Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
4 listopada 2019

Projekt "Mój biznes za granicą" - nabór na partnera krajowego

Ogłoszenie o naborze partnera krajowego do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pt. "Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych".

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój,
Oś IV Innowacje Społeczne, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2014 poz.1146 z późn.zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerem krajowym  i zagranicznym w następującym temacie - "Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności  na rynkach międzynarodowych".

 1. Cel partnerstwa
  Celem partnerstwa jest przygotowanie i przetestowanie modelu wsparcia, który Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wykorzysta w obsłudze  MŚP rozważających ekspansję zagraniczną. Opracowany, przy wsparciu partnera ponadnarodowego i krajowego, model ma za zadanie podnieść efektywność polskich MŚP w procesie ekspansji międzynarodowej.

 2. Zakres tematyczny projektu
  1) działania związane z wypracowaniem, przetestowaniem i wdrożeniem modelu wsparcia, w tym edukacyjnego, skierowanego do  MŚP planujących ekspansję i zamierzających umiędzynarodowić swoją ofertę na nowych rynkach;
  2) wymiana informacji i doświadczeń dotyczących modelu wsparcia, w tym edukacyjnego, MŚP planujących ekspansję zagraniczną z wykorzystaniem doświadczeń partnera ponadnarodowego;
  3) działania związane z praktycznym wdrożeniem nowego rozwiązania (uzupełnienie oferty PAIH o nowe narzędzie wsparcia polskich MŚP wypracowane przy udziale partnera ponadnarodowego z wykorzystaniem jego doświadczenia w zakresie wsparcia MŚP w obszarze internacjonalizacji).

 3. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera krajowego
  1) Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
  2) Zaplanowanie i przeprowadzenie działań zgodnie z pkt 2.
  3) Ostateczny zakres działań Partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

 4. Wymagania wobec Partnera krajowego
  1) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2) Działający na rynku co najmniej 5 lat.
  3) Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i projektów finansowanych przez KE, w tym w partnerstwie z różnymi organizacjami w PL i za granicą.
  4) Co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów akceleracyjnych, w tym realizacja działań edukacyjnych dla przedsiębiorców.
  5) Praktyczne doświadczenia w realizacji przedsięwzięć/zadań opartych na mentoringu biznesowym, dysponowanie siecią ekspertów i co najmniej 20 mentorów z doświadczeniem w obszarze internacjonalizacji.
  6) Wniesienie do projektu:
      a) zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu),  organizacyjnych lub technicznych,
  7) Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem i jego realizację.
  8) Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze Partnera krajowego.
  9) Dodatkowym atutem będzie funkcjonowanie w międzynarodowej sieci współpracy.

 5. Partnerem może być podmiot z sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

 6. Partnerem nie może być:
  a. podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
  b. zalegający z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych,
  c. podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

 7. Przygotowanie oferty
  Oferty składane przez potencjalnych partnerów należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 8. Składanie ofert i osoba do kontaktu
  1) Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia na stronie www.paih.gov.pl tj. w terminie do 25 listopada 2019 r. do godz. 12:00 w wersji papierowej w sekretariacie pod adresem Polska Agencja Inwestycja i Handlu S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres email:  angelika.wojcik@paih.gov.pl
  2) Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

  Osoba wyznaczona do kontaktu: Angelika Wójcik
  adres email:  angelika.wojcik@paih.gov.pl
  tel.: 22 334 99 24

 9. Kryteria wyboru Partnerów
  1) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2) Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
  3) Doświadczenie w realizacji projektów zgodnie z pkt 4 ppkt 2),3),4),5) niniejszego ogłoszenia.
  4) Opis zadań/przedsięwzięć, w które Partner może się zaangażować.

 10. Informacje dodatkowe
  1) Informacja o wyborze Partnera/Partnerów zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
  2) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania w ramach  złożonego projektu w trybie pozakonkursowym.
  3) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 11. Obowiązek informacyjny
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Uczestnika postępowania jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA z siedzibą w Warszawie (adres: 00 - 025 Warszawa, ul. Krucza 50), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000109815;
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez PAIH osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@paih.gov.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;
  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z otwartym naborem Partnera/ów w ramach  projektu pn.: "Mój biznes za granicą - model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności  na rynkach międzynarodowych";
  4. Odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postepowaniem o udzielenie zamówienia mogą być podmioty kontrolujące zamówienie, w szczególności właściwa instytucja wdrażajaca, pośredniczaca,  lub zarządzajaca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy w zakresie jakim  wynika  to z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, w których Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); operatorzy systemów informatycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
  6. Osoby, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Uczestnika postępowania posiadają:
   1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
   3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu:
   1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego będą zebrane.
  9. Przekazane dane osobowe: będą przetwarzane przez okres konieczny do wyłonienia Partnera/ów oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Załączniki:

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij