alert” zawierającego:

   • przypomnienia o najważniejszych wydarzeniach orgaznizowanych przez Agencję i jej partnerów,
   • konkursach organizowanych przez Agencję i jej partnerów,
   • programach wsparcia organizowanych przez Agencję i jej partnerów,
   • zaproszenia na nadchodzące wydarzenia.

  2. oraz prowadzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Agencji związanych z liczbą subskrybentów na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w pkt XI.
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Prawo do sprzeciwu

  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.


 2. Okres przechowywania danych.

  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane w celach uwzględnionych w punkcie III.
  1. do czasu, aż wycofana zostanie zgoda na ich przetwarzanie lub ustalimy, że się zdezaktualizowały dane wprowadzone do naszych zasobów;
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń;
  3. w celach analitycznych - przez okres jednego miesiąca po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, albo po upływie 10 lat.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

podmiotom z Grupy PFR (PFR, PFR Venture, PFR TFI S.A., KUKE S.A., PARP, ARP S.A., BGK), podmiotom nadzorującym działania PAIH S.A. (Minister właściwy do spraw gospodarki, Premier, itp.), naszym regionalnym partnerom z Centrów Obsługi Inwestora oraz Specjalnym Strefom Ekonomicznym, a także naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe) np. firmom informatycznym.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów zawartych w punkcie III.

 1. Twoje dane nie będą profilowane

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych podanych w procesie rejestracji do „PAIH Business Brief” przez: Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-585) ul. Bagatela 12. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 121 818 000 zł opłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67 w celach określonych w punkcie III.

 1. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.