Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
30 sierpnia 2019

Wywiad z Nyoman Suarja, CEO, Bank Mandiri (Europe)/ Interview with Nyoman Suarja, CEO, Bank Mandiri (Europe)

English version below
22 maja 2019 r. w Centrum Informacyjnym PAIH w Warszawie odbyło się seminarium „Doing Business in Indonesia: Oportunites for Polish enterprises in Indonesia z udziałem ponad 20 rodzimych firm. Pokłosiem tego wydarzenia jest wywiad z Nyoman Suarja, CEO, Bank Mandiri.

Sukcesem seminarium była obecność delegacji reprezentowanej przez wysokich rangą przedstawicieli Urzędu Kontroli Inwestycji Zagranicznych (BKPM), Banku Mandiri London (jedyne przedstawicielstwo Banku Mandiri (największego banku Indonezji) w Europie oraz przedstawiciela Ministerstwa Ekonomii. Było to pierwsze tego typu dedykowane wydarzenie w Polsce. Przedstawiciele Banku Mandiri, zaskoczeni zainteresowaniem polskich przedsiębiorców rynkiem indonezyjskim, dynamiką rozwoju gospodarczego a także nowoczesnością systemu bankowego w Polsce zgodzili się podzielić z nami swoimi doświadczeniami z pobytu w Polsce i perspektywie współpracy w najbliższych latach.

Jakie są Pana wrażenia z pobytu w Polsce i udziału w seminarium Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu?
 
Nyoman Suarja, CEO, Bank Mandiri (Europa): Seminarium zorganizowane przez PAIH to ważny krok w zacieśnianiu współpracy między Polską a Indonezją. To było bardzo inspirujące wydarzenie ze względu na liczbę i rangę uczestników sektora biznesowego.

Dlaczego polskie MŚP powinny rozważyć Indonezję jako kluczowy rynek ekspansji?
 
Przede wszystkim należy podkreślić wielkości rynku. Indonezja liczy 260 milionów mieszkańców, z rosnącą klasą średnią w wieku produkcyjnym. Nie bez znaczenia jest strategiczne położenie. Indonezja, należąc do Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, otwiera bramy do jednego z największych bloków gospodarczych świata. Stowarzyszenie zrzesza 10 krajów z populacją na poziomie 650 milionów.

W jaki sposób Polska może zainteresować i przyciągnąć indonezyjskich przedsiębiorców?
 
Jednym z kluczowych elementów jest poznanie możliwości i potrzeb inwestycyjnych obu krajów, wzajemny udział w wydarzeniach biznesowych, programów promocyjnych i wizyt studyjnych.

Czy Bank Mandiri uwzględnia Polskę w strategii ekspansji na rynki europejskie, planujecie otwarcie oddziału?

Bank Mandiri Europe Ltd jest spółką w 100% zależną od PT Bank Mandiri (Persero) Tbk i na razie jedynym biurem w UE dla tej grupy. W zależności od poziomu rozwoju relacji biznesowych  istnieje możliwość wejścia na rynek polski.  Nasza strategia ekspansji biur za granicą obejmuje wsparcie w ich otwarciu w każdym kraju, w którym nasi klienci chcą rozwijać działalność.

Jakie kroki powinny być podjęte w celu zacieśnienia współpracy polsko-indonezyjskiej?

Pierwszą i strategiczną kwestią jest mentalne odblokowanie przedsiębiorców. Obie strony powinny przede wszystkim lepiej poznać swoje potrzeby i możliwości. Udział w misjach biznesowych, pozwoli na wymianę doświadczeń, nawiązanie relacji biznesowych. Warto zauważyć, że Indonezja i Polska odgrywają teraz główną rolę w swoim regionie. Oba kraje mają znaczący wzrost gospodarczy na poziomie 3-5% rocznie.

 

English version

On May 22, 2019, the PAIH Information Center in Warsaw hosted the seminar "Doing Business in Indonesia: Oportunites for Polish enterprises in Indonesia” with the participation of over 20 domestic companies. The result of this event is an interview with the Nyoman Suarja, CEO, Bank Mandiri.

The seminar's success was the current delegation represented by high-rank institutions of the Office for Foreign Investment Control (BKPM), Bank Mandiri London (the only representative office of Bank Mandiri in Europe) and representative of the Ministry of Economy. It was the first dedicated event of this type in Poland. Representatives of Bank Mandiri, surprised by the interest of Polish entrepreneurs in the Indonesian market, the dynamics of economic development as well as the modernity of the banking system in Poland agreed to share with us their experience of staying in Poland and the prospect of cooperation in the coming years.


What are your impressions from the recent delegation to Poland and the seminar hosted by the Polish Investment and trade agency?


Nyoman Suarja, CEO, Bank Mandiri (Europe): The seminar organized by PAIH is an important step in strengthening cooperation between Poland and Indonesia. It was a very inspiring event due to the number and rank of business sector participants.

Why Polish SME’s shall consider Indonesia as the key destination in their foreign expansion strategy?


First of all, the size of the market should be emphasized. Indonesia has 260 million inhabitants, with a growing middle class of working age. Secondly the strategic location. Indonesia, belonging to the Association of Southeast Asian Nations ASEAN, is a hub to enter the largest economic market of the world. The association brings together 10 countries with a population of 650 million.


How Poland could increase its attractiveness to Indonesian investors?


One of the key elements is to find out about the investment opportunities and needs of both countries, mutual participation in business events, promotional programs and study visits.


How does Bank Mandiri perceive Poland in its EU expansion strategy, perhaps opening one day a branch in Poland?


Bank Mandiri Europe Ltd is a wholly owned subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and is currently the only office in the EU for this group. Depending on the level of development of business relations, the possibility of the expansion is always there. Our strategy for overseas office expansion is follows the trade, it means we will support our customer to boost their business wherever country they are operated, our support will be include opening an office or branch.   


What steps shall be taken in order to enhance Polish – Indonesian cooperation?


The first and strategic issue is mental unlocking of entrepreneurs. First and foremost, both parties should know their needs and capabilities better. There should be more and more business mission from both sides to have more opportunity exchanges.  It is worth emphasizing that Indonesia and Poland are now playing a major role in their respective region. Both countries have significant economic growth of 3-5% per year.

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij