Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

 


Czym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

28.11.2013

W 2020 roku nakłady na badania i rozwój w Polsce mają wynieść 1,7 proc. PKB. Do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki przyczyni się nowy program operacyjny - Inteligentny Rozwój (PO IR).

Głównym celem PO IR będzie zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, mierzone wysokością nakładów na badania i rozwój. Najważniejszym założeniem programu jest to, aby realizacja innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych odbywała się we współpracy biznesu i nauki. PO IR ma umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w innowacyjne produkty, usługi i technologie, do czego nawiązuje hasło przewodnie programu „wsparcie projektów od pomysłu do rynku”.

W PO IR finansowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace rozwojowe i demonstracyjne, aż po wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej oraz sprzedaż innowacyjnych produktów i usług. Z dostępnych funduszy skorzystają przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące lub wspierających prowadzenie działalności B+R. Duże możliwości wsparcia dostępne będą dla małych i średnich firm. Ta grupa przedsiębiorstw ma największe problemy w prowadzeniu działalności innowacyjnej. Wsparcie dla dużych firm zostanie w latach 2014-2020 ograniczone wyłącznie do finansowania projektów badawczo-rozwojowych.

W obecnym projekcie program został podzielony na pięć części, tzw. priorytetów, w ramach których inwestowane będą fundusze. Te priorytety to: wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (na tę część skierowano najwięcej środków - ok. 41 proc.), wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału naukowo-badawczego oraz pomoc techniczna.

W sposób szczególny wspierane będą także tzw. krajowe klastry kluczowe, czyli najlepsze i najprężniej działające klastry w Polsce i na rynku międzynarodowym. Priorytetowo zostaną traktowane również tzw. ekoinnowacje, czyli innowacyjne technologie, które mają posłużyć poprawie stanu środowiska. 

Proponowana kwota na PO IR ze środków unijnych to 8,61 mld euro.


Kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

29.10.2013

Władze Mazowsza przedstawiły kształt nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Najwięcej środków trafi na wsparcie przedsiębiorców, rozwój gospodarki dokonaniami nauki oraz na ochronę środowiska. Będą też pieniądze na inwestycje drogowe i w służbę zdrowia.

W latach 2014-2020 do regionu ma trafić ok. 3,3 mld euro, z czego w ramach programu operacyjnego (na poziomie województwa) ponad 1,9 mld euro. Pozostałe ok. 1,4 mld euro (z funduszy strukturalnych EFS i EFRR) beneficjenci z Mazowsza będą mogli uzyskać w programach krajowych.

Nowy RPO będzie łączył w sobie inwestycje, które do tej pory były w dwóch programach (RPO i POKL). Czyli na Mazowszu powstanie jeden program operacyjny, w którym znajdą się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W jednym programie będą więc tzw. projekty twarde i miękkie.

Poziom dofinansowania będzie sięgał maksymalnie 80 proc. (dotychczas mogło to być 85 proc.). Poza tym duża część projektów ma być realizowana nie w oparciu o dotacje, ale na bazie finansowania zwrotnego, czyli poNowością są również ZIT i RIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (Warszawa z obszarem metropolitalnym) i stworzony na ich wzór Regionalny Instrument Terytorialny (indywidualnie dopasowany do każdego z subregionów - Radomia, Ciechanowa, Płocka, Ostrołęki)
 
Mają to być narzędzia, które pozwolą podejść do pewnych inwestycji w sposób ponadsamorządowy. Są takie obszary, w których liczy się porozumienie między samorządami i wspólna inicjatywa - np. przy projekcie kanalizacyjnym czy drogowym przebiegającym przez kilka gmin. Pozwoli to elastycznie i indywidualnie (czyli z punktu widzenia danego subregionu) podchodzić do projektów.

Beneficjenci będą decydowali, czy startują ze swoim projektem w otartych konkursach, czy starają się o dofinansowanie w ramach ZIT / RIT.

Źródło: http://www.mazovia.pl/

 


Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020

10.09.2013

9 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

 • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
 • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
 • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych:

 • Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
 • Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój:

http://www.poig.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/Projekt_POIR_09_09_2013.pdf

Uwagi dotyczące Programu będzie można zgłaszać w terminie do 14 października 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”).

W ramach konsultacji społecznych, 7 października br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, odbędzie się konferencja.

 


Fudnusze Unijne 2014-2020

29.08.2013

W Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 zaplanowanych zostało sześć programów krajowych:

 • Infrastruktura i Środowisko 24 158 mln euro
 • Inteligentny Rozwój 7 625 mln euro
 • Wiedza Edukacja Rozwój 3 197 mln euro
 • Polska Wschodnia 2 000 mln euro
 • Polska Cyfrowa 1 946 mln euro
 • Pomoc Techniczna 570 mln euro

oraz programy regionalne województw.

Więcej szczegółów dotyczących nowego okresu programowania 2014-2020 znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakładce Fundusze europejskie: www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx.


Konsultacje największego programu w nowej perspektywie 2014-2020

28.08.2013

24,158 mld euro, czyli ponad 100 mld zł zostanie przeznaczone w najbliższych latach na  wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

Najwięcej, bo ponad 17,5 mld euro, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje przeznaczyć na sektor transportu, czyli na drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Drugi w kolejności będzie sektor środowiska – ponad 3,4 mld euro. Na znaczeniu, w porównaniu do obecnej perspektywy, zyskają energetyka i zdrowie.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju. W nowym Programie zostanie położony jednak większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą zarówno podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) jak i prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 potrwają do 21 października 2013 r. Do udziału zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020.

Program Infrastruktura i Środowisko będzie przyjmowany przez Radę Ministrów, a następnie przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Planowany terminarz spotkań przedstawia się następująco:

 • 28 sierpnia 2013 r. w Warszawie;
 • 18 września 2013 r. w Poznaniu;
 • 4 października 2013 r. w Krakowie;
 • 21 października 2013 r. w Łodzi.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx


 


Między innowacyjną gospodarką a inteligentnym rozwojem

26.08.2013

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG, któremu przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel, ustalono, że nabór projektów badawczo-rozwojowych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, będzie na zmienionych, bardziej przyjaznych zasadach.

Uruchomiona zostanie także inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR – Innolot i Demonstrator+.

Członkowie Komitetu podjęli istotne dla Programu decyzje. W głosowaniu przyjęto:

 • zmiany w kryteriach wyboru projektów w Działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych PO IG (dofinansowanie badań naukowych, które mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce),
 • kryteria wyboru dla projektów systemowych – Innolot - Innowacyjne lotnictwo oraz Demonstrator+.

 

Innowacje

W najbliższym czasie w Działaniu 1.4 PO IG, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz działania, których celem jest zastosowanie wyników fazy rozwojowej do wdrożenia. Planowane jest uruchomienie nowego, szybszego systemu naboru i oceny projektów. Wnioski będzie można składać w krótkich naborach, otwieranych i zamykanych w okresach 2-4 tygodniowych, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 60 dni od dnia zamknięcia naboru. Takie rozwiązanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom biznesu poprzez uniezależnienie możliwości realizacji bieżących potrzeb od długich procedur administracyjnych.

Zmienione kryteria wyboru projektów w tym działaniu dotyczą wydłużenia czasu realizacji inwestycji do końca 2015 r. oraz wprowadzenia dodatkowych punktów w ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie za zaangażowanie w projekt przez beneficjenta większego wkładu finansowego niż wymagane prawem minimum.

Zmiany te będą testem rozwiązań, które mogłyby zostać wprowadzone w Programie Inteligentny Rozwój.

Innolot i Demonstrator+

Są to nowe, systemowe projekty pilotażowe. Takie przedsięwzięcia nie były jeszcze realizowane.  Ich wdrożeniem zajmie się NCBiR. Skierowane są do firm oraz konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Innolot – Innowacyjne lotnictwo będzie miał na celu dofinansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Dzięki temu przedsięwzięciu, przetestowany zostanie sposób wspierania tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju lub poszczególnych regionów.

Demonstrator+ - to inicjatywa, która ma wesprzeć zastosowanie wyników badań naukowych i prac badawczych w gospodarce, czyli to, co będzie celem Programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy zyskają możliwość przetestowania opracowanych rozwiązań.

 


Wsparcie zielonej energii w latach 2014-2020

04.06.2013

Priorytetem w kolejnej perspektywie finansowej będzie wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, promowanie dostosowania do zmian klimatu, ochrona środowiska naturalnego, a także promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Przejściu na gospodarkę niskoemisyjną służyć będzie wsparcie projektów z zakresu:

 • produkcji i dystrybucji OZE;
 • efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w przedsiębiorstwach (np. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w firmie);
 • efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkalnictwie (wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i w mieszkalnictwie wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne czy przebudową systemów grzewczych);
 • inteligentnych sieci niskiego i średniego napięcia (np. inteligentne sieci elektroenergetyczne dla rozwoju OZE, inteligentny system pomiarowy);
 • promowania strategii niskoemisyjnych we wszystkich obszarach, w tym obszarach miejskich ( np. budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem);
 • promowania wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną (np. budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych).

Zaproponowany przez  Komisję Europejską  model wsparcia w latach  2014 – 2020, nakłada na państwa członkowskie minimalne poziomy alokacji na tzw. cele tematyczne. Regiony mniej rozwinięte będą musiały przeznaczyć co najmniej 10 proc. dostępnych środków na efektywność energetyczną i OZE, zaś Mazowsze, jako region bardziej rozwinięty będzie zobowiązany do przeznaczenia na ten sektor co najmniej 20 proc. alokacji.


Więcej informacji na temat nowej perspektywy udziela Wydział Prasowy, Biuro Ministra.
Wydział Prasowy, Biuro Ministra
tel.: 22 273 71 13
e-mail: media@mrr.gov.pl,
www.mrr.gov.pl,

 


Założenia „następcy” Programu Innowacyjna Gospodarka

24.05.2013

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r., planowana jest realizacja krajowego programu operacyjnego dotyczącego innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Jego robocza nazwa to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).
 
Głównym celem programu o roboczej nazwie Inteligentny Rozwój, będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na sektor B+R.

Działania będą więc skoncentrowane na budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań między sektorami biznesu i nauki. Istotny jest także rozwój innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry, instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo- technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe.

W porównaniu do obecnie realizowanego na poziomie krajowym PO Innowacyjna Gospodarka, w ramach PO IR planuje się położenie większego nacisku na współpracę sektorów nauki i biznesu, co powinno zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich wykorzystanie w gospodarce. Zgodnie z tym podejściem, instrumenty skierowane do jednostek naukowych powinny przyczyniać się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, a więc przynosić konkretne korzyści przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu.

PRZYKŁADOWE RODZAJE WSPARCIA W RAMACH PO IR

Wsparcie w ramach PO IR ukierunkowane będzie przede wszystkim na pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, realizowane poprzez działania takie jak:

 • Realizacja projektów „od pomysłu do przemysłu” – czyli wsparcie tworzenia innowacji w całym ich cyklu, tj. od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych, do wdrożenia.
 • Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, w szczególności na potrzeby funkcjonowania działów B+R i laboratoriów w firmach lub w związku z powstawaniem centrów badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych, takich jak COSME czy Horyzont 2020, w tym wsparcie na pokrycie kosztów przygotowania aplikacji oraz doradztwa na etapie realizacji projektu.
 • Internacjonalizacja innowacyjnych firm, m.in.: udział przedsiębiorstw w branżowych programach promocji, czy też korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych w zakresie internacjonalizacji.
 • Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje, zwłaszcza oferowanego przez fundusze typu private equity, venture capital oraz sieci aniołów biznesu.
 • Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu (IOB), w tym m.in.: diagnozowanie i stałe monitorowanie popytu na usługi IOB, przygotowanie koncepcji i standardów realizacji usług oraz świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw przez rekomendowanych realizatorów.
 • Kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz promocja i wsparcie wykorzystania innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych, społecznych etc).

INSTRUMNETY FINANSOWE W PO IR

Finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym, ze względu na duże ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów.

W PO IR zastosowanie znajdą także instrumenty zwrotne, zwłaszcza w ramach instrumentów wsparcia skierowanych do podmiotów rynku kapitałowego, takich jak m.in. fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu, w szczególności w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów oraz zasilenia kapitałowego nowo powstałych firm. Możliwe jest także wykorzystanie instrumentów finansowych w realizacji niektórych mechanizmów wsparcia (np. w projektach „od pomysłu do przemysłu”) lub poprzez powiązanie finansowania dotacyjnego ze środkami funduszy VC/prywatnych inwestorów.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.pog.gov.pl/konsultacje-poir

Więcej informacji na temat nowej perspektywy udziela: Wydział Prasowy, Biuro Ministra.

Wydział Prasowy, Biuro Ministra
tel.: 22 273 71 13
e-mail: media@mrr.gov.pl,
www.mrr.gov.pl,


Budżet Polityki Spójności dla Polski

08.04.2013

W lutym br. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski, szacuje się, że Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uczestniczy w pracach nad nowymi zasadami i systemem inwestowania pieniędzy unijnych.

Główne cele wykorzystania funduszy w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z projektem rozporządzeń na lata 2014-2020:

 • Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje
 • Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 • Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
 • Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów,
 • Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych,
 • Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez cale życie,
 • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. (MRR)

 


Wsparcie oświaty 2014-2020

26.02.2013


Do głównych zadań stawianych przed Europejskim Funduszem Społecznym w obszarze oświaty w latach 2014-2020 należy kontynuowanie wsparcia w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie wysokiej jakości tego typu edukacji.

W okresie programowania 2014-2020 planowana jest większa regionalizacja Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania systemowe i reformujące oświatę będą finansowane z EFS w programie krajowym, natomiast bezpośrednie wsparcie szkół i uczniów będzie realizowane w programach regionalnych.

Takie rozwiązanie stwarza szanse kompleksowego podejścia do problemów oświaty i ich rozwiązywania poprzez skoordynowane wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w dwufunduszowych programach regionalnych. Jest to wyzwanie zarówno dla rządu, jak i samorządów, by połączyć politykę oświatową, której założenia tworzone są na szczeblu krajowym z regionalnymi i lokalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Priorytety POKL w 2013 roku – edukacja i rynek pracy

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego POKL podjęto decyzję o przesunięciu łącznie 132 mln euro. Kierunek zmian spotkał się z poparciem Komisji Europejskiej. Obok wspomnianych wcześniej pieniędzy na oddziały przedszkolne:

 • blisko 50 mln euro zasili konkursy dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych,
  zwłaszcza młodych, 50+ i niepełnosprawnych,
 • 17 mln euro przeznaczymy na aktywizację osób niepełnosprawnych i zagrożonych
  wykluczeniem społecznym,
 • 11,5 mln euro na pomoc dla zagrożonych zwolnieniami i outplacement,
 • 3 mln euro przeznaczymy na kształcenie zawodowe (pilotażowy program rozwojowy
  dla 45 szkół w woj. małopolskim).

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Wydział Prasowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Biuro Prasowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wydział Prasowy
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
22 273 71 13
media@mrr.gov.pl

Biuro Prasowe
Ministerstwo Edukacji Narodowej
22 34 74 719
biuro.prasowe@men.gov.pl


Dotacje na badania i rozwój w 2013 rok

26.02.2013


Przedsiębiorcy w roku 2013 mają kilkanaście szans, aby zdobyć dotację na badania i rozwój. Do podziału są ponad 3 mln zł.

Z przygotowanego przez Zespół Doradztwa Europejskiego EAST oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, iż w roku 2013 wśród preferowanych sektorów są m.in. motoryzacyjny, lotniczy, telekomunikacyjny, IT i biotechnologiczny.

Z nowych inicjatyw największą pulę do podziału, bo aż 1 mld zł, ma program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Na dużą pomoc może liczyć także sektor medyczny w ramach inicjatywy StrategMed (800mln zł). Branżę lotniczą solidnym zastrzykiem finansowym w wysokości 0,5 mld zł wesprze program InnoLot. Bardzo ciekawą inicjatywą jest też program Gekon wspierający projekty proekologiczne (400mln zł).

Te inicjatywy mają charakter pilotażowy, a nabory rozpoczną się już niebawem.

W unijnej kasie pieniędzy na B+R jest już coraz mniej, i w tej sytuacji główną instytucją wspierającą ten obszar jest Narodowe Centrum Badania i Rozwoju NCBR.

Ponadto o fundusze na działalność B+R wciąż można ubiegać się z Krajowego Programu Badań Stosowanych.

Na przedsiębiorców czeka też ulga technologiczna, która pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania CIT do 50 proc. wydatków na zakup nowych rozwiązań.

Jeśli chcielibyśmy utworzyć centrum B+R mamy do dyspozycji finansowanie z dwóch krajowych rozwiązań:

 1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2020
 2. Wsparcie w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych

W obu prowadzony jest nabór ciągły.

Prace B+R w mikro-, małych-, i średnich firmach finansuje także Naczelna Organizacja Techniczna NOT w ramach projektów celowych. Budżet wsparcia nie ma limitu a przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 70% kosztów projektu.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020

07.01.2013


Budżet unijny na lata 2014-2020 będzie prawdopodobnie ostatnim tak hojnym dla Polski. Decyzje o sposobie podziału funduszy europejskich będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski.

Fundusze unijne w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 będą wdrażane za pomocą 8 programów wdrażanych z poziomu kraju (zarządzać nimi będą odpowiednio ministrowie rozwoju regionalnego i rolnictwa), w tym 1 programu ponadregionalnego, obejmującego województwa Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz 16 programów regionalnych (pieniędzmi dysponują marszałkowie województw).

Jaki program?

Z jakiego funduszu?

Zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze strefą przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program dotyczący rozwoju cyfrowego

Program dla Polski Wschodniej

Program pomocy technicznej

Programy dotyczące współpracy terytorialnej (EWT)

program dotyczący ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusz Spójności

program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia

Europejski Fundusz Społeczny

Zarządzane przez województwa

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny

Zarządzane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Źródło: www.mmr.gov.pl

Programy regionalne będą dwufunduszowe, co oznacza, że z ich środków będzie można realizować zarówno „projekty miękkie” (np. szkolenia) oraz twarde inwestycje w infrastrukturę. Będą także wdrażane programy dotyczące współpracy terytorialnej.

CO SIĘ ZMIENI W STOSUNKU DO OBECNEJ PERSPEKTYWY?

 1. Planowany jest wzrost środków (z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zarządzanych na poziomie regionalnym. Będzie to niemal 60 proc. alokacji na te dwa fundusze, czyli o ok. 20 pkt proc. więcej niż obecnie (nie licząc Mazowsza – ze względu na inne zasady dotyczące tego województwa). To w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie oferowane wsparcie np. dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Znacznie szersze zastosowanie instrumentów finansowych (np. pożyczki, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców. Dziedziny, w których będą stosowane Instrumenty finansowe wyznaczone zostaną na podstawie zleconych przez MRR badań.
 3. Fundusze europejskie na transport będą skoncentrowane na modernizacji kolei, budowie i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne.
 4. Szczególnie potraktowane będzie województwo mazowieckie. Po 2013 r. będzie pierwszym polskim regionem, który w unijnej klasyfikacji opuści kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych, co oznacza, że będą w nim obowiązywać inne zasady wsparcia. Ponieważ jednak to jest głównie efekt zamożności Warszawy (różnice w wielkości PKB per capita między Warszawą a najbiedniejszymi powiatami Mazowsza to proporcja 4:1), wsparcie dla tej części Mazowsza, która nie wchodzi w skład metropolii warszawskiej, będzie maksymalnie zbliżone do zasad obowiązujących w innych regionach.
 5. Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną.
 6. Możliwe będzie wdrażanie dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych, tj. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wsparcie typowo inwestycyjne) i Europejskiego Funduszu Społecznego (inwestycje miękkie, np. szkolenia, środki na własną firmę). W obecnej perspektywie nie było takich programów. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.
 7. Fundusze będą bardziej skoncentrowane tematycznie (inwestujemy tylko i wyłącznie w dziedziny ważne z punktu widzenia rozwoju kraju) .
 8. Fundusze będą „szyte na miarę” dla konkretnych obszarów, tzn. wspierać to co jest w nich najlepsze (mocne strony) oraz rozwiązywać ich specyficzne problemy. Wsparcie wykraczać będzie poza granice administracyjne, będzie skierowane do obszarów powiązanych ze sobą, dla których zidentyfikowano wspólne szanse i problemy. Przykładowo, wsparcie obejmować będzie miasta i ich obszary funkcjonalne (czyli inne samorządy, które są powiązane z miastem – np. ludzie dojeżdżają do miasta do pracy).
 9. Pojawią się nowe, niestosowane dotychczas instrumenty terytorialne, np. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (inwestycje realizowane na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych – np. w transport publiczny, rewitalizację) oraz Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną (inicjatywy podejmowane przez społeczności lokalne).

Bardziej szczegółowych informacji na temat przyszłej perspektywy udziela Rzecznik Prasowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

Piotr Popa
Rzecznik Prasowy
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Tel.: 22 461 39 66
E-mail: media@mrr.gov.pl
www.mrr.gov.pl


 

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij