Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Konferencje - zapisy
Strona główna > Konferencje - zapisy > Forum polsko - holenderskie "Innovation, solution for common future"

Rejestracja na forum polsko - holenderskie "Innovation, solution for common future" / Polish - Dutch Forum "Innovation, solution for common future"


Dlaczego prosimy o podanie danych?
W zależności od specyfiki wydarzenia BOR potrzebuje różnych danych osobowych. Podstawowymi danymi są zawsze imię i nazwisko oraz nazwa firmy, jednak w przypadku wizyt głów innych państw BOR wymaga podania dodatkowo nr PESEL oraz imienia ojca.

Akceptowane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca br. (poniedziałek) do godziny 17.00.
PAIiIZ informuje, że po tym terminie żadne zgłoszenie nie będą przyjmowane.
PAIiZ zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.


Why we ask for disclosure of personal data?
The Government Protection Bureau (GPB) needs personal data depending on kind of the event. The key figures are always first and last name, company name, however, in the case of visits to heads of other countries GPB requires additional personal passport number and the name of the father.

Will be accepted only fully completed forms.

Applications will be accepted until 18th of June (Monday) till 5pm.
PAIiIZ informs that after this date no application will be accepted.
PAIiIZ reserves the right to refuse applications.


1. Dane osobowe / Personal data
Imię/ Name: Nazwisko/ Surname:
PESEL/ Passport No: Imię ojca/ Father's name:
2. Dane firmy / Company's data
Nazwa firmy/ Company name: Stanowisko/ Position:
3. Jestem zainteresowani następującymi sektorami /
    I am interested in sectors:
energia / energy
logistyka / logistics
rolnictwo / agriculture
gospodarka wodna /
      water management sectors
inne / others

Czy są Państwo zainteresowani spotkaniami
B2B w wybranych branżach? /
Do you wish to book B2B meetings
in selected sectors?

Tak / Yes
Nie / No
4. Dane kontaktowe / Contact data
Telefon/ Phone no: E-mail:

 

Oświadczenie / Disclaimer:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A oraz Ambasada Królestwa Holandii w Warszawie. Dane przetwarzane są w celu sporządzenia listy uczestników Polsko-Holenderskiego Forum Gospodarczego organizowanego w Warszawie w dniu 25 czerwca 2014 roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


I consent to the processing of my personal data in accordance with the contents of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2002 No. 101, item. 926, as amended). The data controller is the Polish Information and Foreign Investment Agency and Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Warsaw. The data are processed in order to draw up a list of participants Polish-Netherland Economic Forum organized in Warsaw on 25 June 2014. Providing personal data is voluntary, and the person who consents to the processing of personal data have the right to inspect their data and correct them.


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Biuletyn, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 19.818.000,00 zł

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij