Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Wsparcie polskich firm za granicą

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., zgodnie z umową zawartą z Ministrem Rozwoju, realizuje zadanie pod nazwą: „Wspieranie polskich przedsiębiorstw na wybranych rynkach”.

Wydział Wspierania Polskich Inwestycji jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia polskim firmom zainteresowanym inwestowaniem za granicą w formie:

  • bezpośrednich inwestycji
   lub
  • fuzji i przejęć (mergers & acquisition).

Pracownicy Wydziału udzielają firmom zainteresowanym inwestowaniem za granicą merytorycznej pomocy polegającej między innymi na doradztwie w zakresie wyboru lokalizacji projektu, wsparciu przy uzyskaniu pomocy rządowej dostępnej w wybranym kraju. Profesjonalne wsparcie pracowników Wydziału obejmuje dostarczenie firmom odpowiednich zasobów informacyjnych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Wydział współpracuje z kluczowymi instytucjami wspierającymi napływ inwestycji do danych krajów, tzw. IPA’s - Investment Promotion Agencies (Agencjami Promocji Inwestycji), sektorem publicznym oraz prywatnym mającym swój czynny udział we wspieraniu inwestycji zagranicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w kwestii eksportu zwracamy się z uprzejmą prośbą o nawiązania kontaktu z przedstawicielami Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) przy Ambasadach RP - więcej informacji - www.trade.gov.pl.


Polskie inwestycje za granicą

Polskie firmy coraz częściej inwestują za granicą oraz zwiększają aktywność inwestycyjną na światowych rynkach. Bez wątpienia, zjawisko to stanowi obecnie istotny znak przemian dokonujących się w polskiej gospodarce i określa poziom jej globalizacji. Aktywność inwestycyjna świadczy o potencjale polskich przedsiębiorstw, które stają się aktywnymi uczestnikami systemu międzynarodowego obrotu kapitałami inwestycyjnymi.

W celu utrzymania dynamiki rozwoju oraz skutecznie rywalizować z konkurencją ulokowaną często poza Europą, polskie firmy zmuszone są poszukiwać nowych rynków zbytu, alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce oraz poszukiwać dostępu do zasobów strategicznych.

Wg danych UNCTAD w 2010 roku, na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, polscy inwestorzy zagraniczni wykazywali się bardzo wysoką aktywnością stając się największym inwestorem bezpośrednim spośród państw Europy Środkowej.

Dynamiczny wzrost wartości bezpośrednich inwestycji lokowanych za granicą przez polskie przedsiębiorstwa jest obserwowany od 2005 r. W czerwcu 2011 r. po raz pierwszy w historii wartość skumulowana (okres lipiec 2010-czerwiec 2011) polskich inwestycji bezpośrednich za granicą był równy skumulowanej rocznej wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w tym okresie.

Przewaga konkurencyjna polskich przedsiębiorstw

Dotychczasowe doświadczenia polskich firm za granicą wskazały ich liczne przewagi konkurencyjne, dzięki którym mogły one odnieść sukces rynkowy.

Polskie produkty i usługi zyskały dobrą renomę na wielu rynkach, w szczególności wschodnich oraz dalekowschodnich. Polska, jako członek UE, jest postrzegana jako poważny partner posiadający produkty wysokiej jakości. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz implementując nowe technologie, polskie firmy śmiało konkurują z zagranicznymi przedsiębiorstwami w walce o nowe rynki. Dodatkowym czynnikiem, który przyczynił się do skutecznej ekspansji polskich firm za granicą była stale rosnąca siła polskiego eksportu oraz dynamiczność polskich manager’ów przy wchodzeniu na nowe rynki. Doświadczenia wyciągnięte ze zdobywania kolejnych kontraktów oraz wysoka jakość oferowanych produktów i usług przyczyniły się wielokrotnie do decyzji o przeprowadzeniu inwestycji w wybranych państwach.

Wartość kapitału zainwestowanego przez polskie firmy za granicą Na koniec 2011 r. wartość polskich inwestycji za granicą przekroczyła 7 mld USD.

Główne kierunki ekspansji zagranicznej polskich firm

 • Struktura geograficzna polskich BIZ świadczy o ich koncentracji w krajach europejskich (93,6% w ujęciu wartościowym w 2010 roku), co wskazuje na to, że odległość i bliskość kulturowa odgrywają decydującą rolę przy podejmowaniu decyzji.
 • W podziale geograficznym należności o największej wartości przypadły na państwa OECD (76,5% całości należności z tego tytułu). Na kraje Unii Europejskiej (EU-25) przypadało z kolei 71,7%. Na koniec 2010 roku głównymi państwami-odbiorcami polskich BIZ były: Luksemburg, Szwajcaria, Niderlandy, Wielka Brytania, Rep. Czeska, Niemcy i Belgia.
 • Republika Czeska, Litwa, Niemcy, Ukraina i Rosja są państwami, w których notowany jest stały i znaczący wzrost polskiego zaangażowania kapitałowego znajdujący swoje potwierdzenie w informacjach o dokonywanych tam przejęciach, zakupach udziałów i akcji, inwestycjach typu greenfield, etc.
 • Wiele pytań wiąże się z polskimi BIZ lokowanymi w Szwajcarii, Luksemburgu oraz Niderlandach (w 2009 roku również w Belgii), ponieważ żadne źródła nie wskazują, aby polskie firmy realizowały tam projekty inwestycyjne na skalę, jaką sugerują dane statystyczne. Można sądzić, że większość polskiego kapitału lokowanego w tych krajach ma charakter przepływów czysto finansowych, które kwalifikowane są jednak jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Jak inwestują polskie firmy(forma, struktura, sektory)?

 • 58% wszystkich inwestycji ma formę przedsiębiorstwa zależnego, 22% to kooperacja w postaci joint -venture, a 20% inwestorów otworzyło oddziały.
 • 79% inwestycji to projekty od podstaw, natomiast w pozostałych przypadkach firmy dokonały zakupu części lub całości udziałów w przedsiębiorstwach lokalnych.
 • Najwięcej inwestycji ulokowano w sektorze przetwórstwo przemysłowego (produkcja art. spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych drewna) oraz sektorze usługowym - szczególnie w usługach związanych z obsługą działalności gospodarczej.


Kontakt z nami:

Aleksander Libera
Wydział Polskich Inwestycji Zagranicznych
Aleksander.Libera@paih.gov.pl

Zachęcamy do skorzystania z Portalu Promocji Eksportu, który zawiera ofertę przeznaczoną dla przedsiębiorców działających na zagranicznych rynkach.

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij